پروژه تاثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

نام پروژه ::تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
حجم فایل ::۷۷کیلو بایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :: Word
صفحات ::۸۴

قیمت : ۸۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
مقدمه
چارچوبی نظری تحقیق
فرضیه‌ها
روش تحقیق
مشکلات و موانع
اصطلاحات و واژه‌های کلیدی
(۱) فصل اول:
۱-۱) توسعه و مفاهیم
۲-۱) توسعه اقتصادی
۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی
۴-۱) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ –۱۳۷۶٫٫٫۲۳
جداول و نمودارها
(۲) فصل دوم:
۱-۲) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران
جداول و نمودارها
(۳) فصل سوم:
۱-۳) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی
۲-۳) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
A) وضعیت زناشویی و سواد
B ) باروری و سواد
C) سواد و تعداد فرزندان
D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان
ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده
B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر
۳-۳ ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی
جداول و نمودارها
(۴) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد
۱-۴) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران
۲_۴)بررسی فرضیه ها    .
۳_۴)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی
فهرست منابع

فهرست جداول و نمودارها

جدول (۱-۴-۱) : روند اقتصاد ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶    ۲۶
جدول (۲-۴-۱): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶    ۲۶
جدول (۳-۴-۱): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی
کشورها ۱۳۸۲-۱۳۷۶     ۲۷
جدول (۱-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در
سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک جنس     ۴۰
جدول (۲-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای
۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس    ۴۰
جدول (۳-۲): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی
۲۴-۶ ساله به تفکیک جنس دو سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵     ۴۱
جدول (۴-۲): نسبت جنسی محصلین در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به
تفکیک گروه‌های سنی مختلف    ۴۱
جدول (۵-۲) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های ۱۳۷۶ – ۱۳۱۵ به تفکیک
سطوح مختلف آموزشی     ۴۱
جدول (۶-۲) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های
۱۳۷۶-۱۳۴۷ به تفکیک سطوح مختلف آموزشی    ۴۱
جدول (۷-۲): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان
و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های
۱۳۷۷- ۱۳۵۷ به تفکیک جنس    ۴۲
جدول (۸-۲): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال
۱۳۷۶- ۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی     ۴۳
جدول (۹-۲): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های
۱۳۷۷-۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی     ۴۳
جدول (۱-A – الف- ۲-۳) : جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع
زناشویی به تفکیک شهری و روستایی     ۸۱
جدول (۲- A- الف- ۲ -۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع
سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی     ۸۱
نمودار (۳-A- الف- ۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی ۸۲
جدول (۴-A- الف- ۲ – ۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار
ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی     ۸۳
جدول (۱-B- الف- ۲-۳): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهری و روستایی     ۸۳
نمودار (۲-B- الف- ۲-۳): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام
تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده    ۸۴
نمودار (۳-B- الف-۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     ۸۴
نمودار (۱-C – الف – ۲-۳) زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     ۸۵
جدول (۱- D – الف- ۲-۳): توزیع نسبی زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی     ۸۶
جدول (۱- A- ب- ۲-۳) : زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    ۸۶
جدول (۱-B- ب- ۲-۳): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر
حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان     ۸۷
جدول (۱-۳-۳): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای
اسلامی    ۸۸
جدول (۲-۳-۳): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس
در سال ۱۳۸۰    ۸۸
نمودار (۳-۳-۳): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به
تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۸۹
نمودار (۴-۳-۳): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۰
نمودار (۵-۳-۳): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۰
نمودار (۶ –۳-۳-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به
تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۱
نمودار (۷-۳-۳): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته
به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۱
نمودار (۸-۳-۳): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و
موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۲
نمودار (۹-۳-۳): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال ۱۳۸۱    ۹۲

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)