کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب شهر فیروز آباد

كاربرد خاك و گياه در تصفيه فاضلاب

کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب شهر فیروز آباد
استفاده از پسابهای صنعتی و شهری در آبیاری زمینهای مزروعی بمنظور توسعه عوامل اقتصادی اجتماعی و بهداشتی آب در غالب شهرها و مناطق ایران فاکتور محدود کننده توسعه و رشد جامعه است -۲استفاده از این فاضلاب در کشاورزی -۳توسعه و تعمیم بهداشت محیط در کشور از طریق کنترل آلودگیهای ناشی از پسابهای صنعتی و فاضلاب شهری -۴ارزیابی فنی این روش تصفیه در منطقه ورامین -۵تهیه داده های لازم بمنظور تنظیم طرحهای تصفیه فاضلاب -۶توصیه و پیشنهاد داده های حاصله از طرح سازمان حفاظت محیط زیست و اداره بهداشت محیط کشور و مهندسین کشور و مهندسین مشاور. اقلیم کشاورزی شهرستان فیروزآباد با تأکید بر کشت ذرت دانه‏ای
چکیده
یکی از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر کشاورزی آب و هواست به طوری که کمیت و کیفیت بالای محصولات کشاورزی با شرایط محیطی بخصوص عامل مذکور در ارتباط می‏باشد . اثرات آب و هوا توسط تعیین مراحل فنولوژیکی و نیازهای حرارتی محصولات بهتر آشکار می‏شود . لذا در این مطالعه به منظور شناخت اثرات اقلیم بر محصول ذرت دانه‏ای و دیگر محصولات مهم منطقه ( گندم ، جو ،‌ برنج و محصولات باغی ) مراحل فنولوژیکی و بهترین آستانه‏های حرارتی ذرت دانه‏ای در شهرستان فیروزآباد تعیین شد . در این زمینه ابتدا سه عامل مهم محیطی ( اقلیم ـ آب ـ خاک) مؤثر بر مراحل رشد و تولید محصولات کشاورزی در سطح شهرستان بررسی و در مزرعه‏ای در دشت فیروزآباد اقدام به دیدبانیهای فنولوژیکی و ثبت پارامترهای دمائی و تعیین نیازهای حرارتی ذرت رقم ۷۰۴ ( دپرس) گردید . علاوه بر آن تأثیرات دیگر عوامل اقلیمی نیز بر ذرت بررسی شد.
با توجه به اطلاعات بدست آمده مجموع واحدهای حرارتی مورد نیاز برای این نوع ذرت در طول دوره‌ رشد ، ۲۱۰۸ درجه روز و برای مراحل فنولوژیکی جوانه زدن ، سبز کردن ، برگ دهی ،‌گل آزین نر ، گل آزین ماده ، ظهور تارهای ابریشمی تا پایان این مرحله ، شیری ِشدن ، خمیری شدن ، سفت شدن و رسیدن به ترتیب ۵/۸۳ – ۷۴ – ۶۹۸ – ۱۶۵ – ۲۰۲ – ۱۵۳ – ۱۹۰ – ۲۳۴ – ۳۰۸ درجه ـ روز است . همچنین دمای مطلوب برای رشد و نمو ذرت در منطقه مورد مطالعه بین ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد است . در این تحقیق با رابطه دادن درجه ، روز و توسعه هر فاز فنولوژیکی مدلهای برای پیش بینی هر فاز ارائه گردیده است که می‏توان با استفاده از آنها زمان مناسب برای عملیات کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت و برداشت ذرت را پیش بینی و توصیه نمود.
تاریخهای شروع و خاتمه دماهای حداقل ۱۰ و ۱۵ سانتیگراد و دیگر آستانه‏های دمائی برای مراحل مختلف فنولوژیکی ذرت و دیگر محصولات منطقه فیروزآباد بخش دیگری از تحقیق است که بر این اساس بهترین تاریخ کشت ذرت در فیروز آباد از اوایل خرداد تا اوایل تیرماه تعیین و پیشنهاد گردیده است . (‌دشت فیروزآباد )
همچنین با همبستگی بین ارتفاع و میزان درجه روز ، مناطق مرتفع تر از ۱۹۰۰ متر و دارای دمای سالانه کمتر از ۸/۱۳ درجه سانتیگراد برای کشت ذرت دیر رس و زود رس محدود کننده تشخیص داده شد.

کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب

کاربرد خاک و گیاه در تصفیه فاضلاب

تأثیر سایر عوامل اقلیمی نظیر تشعشع ،‌ابراناکی ، باد ، رطوبت نسبی و دیگر عوامل محیطی مانند آب و کیفیت آن خاک و کیفیت آن و کیفیتهای نامطلوب آب و خاک در کشت ذرت و دیگر محصولات شهرستان بررسی و بهترین زمانها و مکانها برای کشت آنها تعیین گردید.
آب و هوا:
شهرستان فیروزاباد دارای آب و هوای گرم است که زمستان های آن توام با بارندگی و تابستانهای آن خشک می باشد، شدت گرما در مناطق مختلف متفاوت است. در فصل بهار آب و هوای شهرستان بسیار مطبوع و دلنشین است.
دما:
طبق اطلاعات مربوط به ایستگاه کلیماتولوژی شهر فیروزاباد در یک دوره ۲۴ ساله می توان گفت که سرد ترین ماه سال دی ماه با میانگین درجه حرارت ۴۲/۱۰ درجه سانتیگراد و گرمترین ماه سال ، تیرماه با میانگین ۱۶/ ۳۳ درجه سانتیگراد می باشد . درجه حرارت متوسط سالیانه این شهرستان ۷۸/۲۱ درجه سانتیگراد است

بارش:
متوسط بارندگی شهر فیروزاباد  بر اساس ایستگاه کلیماتولوژی در یک دوره ۲۴ ساله ۰۵/۴۴۴ میلیمترمی باشد . بیشترین بارندگی مربوط به ماههای آذر ، دی و بهمن می باشد ولی در عین حال تفاوت قابل ملاحظه ای بین ارقام ریزشهای جوی سالیانه و ماهانه سالهای مختلف به چشم می خورد .