گزارش کارآموزی حاشیه نشینی در منطقه چهارده محله حصه اصفهان

نام گزارش کارآموزی  ::حاشیه نشینی در منطقه چهارده محله حصه اصفهان

برای انجام دادن تکالیف درس کارورزی مددکاری جامعه ای

حجم فايل ::کيلو بايت
دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: Word
صفحات ::79

قيمت : تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

9          تعاریف مددکاری اجتماعی
10     ویزگی ها ومختصات مددکاری اجتماعی
12           سیر تاریخی مددکاری درجهان
14    سابقه تاریخی وتحولات مددکاری درایران
17    اهداف مددکاری جامعه ای
20    تعاریف اصطلاحات وتاریخچه حاشیه نشینی
20    مقدمه    مقدمه
عوامل تعیین کننده ساختاری دررشدسریع شهرنشینی21
22      تعریف حاشیه نشینی
تعریف حاشیه های درون شهری24 25     تعریف اسکان غیرقانونی
تاریخچه حاشیه نشینی29
جدول یک شاخصهای داخلی وخارجی موثردرکیفیت                           30
تاریخچه مقابله با پدیده حاشیه نشینی درجهان31
31      دهه 1960 برنامه خانه سازی اجتماعی
دهه1970   32
الف)طرح زمین خدمات32
ب)برنامه بهسازی زاغه ها33
دهه1980 توانمندسازی35
روندکنونی36
بررسی ریشه هاوعوامل موثر برگسترش حاشیه نشینی درایران39
مقدمه39
روندحاشیه نشینی درایران       39
جدول شماره یک مراحل رشدشهرنشینی                                                41
جدول شماره دوروندرشد شهرها42
جدول شماره سه تحول جمعیت شهرنشین کشور43
حاشیه نشینی چیست؟43
انواع حاشیه نشینی44
الف)حاشیه نشینان بومی44
ب)حاشیه نشینان غیربومی داخلی44
حاشیه نشینی ازنظرابعاد45
حاشیه نشینی اجتماعی       45
حاشیه نشینی سیاسی         45
حاشیه نشینی اقتصادی   46
روندشکل گیری حاشیه نشینی          46
ویزگی های  مناطق حاشیه نشینی وساکنان انها46
علل رشدوپیدایش حاشیه نشینی47
50    بررسی عوامل موثردرشکلگیری حاشیه نشینی
نظریه گوردن چایلد50
نظریه استارک51
نظریه مهاجرتی مایکل تودارو52
دیدگاه کارکردگرایان درخصوص علت حاشیه نشینی53
نظریه جاذب ودافع راونشتین53
نظریه عوامل میانی54
دیدگاههای عمده درموردعلل حاشیه نشینی55
دیدگاه بوم شناسی شهری55
دیدگاه لیبرالی57
دیدگاه اقتصادسیاسی  فضا58
دیدگاه جامعه گرایان جدید59
دیدگاه موافقان ومخالفان                 61
موافقان                  61
مخالفان62
دیدگاههای لیبرالیستی 64
دیدگاه ساختارگرایان65
دیدگاه انسانگرا66
دیدگاههای مدیریتی واموزشی67
دیدگاههای دیگردرموردحاشیه نشینی67
اطلاعات اماری منطقه چهارده وروستای حصه69
فصل یک جدول شماره یک(مساحت)69
جدول شماره دو(جمعیت)69
جدول شماره سه(جمعیت)69
جدول شماره چهار(وضعیت فضای سبز)69
جدول شماره پنج(حدود چهاگانه محدوده وحریم)70
فصل دوم70
جدول شماره شش(اطلاعات جمعیتی)70
جدول شماره هفت(وضعیت زناشویی)70
جدول شماره هشت(جمعیت درگروه سنی درسال 85)  71
فصل سوم71
جدول شماره نه (نیروی انسانی)71
جدول شماره ده(توزیع جمعیت مردبرحسب فعالیت)71
جدول شماره یازده (توزیع جمعیت زن برحسب فعالیت)71
فصل چهارم(مسکن وساختمان)71
جدول شماره دوازده(تعدادومترازپروانه ساختمانی)72
جدول شماره سیزده(تعدادواحدهای مسکونی درحصه برحسب متراز)72
فصل پنجم (اموزش)72
جدول شماره چهارده(تعدادجمعیت باسوادشش سال وبالاتر)72
فصل ششم(فرهنگ ورزش گردشگری)72
کروکی محله حصه                                                                          73
حصه کجاست؟                                                                               73
ازقاچاق موادمخدرتاجیب بری                                                         76
مسئولان رسیدگی نمیکنند                                                              77
چرااتباع بیگانه اخراج نمیشوند؟                                                      77
شهرداری قدم مثبت برداشته                                                           78
راهکارهای مددکاری                                                                   78
تعاریف  مددکاری جامعه ای :

منابع(فارسی-انگلیسی)

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. دريافت فايل بلافاصله بعد از پرداخت

12800 تومان – خرید