پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

نام پروژه ::دانشکده مهندسی صنایع
پروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

حجم فایل :: ۴۸۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی صنایع
فرمت :Word
صفحات ::۳۸
قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداختپروژه درس تحلیل دینامیک های سیستم

فهرست مطالب:

مقدمه:    ۲
اهمیتتحقیق    ۳
تعریفنخبه:    ۳
پدیدهمهاجرتمغزها: بحرانکشورهایدرحالتوسعه    ۴
رهیافتهایحلبحران    ۵
ﻃﺮحﻣﺴﺌﻠﻪ    ۶
بیانمساله    ۷
چارچوبنظری    ۸
نظریههایموجود    ۸
نظریهراونشتاین    ۸
نظریهاورتلی    ۸
نظریهتودارو    ۸
نظریهسجاستاد    ۸
نظریهدوگانگیمنطقهای    ۹
مدلتعادلنئوکلاسیک    ۹
نظریهوابستگی    ۹
الگویمهاجرتزنجیرهای    ۹
نظریهمورداستفاده    ۹
تعریفمفاهیم    ۱۰
– عواملجاذبهدرمقصد:    ۱۰
– عواملدافعهدرمبدا:    ۱۰
فرارمغزها:    ۱۰
عواملموثردرفراارمغزهادرایران:    ۱۱
راهکارهایپیشنهادیجهتجلوگیریازفرارمغزها:    ۱۱
متغیرهایاصلیمساله    ۱۲
فرضیهدینامیکیوروابطعلیومعلولی    ۱۶
نمودارعلیمعلولیعواملکاهندهمیزانمهاجرت    ۱۶
نمودارعلیمعلولیعواملافزایندهمیزانمهاجرت    ۱۷
نمودارعلیمعلولیکلی    ۱۸
سیاستگذاری    ۱۸
نتیجهگیری    ۳۳

مقدمه:
در این چند سال اخیر با فضایی که در کشور ایجاد شده و مسائلی که در این مدت رخ داده خیلی از بسترها را برای گسترش علم و فراهم کردن زمینه مناسب برای جوانان اهل علم فراهم کرده که با تمام مشکلات و سدهایی که برای رسیدن به خواسته هایشان هست تمام آنان را با جان و دل بپذیرند و هنوز هم در این کشور مشغول به خدمت باشند. اما با تمام این صحبتها درصد بزرگی از جوانان و نخبگان علمی هنوز مایلند به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند .
در این میان عوامل و مسائل زیادی چه از نظر سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و …. وجود دارند که باعث دلسرد شدن و مهاجرت نخبگان شده است .
یکی از مهمترین و تاریخی ترین حوادثی که باعث نا امیدی و عدم رضایت جوانان تحصیل کرده از اقامت و تحصیل در ایران است؛ عواملی است که امنیت را برای جامعه نخبه و فرهیخته کشور صلب کرده و آزادی تفکر و بیان را از آنان می گیرد.
امنیت شغلی، امنیت جانی و تامین اجتماعی شاید بنیادهای اولیه رضایت برای نخبگان و دانشمندان باشد که متاسفانه در ایران همیشه مورد تعرض است.
کارهای اجتماعی نه خلق الساعه است ونه انفرادی که بتوان آن را به صورت منفک و مجزا در نظر گرفته و مورد بررسی قرار داد. برخورد تحلیلی با رفتار اجتماعی بیانگر این نکته است که عمل اجتماعی عمل ساخت یافته ای است که در یک نظام روابط متقابل شکل میگیرد.
تلاش برای فهم جامعه به صورت دقیق یادگار عصر رنسانس است که اروپایی ها سعی در فهم قواعد حاکم بر جامعه میکردند.
در افق دیدی به مدت ۵۰ سال ما به برسی این سیستم پرداختیم و به نتایج مهمی رسیدیم، که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﻲاﻳﺮانﻧﻴﺰازﺟﻤﻠﻪﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲاﺳﺖﻛﻪﺑﺎﻣﻌﻀﻞ مهاجرت مغزهاروﺑﺮوﺑﻮدهوﻫﺴﺖ. ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪﺑﺎوﻗﻮعاﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﻲوﺳﭙﺲﺟﻨﮓﺗﺤﻤﻴﻠﻲﺑﺪﻳﻬﻲﺑﻮدﻛﻪﺑﻪﺳﺒﺐﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻈﺎمﺳﻴﺎﺳﻲوﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲ،

اﻗﺘﺼﺎدی واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﺎﺷﻲازﺟﻨﮓ،ﻣﻮجﻣﻬﺎﺟﺮتوﻓﺮارﻣﻐﺰﻫﺎازاﻳﺮانﺑﻪوﺟﻮدآﻳﺪ.ازاﻳﻦرو براﺳﺎسﺑﺮﺧﻲدﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻣﻲﺗﻮانﮔﻔﺖﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎیﺳﻴﺎﺳﻲﻋﻠﺖاﺻﻠﻲﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺨﺒﮕﺎناﺳﺖ. اﻣﺎاداﻣهروﻧﺪﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺨﺒﮕﺎنﭘﺲازﭘﺎﻳﺎنﺟﻨﮓ (وﺑﺮﻗﺮاریﺳﺎﻣﺎنﺳﻴﺎﺳﻲ نسبیدراﻳﺮان) اﻳﻦﺳﺆالراﺑﻪذﻫﻦمیرساندﻛﻪﭼﺮاﺑﺎوﺟﻮدﺳﺎﻣﺎنﺳﻴﺎﺳﻲ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺨﺒﮕﺎنازﻛﺸﻮرﺗﺪاومﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ؟دراﻳﻦﻣﻘﺎﻟﻪدﻻﻳﻞﻣﻬﺎﺟﺮتﻧﺨﺒﮕﺎنازاﻳﺮانبا دیدگاه تفکر سیستمی ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد. در پی آنیم که روابط حاکم بر مهاجرت نخبگان کشور را بررسی کنیم و به تحلیل سیاست های موجود کشور بپردازیم.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

3900 تومان – ok