پایان نامه ارزشیابی کارکنان تامین اجتماعی

نام پایان نامه ::ارزشیابی کارکنان تأمین اجتماعیارزشیابی کارکنان تأمین اجتماعی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
گروه مدیرت صنعتی
حجم فایل ::۳۴۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی
فرمت :: Word
صفحات ::۸۰

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

14900 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول :
کلیات
«مقدمه»    ۲
۱-۱-خلاصه طرح    ۵
۱-۱-۱-گفتگو با مصاحبه آغاز دوره :    ۵
۱-۱-۲-بررسی طول دوره:    ۵
۱-۱-۳-سنجش:    ۵
۱-۱-۴-گفتگو یا مصاحبه پایان دوره:    ۶
۱-۲-ملاحظات :    ۶
۱-۳-ویژگیهای طرح    ۸
۱-۳-۱-مشخصه های بارز طرح به شرح زیر است    ۸
۱-۴-تعاریف و اصطلاحات    ۹
۱-۴-۱-شایستگی :    ۹
۱-۴-۲-ارزشیابی شایستگی :    ۹
۱-۴-۳-عملکرد :    ۱۰
۱-۴-۴-مدیریت عملکرد:    ۱۰
۱-۴-۵-عوامل عملکردی :    ۱۰
۱-۴-۶- حدود انتظار یا استانداردهای عملکرد :    ۱۰
۱-۴-۷-سطوح عملکردی :    ۱۱
۱-۴-۸-رفتار :    ۱۱
۱-۴-۹- عوامل فرآیندی :    ۱۱
۱-۴-۱۰-مصداق یا شرح عامل فرآیندی :    ۱۱
۱-۴-۱۱-سطوح رفتاری :    ۱۱
۱-۴-۱۲-ارزش عددی سطوح عملکردی و رفتاری :    ۱۲
۱-۴-۱۳-گفتگو یا مصاحبه ارزشیابی :    ۱۲
۱-۴-۱۴-دوره ارزشیابی    ۱۲
۱-۴-۱۵-ارزشیابی کننده (سرپرست بلافصل):    ۱۲
۱-۴-۱۶-تأیید کننده (رئیس مستقیم سرپرست بلافصل ):    ۱۳
۱-۴-۱۷-تأیید کننده نهایی (مقام ما فوق رئیس مستقیم سرپرست بلافصل ):    ۱۳
۱-۴-۱۸-ارزشیابی شونده :    ۱۳
۱-۴-۱۹- حدنصاب ارزشیابی :    ۱۳
۱-۴-۲۰-خدمت برجسته :    ۱۴
فصل دوم
شرح تفصیلی طرح
۲-۱-معیارهای ارزشیابی    ۱۶
۲-۱-۱-عوامل عملکردی    ۱۶
۲-۲-۳-عنوان پست :مسئول پرونده واحد درآمد    ۲۱
۲-۲-۴-عنوان پست : مسئول مستمری ها    ۲۳
۲-۲-۵-عنوان پست:متصدی صدور دفترچه    ۲۴
۲-۲-۶-عنوان پست : بازرس کارگاه ها    ۲۵
۲-۲-۷-عنوان پست : کارشناس آموزش    ۲۶
۲-۲-۸-عنوان پست : ماشین نویس    ۲۸
۲-۳- عوامل فرآیندی    ۲۹
۲-۳-۱-معیارهای رفتار شغلی :    ۲۹
۲-۳-۲-معیار رفتار اخلاقی :    ۲۹
۲-۴-عوامل فرآیندی مدیران    ۳۰
۲-۴-۱-استفاده از مجموع منابع در دسترس :    ۳۰
۲-۴-۲-شرکت فعال و موثر در جلسات:    ۳۰
۲-۴-۳- خلاقیت و نوآوری:    ۳۰
۲-۴-۴-احساس پاسخ گویی:    ۳۰
۲-۴-۵-پیش بینی پیامد های هر اقدام:    ۳۱
۲-۴-۶-اتخاذ تصمیم و پیگیری :    ۳۱
۲-۴-۷- رعایت حقوق کارکنان تحت سرپرستی و همکاری با واحد های دیگر :    ۳۱
۲-۵-رفتار اخلاقی    ۳۱
۲-۵-۱-رعایت شعائر ، اخلاق و رفتار اسلامی :    ۳۱
۲-۵-۲-امر به معروف و نهی از منکر.    ۳۲
۲-۶-عوامل فرآیندی سرپرستان یا مسئولین    ۳۲
۲-۶-۱-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران :    ۳۲
۲-۶-۲-شرکت فعال و موثر در جلسات:    ۳۲
۲-۶-۳-توجه به نیروی انسانی :    ۳۲
۲-۶-۴-توانایی برقراری ارتباط :    ۳۳
۲-۶-۵-پیش بینی پیامدهای هر اقدام :    ۳۳
۲-۶-۶-خلاقیت و نوآوری:    ۳۳
۲-۶-۷- کوشش در افزایش معلومات و مهارت های شغلی :    ۳۳
۲-۷-رعایت شعائر ، اخلاق و رفتار اسلامی :    ۳۳
۲-۸-امر به معروف و نهی از منکر.    ۳۴
۲-۹-عوامل فرآیندی کارشناسان    ۳۴
۲-۹-۱-رعایت مقررات و انضباط اداری:    ۳۴
۲-۹-۲-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران :    ۳۴
۲-۹-۳- پشتکارو جدیت در کار :    ۳۴
۲-۹-۴- تجزیه و تحلیل مسائی و ارائه راه حل های مناسب:    ۳۴
۲-۹-۵- خود جوش و نوآوری :    ۳۵
۲-۹-۶-افزایش معلومات و مهارت های شغلی:    ۳۵
۲-۹-۷- انتقال معلومات :    ۳۵
ب- رفتار اخلاقی    ۳۵
۲-۱۰-رعایت شعائر ، اخلاق و رفتار اسلامی :    ۳۵
۲-۱۱-عوامل فرآیندی کارکنان    ۳۶
۲-۱۱-۱-رعایت مقررات و انضباط اداری:    ۳۶
۲-۱۱-۲-رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران :    ۳۶
۲-۱۱-۳- پشتکارو جدیت در کار :    ۳۶
۲-۱۱-۴-کوشش در فراگیری مهارت های شغلی :    ۳۶
۲-۱۱-۵-قابل اعتماد بودن :    ۳۶
۲-۱۱-۶-انعطاف پذیری :    ۳۶
۲-۱۱-۷-خودجوشی:    ۳۷
۲-۱۲-رعایت شعائر ، اخلاق و رفتار اسلامی :    ۳۷
۲-۱۳-فرم های ارزشیابی    ۳۷
۲-۱۴-امتیاز دهی    ۳۸
۲-۱۵-مراحل اجرای ارزشیابی    ۴۰
۲-۱۵-۱- گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره:    ۴۰
۲-۱۵-۲- بررسی طی دوره:    ۴۱
۲-۱۵-۳- سنجش :    ۴۲
۲-۱۵-۴-گفتگویا مصاحبه پایان دوره :    ۴۲
۲-۱۶-دستور العمل تکمیل فرم ارزشیابی    ۴۴
۲-۱۶-۱- برنامه ریزی    ۴۴
۲-۱۶-۲-سنجش:    ۴۴
۲-۱۷-کاربرد نتایج ارزشیابی    ۴۵
فصل سوم:
وظایف واحدها
۳-۱-«وظایف دفتر تشکیلات ارزشیابی و بهبود در روشها و اداره کل امور پرسنلی و کارشناسان اداری در ارتباط با اجرای طرح»    ۴۸
۳-۲-دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات ارزشیابی    ۵۰
۳-۳-در ستاد مرکزی سازمان:    ۵۰
۳-۴-در واحدهای استانی:    ۵۰
فصل چهارم
پیوستها
۴-۱-دستور العمل تشخیص خدمت برجسته    ۵۴
۴-۱-۱-گروه تشویقی    ۵۴
۴-۲- تشخیص از طریق ارزشیابی:    ۵۴
۴-۳-مکانیزم اجرایی:    ۵۴
۴-۴- تشخیص از طریق بروز لیاقتهای ویژه:    ۵۴
۴-۵-مکانیزم اجرایی:    ۵۵
۴-۶-استفاده از نتایج ارزشیابی در ارتقاء گروه    ۵۶
۴-۷-دستور العمل استفاده از نتایج ارزشیابی در آموزش و بهسازی کارکنان    ۵۷
۴-۸-توضیح:    ۵۸
۴-۸-۱-آموزشهای شغلی:    ۵۸
۴-۸-۲-آموزش اصول سرپرستی و مدیریت:    ۵۸
۴-۸-۳- آموزشهای معارف اسلامی:    ۵۸
۴-۸-۴- کارآموزی:    ۵۸
۴-۸-۵- آموزشهای بلند مدت:    ۵۹
۴-۹-دستور العمل استفاده از نتایج ارزشیابی در تغییر شغل    ۵۹
فرمهای ارزشیابی    ۶۰
منابع    ۷۷

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

14900 تومان – خرید