پهنه‌بندي خطر وقوع زمين‌لغزش در دامنه‌هاي شمالي شاه‌جهان در محيط ArcGIS

نام پروژه ::پهنه‌بندي خطر وقوع زمين‌لغزش در دامنه‌هاي شمالي شاه‌جهان در محيط ArcGIS
(مطالعة موردي: حوزة اسطرخي شيروان )

حجم فايل ::کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: Word
صفحات ::15

قيمت : 6800 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چكيده
پهنه‌بندي زمين‌لغزش يكي از روش‌هايي است كه مي‌توان به كمك آن مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب مشخص كرده و از نقشه‌هاي پهنه‌بندي بدست آمده در برنامه‌ريزي‌هاي توسعة پايدار استفاده كرد. حوزة اسطرخي شيروان در استان خراسان شمالي در دامنه‌هاي شمالي ارتفاعات شاه‌جهان واقع شده و يكي از زير حوزه‌هاي حوزة بزرگ اترك محسوب مي‌شود. يكي از مشكلات عمده اين حوزه وقوع زمين‌لغزش‌هاي متعدد و نسبتاً بزرگ مي‌باشد كه خسارات زيادي را ببار آورده است. براي شناسايي حركت‌هاي دامنه‌اي آنچه بيش از همه لازم مي‌نمايد، شناخت همه جانبة عوامل و فرايندهايي است كه به طور مداوم بر روي دامنه‌ها اثر گذاشته و آنها را به سمت بي‌ثباتي و يا ثبات سوق مي‌دهد. بر همين اساس در اين مطالعه از روش شاخص آماري AHP  به منظور پهنه‌بندي زمين‌لغزش بهره گرفته شد، عوامل متعددي در اين پهنه‌بندي لحاظ گرديدند كه عبارتند از بارندگي، درجة حرارت، ماندگاري برف، ليتولوژي، فاصله از گسل، خطواره‌ها، واحدهاي مورفولوژي، سايه و آفتاب، شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي، تراكم زهكشي، فاصله از رودخانه، گروه‌هاي هيدرولوژيك خاك، كاربري اراضي، فاصله از روستا و پوشش گياهي. در اين روش با توجه به وسعت پهنه‌هاي لغزشي در هر يك از كلاس‌هاي پارامترهاي مختلف مورد مطالعه، ارزش وزني براي هر يك از سلول‌ها در نظر گرفته شد و نهايتاً مجموع ارزش‌هاي وزني براي هر سلول با همپوشاني لايه‌هاي مختلف مورد مطالعه بدست آمد. سپس نقشه طبقات خطر زمين‌لغزش در 4 كلاس خيلي زياد، زياد، متوسط و كم تهيه شد. براساس نقشه پهنه‌بندي بدست آمده حدود 8/1 درصد از مساحت حوزه در پهنة خطر بسيار زياد، 9/20 درصد در  پهنة خطر زياد، 9/56 درصد در پهنة خطر متوسط و 4/20 درصد در پهنة خطر پايين قرار مي‌گيرد.
كلمات كليدي: حوزة اسطرخي، پهنه‌بندي، زمين‌لغزش، AHP، GIS.

درآمد
معرفي محدودة مورد مطالعه
اهداف تحقيق
مواد و روش‌ها
روش وزن‌دهي
مدل مفهومي AHP براي پهنه‌بندي زمين‌لغزش
محاسبة ماتريس‌هاي وزني
محاسبة وزن عمومي
نتيجه‌گيري
منابع مورد استفاده:

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. دريافت فايل بلافاصله بعد از پرداخت

6800 تومان – خرید