پایان نامه عوامل مؤثر در بهره وری منابع انسانی درشرکت برق منطقه ای

برق قدرت

نام پایان نامه ::عوامل مؤثر در بهره وری منابع انسانی درشرکت برق منطقه ای خوزستان
حجم فایل :: ۳۳۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته برق
فرمت :Word
صفحات ::۱۱۸
قیمت :۲۹۰۰۰  تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
منابع ومأخذ فارسی
منابع ومأخذ لاتین

خلاصه تحقیق

از آنجا که مدیران ،مسئولین و کارکنان سازمانها از مهمترین منابع انسانی تاثیر گذار در فعالیت هر سازمان محسوب می شوند وعملکرد آنها نهایتاً عملکرد دیگر نیروهای انسانی و مالاً بهره وری کل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند .
بنابراین بهبود بهره وری منابع انسانی همواره تلاش ارزشمندی بحساب خواهد آمد.
تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی پرداخته است . این پژوهش که باید آنرا از نوعت تحقیقات توصیفی – پیمایشی قلمداد نمود در جامعه آماری مشتمل بر مدیران و  مسئولین شرکت برق منطقه ای خوزستان انجام گرفته است .هدف از این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه بوده است . در بررسی این عوامل ، بهره وری منابع انسانی تابعی از عوامل فردی ،شغلی ،سازمانی ومحیطی در نظر گرفته شده است .
لذا،در این تحقیق نگرش مدیران ومسئولین در باره معیارهای موثر در افزایش بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است . برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر شاخصهای امار توصیفی ،از آزمونهای t ،تحلیل واریانس و مدل M.A.D.M  استفاده گردید.

مقدمه :
درجهان پرشتاب وتحول آفرین امروز ، همه شواهد حکایت از محوری بودن نقش انسان ومنابع انسانی درگشایش تنگناها،ایجادتکنولوژی های پیشرفته وتولید فرآورده های گوناگون دارد.درواقع سنگ زیربنای هرسازمان را نیروهای انسانی وبه عبارت صحیح ترمنابع انسانی تشکیل می دهند که اگراین منابع انگیزش کافی داشته باشند استعداد ومهارت خود را درخدمت سازمان بکارخواهند گرفت وچرخهای آن را به حرکت درخواهند آورد.
درزمینه توسعه منابع انسانی دیدگاههای مختلف است ،پاره ای آن را هدف وبرخی آن را ابزارمی دانند.دردیدگاه ابزاری ،آنچه مهم است بهره وری نیروی انسانی درمحیط کاری به منظور دستیابی افراد به استانداردهای کمی وکیفی بهتر درانجام اموراست .
از منظر هدفمنــدی ،توسعه منابـع انسانــی دراین عبـارت کوتاه خلاصه می شود :‌‌ « تواناسازی انسانها برای کیفیت بهترزندگی فردی ،اجتماعی وسازمانی » .صرفنظر از دیدگاهها، آنچه مهم به نظر می رسد این است که منابع انسانی تنها منبع لایزال وجاویدان است که نه تنها به سهولت قابل دسترسی است ، بلکه پدیده ای که درصورت مدیریت صحیح به طور مرتب درحال خودافزایی وارتقاء توانمندی خواهد بود .پس توسعه منابع انسانی ابزاری برای بهبود بهره وری افراد در محیط کاراست .منابع انسانی یک کشور،ازهرجنبه ای که به آن توجه شود،چه به عنوان تصمیم گیران وقانون گذاران درسطح کلان وچه به عنوان مدیران وکارکنان درسطح خرد مهمترین عمل توسعه آن کشور محسوب می شود.( اسحاق حسینی وهمکاران ،۱۳۷۷،ص۸ ص۹)
اصولاً منابع انسانی باارزش ترین منابع طبیعی یک کشوراست .برخی ازکشورهای توسعه یافته ازمدتها قبل مهمترین وتنها منبع رشد(اقتصادی)خود را منابع انسانی وتوسعه مهارت ها وآموزش رفتارها وانگیزه های آنها شناخته اند .سرمایه گذاری دراین عوامل موجب بهبود کیفیت نیروی کارمیگردد.منابع انسانی هم دربعد انسانهای تصمیم گیربرای جامعه وهم دربعد کارکنان دربخشهای اقتصادی کشوراز اهمیت ویژه ای برخورداراست .
ایـن پژوهش بـه جستجوی عوامل مؤثر در بهره وری منابع انسانی درشرکت برق منطقه ای خوزستان می پردازد وخلاصه یافته های آن را در فصل چهارم وپنجم ارائه می کند. این یافته ها می تواند راهگشای مدیران گردد.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

29000 تومان – خرید و دریافت فایل