بازدید: 366
 

افسردگی

افسردگی

نام پایان نامه ::افسردگی
حجم فایل ::۱۳۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۵۳

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش    ۲
۱-۱مقدمه    ۳
۲-۱ بیان مسأله پژوهش    ۶
۳-۱ اهمیت نظری و عملی پژوهش    ۸
۴-۱ اهداف پژوهش    ۱۰
۶-۱ متغیرهای پژوهش    ۱۳
۷-۱ تعریف متغیرها و اصطلاحات    ۱۳
تعریف نظری و عملیاتی  افسردگی    ۱۴
تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله    ۱۴
فصل دوم    ۱۶
مقدمه    افسردگی۱۷
علایم افسردگی  و سبک های آن    ۱۹
۱- نظریه  بک و تحریف های شناختی    ۲۳
۲ – فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده    ۲۸
۳ – نظریه ناامیدی  افسردگی    ۳۰
۴ – نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز    ۳۴
۵ – فرضیه پردازش شناختی مارتین ۳۹
سبک حل مسأله :    ۴۴
ساختار شناختی حل مسأله    ۴۹
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو :    ۵۰
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی    ۵۲
حل مسئله / تصمیم گیری    ۵۴
پیشینه مقابله :    ۵۷
نظریه مقابله    ۵۸
سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی    ۶۱
طبقه بندی شیو های مقابله :    ۶۲
منابع حمایتی مقابله :    ۶۴
ادراک استرس در الگوی تبادلی    ۶۷
افسردگی / سبک حل مساله    ۶۹
حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل    ۷۸
استرس / عزت نفس   / منبع کنترل    ۸۱
استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی    ۸۲
پیشینه مطالعاتی    ۸۷
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور:    ۸۷
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور:    ۹۳
فصل سوم    ۹۹
روش پژوهش    ۹۹
فصل سوم : روش پژوهش    ۱۰۱
۱-۳ طرح پژوهش    ۱۰۱
۲-۳ جامعه آماری    ۱۰۱
۶-۳ روش نمونه برداری و حجم نمونه    ۱۰۲
۴-۳ ابزارهای پژوهش    ۱۰۲
۵-۳ روش اجرای پژوهش    ۱۱۴
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۱۱۴
فصل چهارم    ۱۱۶
مقدمه    ۱۱۷
فصل پنجم    ۱۳۴
تجزیه و تحلیل نتایج :    ۱۳۸
بحث و نتیجه گیری :    ۱۴۹
محدودیت های پژوهش    ۱۵۲
پیشنهادها    ۱۵۳

فهرست منابع

منابع فارسی    ۱۵۶
Reference    ۱۶۲
ضمائم    ۱۷۰

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

 

مطالب مرتبط

روانشناسی۱ روانشناسی۱ روانشناسی۱ دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری روانشناسی۱ هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳ روانشناسی۱