بازدید: 349
 

بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان

نام پروژه ::بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان
حجم فایل :: ۶۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی و روانشناسی
فرمت :Word
صفحات ::۶۶
قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – ok

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..۷
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۹
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….۱۱
اهمیت و ضرورت مساله…………………………………………………………………………………….۱۳
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۵
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۶
بیان مفاهیم……………………………………………………………………………………………………۱۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۹
پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………۳۱
چار چوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………….۳۵
فصل سوم : روش شناسایی پژوهش
نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………..۴۰
جامعه مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………۴۰
مشخصه های آماری گروه نمونه ………………………………………………………………………………………………………۴۰
ابزار سنجش پژوهش………………………………………………………………………………………………۴۱
طرح تحقیق و متغییر های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۴۴
روش گرد آوری داروهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………۴۵
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………………۴۵
شیوه اجرا و انجام ملاحظه آموزشی……………………………………………………………………………………………………….۴۵
برنامه اموزشی در این پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش
توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
مشخصه های آماری متغییر وابسته……………………………………………………………………………………………………….۵۳
تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
فصل پنجم: ثبت، نتیجه گیری، پیشنهادات
بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
پیشنهادات بر اساس اهداف و یافته های پژوهش………………………………………………………………………۶۵
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………………..۶۵
محدودیت های پژوهش و پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………۶۵
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

چکیده:
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت آموزش های مهارت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر مستقد در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران بوده است. مهارت اجتماعی به عنوان رفتارهای آشکاری تلقی  شده که انسان از طریق مشاهده، تجربه و آموزش کسب نموده، و زمینه های سازگاری فرد را با خود،اجتماعی که در ان به سر می برد و اطرافیان فراهم می نماید. علائم  سازگاری اجتماعی در این بررسی، احساس مثبت در مورد خود، ابراز وجود، شرکت در فعالیت های اجتماعی و لذت بردن از ارتباط با دیگران با حفظ احترام به عقاید و ارزش های خود و دیگران بوده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش میدانی بوده است. از این رو ۶۰ نفر از دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی  وتوان بخشی تهران که بیش از یک سال از مدت اقامت آنها در خوابگاه گذشته، و در مقطع تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد پیوسته ( دکتری حرفه ای) و نیز در گروه سنی ۲۵-۲۰ سال بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در ۲ گروه آزمایش و کنترل قرار داده شد آموزشی بر گروه آزمایشی طی هفت جلسه اجرا گردید. پس از اتمام مداخله آموزشی ( مهارت های اجتماعی) مجدداً آزمون cpt توسط گروه آزمایش و کنترل تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس و بنا به ضرورت و به منظور تایید بیشتر یافته ها از آزمون ها مستقل استفاده شده است. یافته های بررسی مبین آن است که مداخله باعث افزایش میزان مقیاس سازگاری ( فردی – اجتماعی ) و ساز گاری فردی و سازگاری اجتماعی در آزمودنی گروه آزمایش شده است.
کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی – سازگاری اجتماعی –دانشجو- خوابگاه های دانشجویی


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9900 تومان – ok

 

مطالب مرتبط

چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير روانشناسی۱ روانشناسی۱ روانشناسی۱ دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری روانشناسی۱ هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳