پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991(رایگان)

نام مقاله :رشته حقوق : پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991

فرمت word يا ورد تعداد صفحه 21حجم فايل 15,8 کيلو بايت قابل دانلود بعد از خريد

قيمت : رایگان

فهرست مطالب

پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991
اشاره :
بخش نخست
فصل نخست : تعريف وتوصيف
ماده 1 : تعريف
ماده 2 : توصيف
فصل دوم : اصول كلي
ماده 3 : مسئوليت ومجازات
ماده 4 : انگيزه ها
ماده 5 : مسئووليت دولتها
ماده 6 : تكليف به محاكمه يا استرداد
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
ماده 8 : تضمينهاي قضايي
ماده 9 : منع تعقيب مجدد
ماده 10 : عطف بماسبق نشدن
ماده 11 : امر آمر قانوني يا دستورهاي مافوق
ماده 12 : مسئوليت مافوق
ماده 13 : موقعيت رسمي و مسئوليت
ماده 14 : علل رافع مسئوليت و كيفيات مخففه
بخش دوم
جرايم عليه صلح وامنيت بشري :
ماده 15 : تجاوز
ماده 16 : تهديد به تجاوز
ماده 17 : مداخله
ماده 18 : سلطه استعمار گرانه وساير اشكال استيلاي خارجي
ماده 19 : كشتار دسته جمعي ( ژنوسايد )
ماده 20 : تبعيض نژادي ( آپارتايد )
ماده 21 : نقض با برنامه يا وسيع حقوق بشر
ماده 22 : جرايم جنگي فوق العاده مهم
.
.
ماده 26 : صدمات عمدي و شديد به محيط زيست
منابع