پایان نامه سنتز و بررسی کمپلکس‌های چند هسته‌ای نیکل

رشته شیمی

عنوان ::پایان نامه سنتز و بررسی کمپلکس‌های چند هسته‌ای نیکل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)
رشته شیمی معدنی

حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته شیمی معدنی
فرمت :Word
صفحات ::۱۲۰
قیمت : ۵۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول : مقدمه  ۲
۱٫ ۱٫ تاریخچه  ۳
۱٫ ۲٫ مشخصات  ۳
۱٫ ۳٫ خواص  ۵
۱٫ ۴٫ محل کشف  ۶
۱٫ ۵٫ تاثیر نیکل بر انسان    ۶
۱٫ ۶٫ انواع نیکل در طبیعت  ۸
۱٫ ۷٫ طرز تهیه  ۸
۱٫ ۸٫ اهمیت  ۹
۱٫ ۹٫ شکل های قابل دسترس  ۹
۱٫ ۱۰٫ کاربردها  ۹
۱٫ ۱۱٫ بررسی واکنش های نیکل  ۱۰
۱٫ ۱۱٫ ۱٫ واکنش  با  NaOH10
۱٫ ۱۱٫ ۲٫ واکنش  با آمونیاک ۱۰
۱٫ ۱۱٫ ۳٫ واکنش  با اورتروپین ۱۰
۱٫ ۱۱٫ ۴٫ واکنش با  سدیم کربنات ۱۰
۱٫ ۱۱٫ ۵٫ واکنش   با فسفات‌ها ۱۱
۱٫ ۱۱٫ ۶٫ واکنش نیکل با   و  ۱۱
۱٫ ۱۲٫ روش اثبات یون  ۱۲
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ اثبات   با تشکیل نیکل دی استیلدی اکسیم    ۱۴
۱٫ ۱۳٫ عدد کئوردیناسیون ۵ ۱۵
۱٫ ۱۴٫ پایداری کمپلکس‌ها ۱۷
۱٫ ۱۴٫ ۱٫ پایداری ترمودینامیکی کمپلکس‌ها ۱۷
۱٫ ۱۴٫ ۱٫ ۱٫ عوامل موثر در پایداری ترمودینامیکی کمپلکس‌ها ۱۸
۱٫ ۱۴٫ ۲٫ پایداری سینیتیکی کمپلکس‌ها ۳۰
۱٫ ۱۵٫ کمپلکس‌های چند هسته‌ای ۳۱
۱٫ ۱۵٫ ۱٫ واکنش‌های انتقال الکترونی ۳۲
۱٫ ۱۶٫ انواع مکانیسم‌های انتقال الکترونی ۳۳
۱٫ ۱۶٫ ۱٫ مکانیسم‌های فضای خارجی ۳۳
۱٫ ۱۶٫ ۲٫ منحنی انرژی پتانسیل برای واکنش‌ها ۳۵
۱٫ ۱۶٫ ۳٫ معادله مارکوس ۳۷
۱٫ ۱۶٫ ۴٫ واکنش های فضای داخلی ۳۹
۱٫ ۱۷٫ پیوند فلز- فلز و خوشه های فلزی ۴۴
۱٫ ۱۷٫ ۱٫ ساختار ۴۵
فصل دوم : مروری بر کارهای صورت گرفته ۴۶
فصل سوم : بخش تجربی ۵۷
۳٫ ۱٫ مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده ۵۸
۳٫ ۲٫ دستگاه‌های مورد استفاده ۵۹
۳٫ ۳٫ سنتز کمپلکس‌ها ۶۰
۳٫ ۳٫ ۱٫ سنتز مپلکس   ۶۰
۳٫ ۳٫ ۲٫ سنتز مپلکس   ۶۱
۳٫ ۳٫ ۳٫ سنتز کمپلکس با لیگاندهای انتهایی اسید آمینه ۶۲
۳٫ ۳٫ ۳٫ ۱٫ سنتز مپلکس   ۶۳
۳٫ ۳٫ ۳٫ ۲٫  سنتز مپلکس   ۶۵
۳٫ ۳٫ ۳٫ ۳٫  سنتز کمپلکس   ۶۶
۳٫ ۳٫ ۳٫ ۴٫  نتز کمپلکس   ۶۷
۳٫ ۳٫ ۳٫ ۵٫ سنتز کمپلکس   ۶۸
فصل چهارم : طیفهای IR کمپلکس‌های مختلف نیکل  ۷۰
۴٫ طیف‌سنجی مادون قرمز  ۷۱
۴٫ ۱٫ فرایند جذب مادون قرمز  ۷۱
۴٫ ۲٫ خصوصیات پیوندها و طرز محاسبه جذب آنها  ۷۲
۴٫ ۳٫ طیف IR مواد اولیه  ۷۵
۴٫ ۳٫ ۱٫ طیف IR اتیلن دی آمین  ۷۵
۴٫ ۳٫ ۲٫ طیف IR 1،۱۰- فنانترولین  ۷۶
۴٫ ۳٫ ۳٫ طیف‌های IR اسیدهای آمینه  ۷۷
۴٫ ۳٫ ۳٫ ۱٫ طیف‌ IR –L لیزین  ۷۷
۴٫ ۳٫ ۳٫ ۲٫ طیف  IR –L هیستیدین  ۷۸
۴٫ ۳٫ ۳٫ ۳٫ طیف –L IR آرژنین  ۷۹
۴٫ ۳٫ ۳٫ ۴٫ طیف –L IR والین  ۸۰
۴٫ ۳٫ ۳٫ ۵٫ طیف –L IR آلانین ۸۱
۴٫ ۴٫ طیف IR محصولات  ۸۲
۴٫ ۴٫ ۱٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی اتیلن دی‌آمین ….    ۸۲
۴٫ ۴٫ ۲٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی ۱ ،۱۰- نانترولین     ۸۳
۴٫ ۴٫ ۳٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی –L لیزین ………..    ۸۴
۴٫ ۴٫ ۴٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی –L هیستیدین ..    ۸۵
۴٫ ۴٫ ۵٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی –L آرژنین……….    ۸۶
۴٫ ۴٫ ۶٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی –L والین………….    ۸۷
۴٫ ۴٫ ۷٫ طیف IR کمپلکس سه هسته‌ای نیکل (II) با لیگاندهای انتهایی –L آلانین……..    ۸۸
فصل پنجم : طیف‌های UV/visible کمپلکس‌های مختلف نیکل ۹۰
۵٫ طیف‌سنجی ماوراء بنفش  ۹۱
۵٫ ۱٫ برانگیختگی الکترونی  ۹۱
۵٫ ۲٫ منشاء ساختمان نوار UV  ۹۲
۵٫ ۳٫ انتقالات الکترونی در کمپلکس‌ها  ۹۳
۵٫ ۴٫ انواع انتقالات الکترونی  ۹۶
۵٫ ۵٫ تفسیر تجربی طیف الکترونی با آرایش   ۹۶
۵٫ ۶٫ طیف‌های UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای نیکل ۱۰۰
۵٫ ۶٫ ۱٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای
۱۰۰
۵٫ ۶٫ ۲٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای  ….
۱۰۱
۵٫ ۶٫ ۳٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای
۱۰۳
۵٫ ۶٫ ۴٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای
۱۰۴
۵٫ ۶٫ ۵٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای  .
۱۰۵
۵٫ ۶٫ ۶٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای  .
۱۰۶
۵٫ ۶٫ ۷٫ طیف UV/visible کمپلکس‌های سه هسته‌ای  ۱۰۷
فصل ششم : بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۸
چکیده به زبان انگلیسی ۱۱۷
منابع و مراجع فارسی ۱۱۸
منابع و مراجع انگلیسی ۱۱۹


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

5000 تومان – اضافه و پرداخت