پایان نامه نرم افزار کارل دراو-نرم افزار فتو شاپ-نرم افزار فری هند

نام پایان نامه::پایان نامه نرم افزار کارل دراو-نرم افزار فتو شاپ-نرم افزار فری هند (لطفا تو جه کنید که این فقط پایان نامه نرم افزار کارل دراو-نرم افزار فتو شاپ-نرم افزار فری هند می باشد خود نرافزارها  را می توانید از طریق گوگل جستجو کرده و به صورت رایگان دانلود کنید)
حجم فایل ::۹۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی کامپیوتر
فرمت :Word
صفحات ::۷۹

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

4900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

فهرست مطالب(لطفا قبل از خرید به فهرست مطالب تو جه کنید)

تشکر و قدردان                                                                      ۱
مقدمه                                                    ۳
فصل اول – نرم افزار کارل دراو  
۱- پیشگفتار دربارۀ نرم افزار کارل دراو       ۴
۲- آشنایی با روشهای نصب Corel Dra
۳- تفاوتهای کارل دراو و مرنی هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحی     ۵
۴- آشنایی با صفحه اصلی برنامه
۵- آشنایی با جعبه ابزار
۶- آشنایی با پنجره های محاوره ای (کار تبادلی)                                       ۱۰
۷- شناسایی اصولکار با خط کشهای صفحه گرافیکی             ۱۰
۸- آشنایی با خطوط راهنما GUIDE LTNES                ۱۱
۹- آشنایی با اصول کار با شبکه خطوطی کمکی GRID             ۱۱
۱۰- شناسایی اصول روش نحوه نمایش صفحات                ۱۱
۱۱- خنثی کردن تغییرات انجام شده و بازگشت به وضعیتهای پیشین        ۱۲
۱۲- انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسیرها                ۱۲
۱۳- چند نکته کلیدی در کارل دراو                    ۱۳
۱۴- ابزار Pick                        ۱۷
۱۵- شناسایی اصول روش ترسیم چهار ضلعی RECTANGLE            ۱۷
۱۶- شناسایی اصول ترسیم بیضی ELLIPSE                ۱۸
۱۷- شناسایی اصول روش ترسیم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES)        ۱۸
۱۸- شناسایی اصول ترسیم چند ضلعی Palygon  و ستاره Star            ۱۹
۱۹- شناسایی اصول روش ترسیم مارپیچ SPILAR                 ۲۰
۲۰- شناسایی اصول ترسیم خط آزاد در کارل دراو                ۲۰
۲۱- ترسیم توسط ابزار قلم (Pen)                    ۲۱
۲۲- تبدیل یک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape        ۲۲
۲۳- تبدیل یک مسیر خشک به منحنی                ۲۲
۲۴- ابزار outline برای تنظیم صفات خطوط مسیر                ۲۳
۲۵-  شناسایی اصول کار با GROUP                    ۲۴
۲۶- شناسایی اصول کار با ungroup                    ۲۴
۲۷- ترکیب کردن شکل ها با فرمان Combine                ۲۴
۲۸- تجزیه شکل های ترکیبی به اجزای اولیه با فرمان Break Apart        ۲۶
۲۹- ابزار Smudge                        ۲۷
۳۰- کپی کردن ، چسباندن و تکثیر موضوعات                ۲۷
۳۱- معکوس کردن شکل ها (ایجاد مدل آیینه ای Mirror)            ۲۸
۳۲- جوش دادن مسیرها به هم با فرمان Weld                ۲۸
۳۳- برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim            ۲۸
۳۴- فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect            ۲۹
۳۵- قفل کردن موضوعات با فرمان Lock                ۲۹
فصل دوم – نرم افزار فری هند
۱- شناسایی نصب نرم افزار Free Hand                ۳۰
۲- تفاوتهای فری هند و فتوشاپ                    ۳۰
۳- خط کشهای صفحه Page Rulers                    ۳۲
۴- شناسایی اصول ترسیم Rectangle                ۳۳
۵- شناسایی اصول ترسیم Ellipse                    ۳۴
۶- شناسایی ترسیم polygon                    ۳۴
۷- شناسایی اصول ترسیم Star                    ۳۵
۸- گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها                 ۳۶
۹- شناسایی اصول ترسیم Line                    ۳۶
۱۰- ترسیم شکل به کمک ابزار pen                    ۳۷
۱۱- اصول کار با ابزارهای spiral , pencil                ۴۰
۱۲- تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند        ۴۱
۱۳- فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit            ۴۲
۱۴- فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit        ۴۲
۱۵- ملغی کردن فرامین                        ۴۲
۱۶- شناسایی اصول کار با ابزار skew                 ۴۳
۱۷- شناسایی اصول کار با پنل More                ۴۳
۱۸- تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope            ۴۴
۱۹- شناسایی اصول کار با فرمان Group                ۴۵
۲۰- شناسایی اصول کار با فرمان ungroup                 ۴۶
۲۱- شناسایی اصول کار با فرمان Join                ۴۶
۲۲-  شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path            ۴۷
۲۳-  شناسایی اصول کار با فرمان Blend                ۴۸
۲۴-  شناسایی اصول کار با فرمان union                ۴۸
۲۵-  شناسایی اصول کار با فرمان punch                ۴۸
۲۶-  شناسایی اصول کار با فرمان Crop                ۴۹
۲۷-  شناسایی اصول کار با فرمان Divide                ۵۰
۲۸-  شناسایی اصول کار با فرمان Interesect                ۵۰
۲۹-  شناسایی اصول کار با ابزار Smudge                ۵۰
۳۰-  شناسایی اصول کار با ابزار Arc                    ۵۱
۳۱-  شناسایی اصول کار با ابزار Mirror                ۵۱
۳۲- کار با فرمان Save as , Save                                  ۵۱
فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ
۱- آشنایی با نیازمندیهای سیستم برای راه اندازی فتوشاپ            ۵۳
۲- جعبه ابزار پالت ابزارها                    ۵۴
۳- ابزار انتخاب Marquee                    ۵۴
۴- ابزار انتخاب Lasso یا کمند                    ۵۵
۵- ابزار Mggic wand یا عصای جادویی                ۵۵
۶- ابزار Move                        ۵۵
۷- ابزار Cropping
۸- کنترل های رنگ پس زمینه یا Back ground و پیش زمینه یا Foreground    ۵۶
۹- ابزار Air Brush                        ۵۷
۱۰- ابزار clone stampe                    ۵۷
۱۱- ابزار Type                        ۵۷
۱۲- ابزار Zoom                        ۵۷
۱۳- ابزار Hand                                     ۵۸
۱۴- ابزار Gradient fill                        ۵۸
۱۵- ابزار Eraser                        ۵۸
۱۶- ابزار Eyedropper                        ۵۹
۱۷- ابزارهای Blur/sharpen/smudge                ۵۹
۱۸- ابزارهای Dodge/Burn/sponge                    ۶۰
۱۹- پالتهای swatches , color picker                ۶۰
۲۰- پالت channels و رابطه آن با تفکیک و تصحیح رنگ تصاویر        ۶۱
۲۱- تصحیح رنگ تصاویر از طریق امکانات پالت channels            ۶۲
۲۲- پالت Layers                                    ۶۴
۲۳- پالت History                        ۶۵
۲۴- پالت Paths                        ۶۶
۲۵- پالت Info                        ۶۶
۲۶- پالت Actions                        ۶۷
۲۷-نوار options                        ۶۷
۲۸- منوی Edite                        ۶۸
۲۹- منوی Image                        ۶۸
۳۰- زیر منوی Mode                         ۶۸
۳۱- زیر منوی Adjustments                    ۶۹
۳۲- فرمان Image size                        ۶۹
۳۳- فرمان Canvas size                    ۷۰
۳۴- منوی Layer                        ۷۰
۳۵- منوی Select                        ۷۱
۳۶- منوی Filter                        ۷۱
۳۷- منوی View                        ۷۲
فصل چهارم – توضیح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملی
۱- انواع علائم تجاری ،نشانه ها نقش آنها                 ۷۳
۲- ترکیب اجزاء علائم تجاری                    ۷۴
۳- دگرگونی علائم تجاری                        ۷۷
منابع و مأخذ                                           ۷۹

مقدمه:
این پایان نامه خلاصه ای از سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ می باشد که تمام تلاش خود را کرده ام که آموزشی کوتاه و مفید باشد. امیدوارم با مطالعه این پایان نامه بتوانید شناختی در مورد این سه نرم افزار پیدا کنید و بتوانید با این سه نرم افزار کار کنید و در بخش پایانی توضیحی در مورد آرم و لوگو آورده ام تا کارآیی این سه نرم افزار در طراحی آرم و لوگو
مشاهده کنید.

پیشگفتار درباره نرم افزار کارل دراو:
نرم افزار کارل دراو یکی از قویترین برنامه های گرافیک برداری و رقیب سرسختی چون فری هند و . . . می باشد. این برنامه که پایه و اساس آن بردارها می باشد همانند فری هند به منظور اسامی و تصویر سازی مجازی به کار گرفته می شوداما با اضافه شدن تدریجی برخی توانمندیهای نقشه بیتی به آن ، بسیاری از امور مربوط به تصاویر نقشه بیتی را نیز اداره می کند و در بسیاری از موارد خود را از برنامه های رستری چون فتوشاپ بی نیاز کرده است. به عنوان نمونه فرمان Resgmple در کارل دراو همان کاری را می کندکه فرمان Imagsize در فتو شاپ روی تصاویر نقشه بیتی انجام می دهد. تعداد زیادی از فیلترهای فتوشاپ نیر به کارل در او اضافه شده و می توان از آنها در تصاویر نقشه بیتی وارد شده استفاده نمود. حتی الامکان اسکن کردن نیز به روایت آخر آن افزوده شده است. از طرفی در بحث بردار نیز گویی سبقت را از بسیاری رقیبان خود چون فری هند ربوده چرا که درمدیریت خطوط و کمان ها بسیار قریتر از فری هند عمل می کند . یکی دیگر از امتیازات بارز آن نسبت به برنامه های مشابه امکان تبادل اطلاعات گسترده با سایر برنامه های گرافیکی می باشد که این کار را با بهره گیری از طیف وسیع فرمتهای گرافیکی موجود در کادر تبادلی فرمان Enport انجام می دهد و یکی از مهمترین گزینه ها برای تبدیل فرمتهای مختلف گرافیکی به یکدیگر بشمار می رود.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

4900 تومان – پرداخت و دریافت فایل