بازدید: 681
 

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

برنامه ريزي به منظور ارتقاء كيفيت زندگي شهري
برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

پایان نامه ارتقاء کیفیت زندگی شهری

نام پروژه ::برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شهرسازی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته شهرسازی
فرمت :: PDF
صفحات ::۱۹۹

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

18000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
مورد مطالعه  مرکزی شهر خرم آباد

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت
زندگی شهری
در مرکز شهر

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱- طرح مسأله………………………………………………………………………………………….. ۴ -۱
۲- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷ -۱
۳- سئوالات اصلی تحقیق…………………………………………………………………………… ۸ -۱
۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………. ۱۰ -۱
۵- فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………. ۹ -۱
۶- روششناسی تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۰ -۱
۷- روشها و ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………… ۱۱ -۱
۸- روشهای تحلیل دادهها………………………………………………………………………….. ۱۲ -۱
۹- محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳ -۱
۱۰ – محدوده مطالعه………………………………………………………………………………….. ۱۳ -۱
۱۱ – تحلیل و جمعبندی……………………………………………………………………………. ۱۳ -۱
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱- کیفیت زندگی شهری …………………………………………………………………………. ۱۶ -۲
۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ -۱-۲
۱- دلایل و ضرورت توجه…………………………………………………………………………… ۱۶ -۱-۱-۲
۲- منشأ و آغاز توجه ………………………………………………………………………………….. ۱۸ -۱-۱-۲
۳- تأثیر مفهوم کیفیت زندگی بر برنامهریزی شهری ………………………………………….. ۲۰ -۱-۱-۲
۲- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………….. ۲۱ -۱-۲
۳- معیارها و شاخصها……………………………………………………………………………… ۲۴ -۱-۲
۱- تجربیات جهانی…………………………………………………………………………….. ۲۶ -۳-۱-۲
۲- شاخصهای پیشنهادی………………………………………………………………………. ۳۳ -۳-۱-۲
۲- مرکز شهر………………………………………………………………………………………….. ۳۶ -۲
۱- دلایل و ضرورت توجه……………………………………………………………………………… ۳۶ -۲-۲
۲- تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………. ۳۸ -۲-۲
۳- معیارها و شاخصها ……………………………………………………………………………………. ۴۲ -۲-۲
۳- تحلیل و جمعبندی…………………………………………………………………………….. ۴۳ -۲
فصل سوم: تعیین محدوده مرکز شهر و تعریف مرکز شهر با
کیفیت زندگی شهری بالا
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۱- فرایند تعیین مرکز شهر……………………………………………………………………….. ۴۶ -۳
۱- بررسی روند توسعه کالبدی شهر………………………………………………………….. ۴۷ -۱-۳
۲- تعریف شاخص ها و نتایج کاربرد آنها ……………………………………………………. ۵۰ -۱-۳
۱- معیارهای کارکردی………………………………………………………………………………… ۵۰ -۲-۱-۳
۲- معیارهای جمعیتی- اجتماعی……………………………………………………………………. ۵۶ -۲-۱-۳
۳- معیارهای بصری و زیبایی شناختی……………………………………………………………… ۶۳ -۲-۱-۳
۴- معیارهای ترافیکی و جابجایی…………………………………………………………………… ۶۳ -۲-۱-۳
۳- نتایج کاربرد شاخص های چهارگانه…………………………………………………………….. ۶۴ -۱-۳
۴- مقایسه پهنه بندی شاخصها و معرفی محدوده نهایی مرکز شهر…………………….. ۶۹ -۱-۳
۲- ویژگی های مرکز شهر خوب……………………………………………………………….. ۷۰ -۳
۱- شاخص های زیبا یی شناختی………………………………………………………………………… ۷۱ -۲-۳
۱- حس امنیت………………………………………………………………………………………… ۷۱ -۱-۲-۳
۲- حس راحتی………………………………………………………………………………………….. ۷۱ -۱-۲-۳
۳- دسترسی یا نفوذپذیری ……………………………………………………………………………. ۷۲ -۱-۲-۳
۴- تنوع و گوناگونی……………………………………………………………………………………. ۷۲ -۱-۲-۳
۵- خوانایی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲ -۱-۲-۳
۲- شاخصهای اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۷۳ -۲-۳
۱- ایمنی و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………… ۷۴ -۲-۲-۳
۲- فضاهای گذران اوقات فراغت………………………………………………………………….. ۷۵ -۲-۲-۳
۳- فضاهای پیاده………………………………………………………………………………………… ۷۵ -۲-۲-۳
۴- فضاهای باز و سبز………………………………………………………………………………….. ۷۶ -۲-۲-۳
۵- فضای قابل سکونت……………………………………………………………………………….. ۷۶ -۲-۲-۳
۶- آموزش………………………………………………………………………………………………… ۷۷ -۲-۲-۳
۷- مشارکت………………………………………………………………………………………………. ۷۷ -۲-۲-۳
۳- شاخصهای اقتصادی …………………………………………………………………………………. ۷۷ -۲-۳
۴- شاخصهای کالبدی…………………………………………………………………………………….. ۷۷ -۲-۳
۵- شاخصهای ارتباطی و حملونقل ………………………………………………………………… ۷۸ -۲-۳
۳- تحلیل و جمعبندی…………………………………………………………………………….. ۸۲ -۳
فصل چهارم: سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر خرمآباد
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۱- معرفی محدوده مطالعه …………………………………………………………………………. ۸۶ -۴
۲- معرفی تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۸۹ -۴
۳- شاخصهای اصلی…………………………………………………………………………………. ۹۰ -۴
۱- امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۹۲ -۳-۴
۱- تراکم جمعیت شب و روز……………………………………………………………………….. ۹۳ -۱-۳-۴
۲- فضاهای بیدفاع و غیرپویا……………………………………………………………………….. ۹۴ -۱-۳-۴
۳- تداخل حرکت سواره و پیاده ……………………………………………………………………. ۹۵ -۱-۳-۴
۲- فضاهای گذران اوقات فراغت……………………………………………………………………. ۹۶ -۳-۴
۳- فضاهای پیاده…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲ -۳-۴
۴- فضاهای باز و سبز عمومی………………………………………………………………………… ۱۰۳ -۳-۴
۵- مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۱۰۴ -۳-۴
۶- فضای قابل سکونت…………………………………………………………………………………. ۱۰۵ -۳-۴
۱- تراکم خانوار در واحد مسکونی……………………………………………………………….. ۱۰۵ -۶-۳-۴
۲- تراکم نفر در اتاق ………………………………………………………………………………….. ۱۰۶ -۶-۳-۴
۳- سرانه مسکن………………………………………………………………………………………… ۱۰۷ -۶-۳-۴
۴- ارزش زمین………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷ -۶-۳-۴
۷- تأمین نیازهای پایه……………………………………………………………………………………. ۱۱۱ -۳-۴
۸- ضریب تکفل…………………………………………………………………………………………… ۱۱۲ -۳-۴
۹- رضایت شغلی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵ -۳-۴
۱۰ – سطح سرویس……………………………………………………………………………………….. ۱۱۵ -۳-۴
۱۱ – سیستم حملونقل عمومی……………………………………………………………………….. ۱۱۸ -۳-۴
۱۲ – پارکینگ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹ -۳-۴
۱۳ – کیفیت ساختمان…………………………………………………………………………………….. ۱۲۰ -۳-۴
۱- نوع مصالح…………………………………………………………………………………………. ۱۲۰ -۱۳-۳-۴
۲- عمر ساختمان …………………………………………………………………………………….. ۱۲۱ -۱۳-۳-۴
۱۴ – دانهبندی (چیدمان ساختمانها)……………………………………………………………………. ۱۲۲ -۳-۴
۴- تحلیل و جمعبندی……………………………………………………………………………. ۱۲۷ -۴
فصل پنجم: نتایج، پیشنهادات، بحث و نتیجهگیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
۱- نتایج…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰ -۵
۱- بعد نظری ………………………………………………………………………………………. ۱۳۰ -۱-۵
۲- بعد عملی……………………………………………………………………………………….. ۱۳۱ -۱-۵
۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. ۱۳۴ -۵
۱- حوزه اهداف کلان و راهبردها…………………………………………………………….. ۱۳۴ -۲-۵
۲- الگوی سیاستگذاری………………………………………………………………………….. ۱۳۷ -۲-۵
۱- نظام پیشنهادی کالبدی – فضایی ………………………………………………………… ۱۳۸ -۲-۲-۵
۲- نظام پیشنهادی کاربری زمین…………………………………………………………….. ۱۳۹ -۲-۲-۵
۳- نظام پیشنهادی حملونقل………………………………………………………………… ۱۴۰ -۲-۲-۵
۳- بحث و نتیجهگیری……………………………………………………………………………… ۱۴۰ -۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………. ۱۴۵
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
پیوست……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

فهرست نقشه ها
۱- روند توسعه کالبدی شهر خرمآباد………………………………………………….. ۵۱ – نقشه ۳
۲- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای خردهفروشی ……………………………. ۵۴ – نقشه ۳
۳- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای بانک و خدمات مالی………………… ۵۵ – نقشه ۳
۴- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای اداری……………………………………… ۵۶ – نقشه ۳
۵- پهنهبندی شهر بر اساس کل کارکردها…………………………………………….. ۵۷ – نقشه ۳
۶۰…………….. ۶۵- ۶- پهنهبندی شهر بر اساس نرخ رشد ۷۵ – نقشه ۳
۷- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین خردهفروشی ……………………….. ۶۱ – نقشه ۳
۸- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین بانک و خدمات مالی……………. ۶۲ – نقشه ۳
۹- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین اداری…………………………………. ۶۳ – نقشه ۳
۱۰ – پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین کل کارکردها …………………….. ۶۴ – نقشه ۳
۱۱ – پراکنش آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و غیره در مرکز شهر…………….. ۶٧ – نقشه ۳
١٢ – نمودار سفرهای جذب شده………………………………………………………… ۶٨ – نقشه ٣
١٣ – خطوط تمایل ترافیکی………………………………………………………………… ۶٩ – نقشه ٣
١۴ – محدوده مرکز شهر بر اساس شاخصهای چهارگانه…………………………. ٧٠ – نقشه ٣
١- محدوده مورد مطالعه و کاربریهای تشکیلدهنده آن……………………….. ٩٠ – نقشه ۴
٢- تراکم جمعیت روز در مرکز شهر………………………………………………….. ١٠١ – نقشه ۴
٣- تراکم جمعیت شب در مرکز شهر…………………………………………………. ١٠٢ – نقشه ۴
۴- سنجش امنیت اجتماعی در مرکز شهر……………………………………………. ١٠٣ – نقشه ۴
۵- پراکنش فضاهای گذران اوقات فراغت در مرکز شهر………………………. ١٠۴ – نقشه ۴
۶- تراکم خانوار در واحد مسکونی در مرکز شهر………………………………… ١١٢ – نقشه ۴
٧- ارزش معاملاتی زمین و بنا در مرکز شهر و پیرامون آن……………………. ١١٣ – نقشه ۴
٨- پهنهبندی شهر بر اساس ضریب تکفل…………………………………………… ١١٧ – نقشه ۴
٩- سطح سرویس خیابانهای اصلی مرکز شهر……………………………………… ١٢٠ – نقشه ۴
١٠ – نمودار نوع مصالح بر اساس حوزههای آماری در مرکز شهر…………… ١٢۶ – نقشه ۴
١١ – نمودار عمر بنا بر اساس حوزههای آماری در مرکز شهر………………… ١٢٧ – نقشه ۴
١٢ – پهنهبندی مرکز شهر بر اساس کیفیت ساخت……………………………….. ١٢٨ – نقشه ۴
١٣ – توزیع دانهبندی بافت شهری مرکز شهر……………………………………….. ١٢٩ – نقشه ۴
١- پلان سیاستگذاری سازمان کالبدی – فضایی …………………………………… ١۴۶ – نقشه ۵
٢- پیشنهاد نظام کاربری زمین …………………………………………………………… ١۴٧ – نقشه ۵
٣- نظام حملونقل پیشنهادی…………………………………………………………….. ١۴٨ – نقشه ۵

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
۱- خصوصیات و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری از منظر محققین مختلف………… ۳۰ – جدول ۲
۲- شاخص شرایط زندگی و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده آنها …………………………. ۳۳ – جدول ۲
۳- شاخصهای کیفیت زندگی شهری و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده آنها …………… ۳۶ – جدول ۲
۴- مفاهیم اصلی مرتبط با مرکز شهر……………………………………………………………….. ۴۱ – جدول ۲
۱- تحولات مهم تاریخی، سیاسی و اجتماعی شهر خرمآباد……………………………….. ۵٠ – جدول ۳
٢- معرفی محدودههای عملکردی شاخصهای چهارگانه تعیین مرکز شهر ……………. ۶۶ – جدول ٣
٣- شاخصهای اصلی کیفیت زندگی شهری جهت سنجش سطح زندگی در مراکز – جدول ٣
شهری ………………………………………………………………………… ٨٢
١- مشخصات عمومی مرکز شهر خرمآباد ……………………………………………………….. ٨٩ – جدول ۴
٢- شاخصهای اصلی سنجش کیفیت زندگی شهری و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده – جدول ۴
آنها در مرکز شهر خرمآباد………………………………………………… ٩۵
٣- جایگاه مرکز شهر خرمآباد در سلسله مراتب مراکز شهری بهلحاظ کیفیت زندگی – جدول ۴
شهری …………………….. ١٣١
١
مقدمه
رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی – کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و
اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی
مواجه کرد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی متوجه اهد اف و ارزشهای
م تمرکز شده بود . رواج این نوع تفکر، لزوم « قابل زیست بودن شهر » اجتماعی و کیفی و به عبارتی
تجدیدنظر اساسی در اهداف و روشهای برنامه ریزی و چارهاندیشی برای مقابله با این پدیده را به
ضرورتی مبرم مبدل ساخته است، زیرا تحولات عمیق شهرنشینی معاصر مانند تحول در شیوه های
اسکان، گذران اوقات فراغت، ارتباطات و غیره در نیم قرن اخیر، شیوه های تصمیم سازی و
سیاستگذاری در برنامه ریزی شهری را از بنیاد دگرگون ساخته و هیچ راهی جز تجدیدنظر اساسی در
محتوا و روش برنامه ریزی عقلایی را باقی نگذاشته است . فرایند تحول در دی دگاهها و روشهای
موضوع « کیفیت زندگی شهری » برنامهریزی عقلایی تحت تأثیر مفاهیم اجتماعی و کیفی توسعه مانند
اصلی این تحقیق است. نتایج بهدست آمده از مطالعات در پنج فصل تدوین و ارائه شده است.
در فصل اول، کلیات تحقیق شامل طرح مسأله، ضرورت انجام، اهداف و فرضیه های تحقیق آورده
شده است
در فصل دوم، مبانی نظری و تجارب جهانی ارتقای کیفیت زندگی شهری و هم چنین مفهومسازی
مرکز شهر مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم تحقیق، به تعیین محدوده مرکز شهر خرم آباد و تعریف مرکز شهر با کیفیت زندگی
شهری بالا اختصاص داده شده است . شاخصسازی مرکز شهر با کیفیت زندگی شهری بالا در این
فصل انجام شده است.
در فصل چهارم به منظور ارائه رویکردی مشخص و کاربردی، ۱۴ شاخص اصلی کیفیت زندگی
شهری در این تحقیق در قالب ۲۲ متغیر، معرفی و بر اساس آنها سطح زندگی در مرکز شهر خرم آباد
مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.
و نهایتاً در فصل پنجم، نتایج حاصل از کاربرد شاخصها در مرکز شهر خرم آباد و پیشنهادات کلی
تحقیق ارائه شده است.
امید است که با بهره گیری از اصول و مبانی نظری کیفیت زندگی به منظور اعتلای کیفیت محیط در
مراکز شهری، یافته های این پژوهش بتواند جهت اتخاذ الگوی مداخله هدفمند و مناسب در مراکز
شهری، راهکارهای مناسبی در اختیار تصمیم سازان(مهندسان مشاور ) و تصمیم گیران شهری (مدیریت
شهری) قرار دهد

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

18000 تومان – خرید و دریافت فایل

 

 

مطالب مرتبط

رشته جغرافیا جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري مطالعات شبکه معابر و ترافیک شهر جویبار دانشنامه مدیریت شهری و روستایی گردشگران نواحی روستایی