بازدید: 325
 

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی

نام دانش نامه::دانشنامه مدیریت شهری و روستایی
حجم فایل ::۱۷٫۲ مگابایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::این فایل شامل سه فایل به ترتیب فایل یک ۳۰۵ صفحه فایل دو ۲۷۳ صفحه و فایل سه ۳۳۹ صفحه می باشد. مجموعه=۹۱۷ صفحه

قیمت : ۱۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

دانلود فهرست

فهرست مندرجات
مقدمه………………………………………………………………………………
نامه بنیاد…………………………………………………………………………..
مقدمه سرپرست علمی………………………………………………………..
تشکر……………………………………………………………………………….
آبادانی…………………………………………………………………………… ١
آماده سازی زمین…………………………………………………………….. ٨
آمایش سرزمین…………………………………………………………….. ١٠
آموزش………………………………………………………………………. ١۶
اتاق فکر……………………………………………………………………… ١٧
اتحادیه بینالمللی مراجع محلی……………………………………….. ١٨
اثباتگرایی (در مطالعات شهری) ……………………………………. ١٩
اجتماع محلی ………………………………………………………………. ٢٠
احیاء روستایی……………………………………………………………… ٢٣
احیاء زمین………………………………………………………………….. ٢۶
احیاء شهری………………………………………………………………… ٢٧
اداره امور……………………………………………………………………. ٢٨
اراضی روستایی …………………………………………………………… ٣١
اراضی شهری………………………………………………………………. ٣٣
ارزیابی……………………………………………………………………….. ٣۵
اشتغال زنان…………………………………………………………………. ٣٧
اشتغال شهری………………………………………………………………. ۴٢
اصل چهار (در ایران)……………………………………………………. ۴۴
اصلاحات ارضی………………………………………………………….. ۴۶
اطلاعات…………………………………………………………………….. ۴٩
اصناف……………………………………………………………………….. ۵١
اقتدار…………………………………………………………………………. ۵٣
اقتدار مدیریتی……………………………………………………………… ۵۵
اقتصاد شهری………………………………………………………………. ۵۶
اقدام خوب………………………………………………………………….. ۵٨
الگوی سکونتگاهی………………………………………………………… ۵٩
امنیت شهری………………………………………………………………… ۶٠
انقلاب سبز………………………………………………………………….. دانشنامه مدیریت شهری و روستایی۶۵
انقلاب(های) شهری………………………………………………………. ٧١
ایمنی آمدوشد ……………………………………………………………… ٧٢
بازار شهری (در ایران)…………………………………………………… ٧۵
بازساخت شهری…………………………………………………………… ٨۴
بازسازی روستایی…………………………………………………………. ٨۶
بازیافت………………………………………………………………………. ٩٠
باغشهر………………………………………………………………………… ٩٣
بافت روستایی ……………………………………………………………… ٩٧
بانک جهانی…………………………………………………………………. ٩٩
بحران ……………………………………………………………………….. ١٠٠
بحران شهری………………………………………………………………. ١٠٣
بخش………………………………………………………………………… ١٠۴
برابری……………………………………………………………………….. ١٠۶
برنامه………………………………………………………………………… ١٠٩
برنامه راهبردی (شهر) ………………………………………………….. ١١٠
برنامه عمل…………………………………………………………………. ١١١
برنامه(های) شهری………………………………………………………. ١١٣
برنامه مدیریت شهری…………………………………………………… ١٢۴
برنامهریزی راهبردی…………………………………………………….. ١٢۵
برنامهریزی راهبردی محیط‐ محور…………………………………. ١٢۶
برنامهریزی زیستمحیطی……………………………………………… ١٢٩
برنامهریزی شهری……………………………………………………….. ١٣٣
برنامهریزی فضایی………………………………………………………. ١۴٠
برنامهریزی کالبدی………………………………………………………. ١۴٢
برنامهریزی مسکن……………………………………………………….. ١۴۵
بنِه ……………………………………………………………………………. ١۴٨
هشت
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی…………………………………………… ١۵٠
بومشناسی شهری………………………………………………………… ١۵۴
بهداشت شهری…………………………………………………………… ١۵۶
بهرهبرداری کشاورزی، نظام………………………………………….. ١۵٩
بهرهبرداری کشاورزی، واحد ………………………………………… ١۶٢
بهرهوری……………………………………………………………………. ١۶۵
بهسازی روستایی………………………………………………………… ١۶۶
بهسازی شهری …………………………………………………………… ١٧١
بهینهسازی، مدلها………………………………………………………… ١٧۴
بیخانمانی…………………………………………………………………. ١٧۵
بیکاری……………………………………………………………………… ١٧٩
پاکار………………………………………………………………………… ١٨٣
پاگاو………………………………………………………………………… ١٨٣
پایداری اجتماعی ……………………………………………………….. ١٩١
پایداری روستایی………………………………………………………… ١٩٢
پایداری شهری…………………………………………………………… ١٩٩
پایداری شهری، مدل …………………………………………………… ٢٠١
پدافند غیرعامل…………………………………………………………… ٢٠٣
پروژه روستایی…………………………………………………………… ٢٠۶
پژوهشکده سوانح طبیعی ایران………………………………………. ٢٠٩
پیادهروی…………………………………………………………………… ٢١٣
پیوند(های) روستایی‐ شهری ……………………………………….. ٢١۶
تأمین اجتماعی…………………………………………………………… ٢١٩
تجدد………………………………………………………………………… ٢٢٢
تحلیل جنسیتی……………………………………………………………. ٢٢۵
تخصیصاراضی ………………………………………………………… ٢٢٨
ترویج، روش(های) آموزش………………………………………….. ٢٣٢
ترویج، رهیافت(های) بدیل…………………………………………… ٢٣۵
ترویج کشاورزی………………………………………………………… ٢۴۵
تصمیمسازی………………………………………………………………. ٢۴٩
تعاون……………………………………………………………………….. ٢۵١
تعاونی………………………………………………………………………. ٢۵٢
تعاونی در ایران………………………………………………………….. ٢۵۴
تعاونی در جهان…………………………………………………………. ٢۵٩
تفرجگاه(های) شهری…………………………………………………… ٢۶٣
تقسیمات کشوری……………………………………………………….. ٢۶۶
تمرکززدایی……………………………………………………………….. ٢۶٩
تمرکزگرایی……………………………………………………………….. ٢٧١
توانمندسازی………………………………………………………………. ٢٧٢
توسعه پایدار………………………………………………………………. ٢٨١
توسعه پایدار………………………………………………………………. ٢٨١
توسعه پایدار، کمیته ملی (ایران) ……………………………………. ٢٨٧
توسعه پایدار روستایی، پارادایم …………………………………….. ٢٨٨
توسعه پایدار شهری…………………………………………………….. ٢٩٢
توسعه پایدار و شهر…………………………………………………….. ٢٩۵
توسعه روستایی ………………………………………………………….. ٣٠٠
جابهجایی………………………………………………………………….. ٣٠۵
جامعهگرایی و شهر……………………………………………………… ٣٠٧
جامعه مدنی……………………………………………………………….. ٣٠٨
جنگلداری شهری………………………………………………………… ٣١٢
جهانیشدن………………………………………………………………… ٣١٣
جهانیشدن و روستا…………………………………………………….. ٣١٧
چشمانداز (جغرافیایی)…………………………………………………. ٣٢۵
چشمانداز روستایی……………………………………………………… ٣٢٨
حکمروایی…………………………………………………………………. ٣٣١
حکمروایی خوب………………………………………………………… ٣٣٣
حکمروایی روستایی…………………………………………………….. ٣٣۶
حکمروایی شهری……………………………………………………….. ٣٣٨
حکومت محلی……………………………………………………………. ٣۴٠
حملونقل و محیط………………………………………………………. ٣۴۴
حوزهبندی شهری………………………………………………………… ٣۴٧
حوزه نفوذ شهر…………………………………………………………… ٣۴٩
حومه شهری………………………………………………………………. ٣۵٢
خانه همیار روستا………………………………………………………… ٣۵٧
خدماترسانی روستایی………………………………………………… ٣۵٩
خصوصیسازی…………………………………………………………… ٣۶٢
خورندگی، پدیده………………………………………………………… ٣۶٧
داروغه………………………………………………………………………. ٣٧٣
نه
دانش بومی………………………………………………………………… ٣٧٣
٣٧٧ ……………………………………………………………. دستور کار ٢١
دشتبان………………………………………………………………………. ٣٧٧
دولت الکترونیک………………………………………………………… ٣٧٨
دهیاری……………………………………………………………………… ٣٨۴
دیوانسالاری………………………………………………………………. ٣٨٨
رفاه اجتماعی …………………………………………………………….. ٣٩٣
روابط شهر و روستا…………………………………………………….. ٣٩۵
روابط میانسازمانی……………………………………………………… ٣٩٧
روستا……………………………………………………………………….. ٣٩٩
روستا‐ شهری……………………………………………………………. ۴٠١
روستای جدید……………………………………………………………. ۴٠٣
روستای شهری…………………………………………………………… ۴٠۶
روستای محیطی………………………………………………………….. ۴٠٩
روششناسی (و شهر) ………………………………………………….. ۴١٢
رهبری………………………………………………………………………. ۴١٣
رهبری (در حکومت محلی)………………………………………….. ۴١۴
زیرساخت دادههای مکانی‐ فضایی………………………………… ۴١٨
ساختار روستایی…………………………………………………………. ۴٢۵
ساختار شهری……………………………………………………………. ۴٢۵
ساختوساز شهری……………………………………………………… ۴٢٧
سازمان حفاظت محیط زیست……………………………………….. ۴٢٩
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ……………………………. ۴٣١
سازمان(های) غیردولتی……………………………………………….. ۴٣۴
سازمان مدیریت و برنامهریزی……………………………………….. ۴٣٧
سازمان ملل، برنامه توسعه ……………………………………………. ۴۴٢
سازمان ملل، هبیتات……………………………………………………. ۴۴٣
سازمان ملل متحد……………………………………………………….. ۴۴۴
سازماندهی………………………………………………………………… ۴۴٧
ساماندهی فضایی ……………………………………………………….. ۴۴٩
سرمایه اجتماعی…………………………………………………………. ۴۵٢
سرمایه انسانی…………………………………………………………….. ۴۵٧
سطحبندی روستایی…………………………………………………….. ۴۵٨
سطحبندی سکونتگاهی ………………………………………………… ۴۶٠
سکونتگاه انسانی…………………………………………………………. ۴۶١
سکونتگاه روستایی………………………………………………………. ۴۶۴
سکونتگاه شهری…………………………………………………………. ۴۶۶
سکونتگاه غصبی…………………………………………………………. ۴۶٨
سکونتگاه غیررسمی…………………………………………………….. ۴۶٩
سلسله مراتب سکونتگاهی…………………………………………….. ۴٧۴
سنجش زیست محیطی…………………………………………………. ۴٧٧
سند چشمانداز……………………………………………………………. ۴٨٠
سوانح شهری……………………………………………………………… ۴٨٣
سیاست شهری……………………………………………………………. ۴٨٨
سیاستگذاری عمومی……………………………………………………. ۴٩١
سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………………………… ۴٩٣
سیستم اطلاعات مدیریتی ……………………………………………… ۴٩٩
شبکه منطقهای، راهبرد………………………………………………….. ۵٠٣
شرکت عمران شهرهای جدید ……………………………………….. ۵٠۵
شورای اسلامی شهر…………………………………………………….. ۵٠٨
شورای روستا و شهر……………………………………………………. ۵١٢
شورایاری………………………………………………………………….. ۵١۵
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران………………………….. ۵١۶
شورای محله………………………………………………………………. ۵١٩
شهر الکترونیک…………………………………………………………… ۵٢١
شهر(های) جدید (ایران‐ جهان) ……………………………………. ۵٢٩
شهر جهانی………………………………………………………………… ۵٣٧
شهر سالم…………………………………………………………………… ۵۴١
شهر قابل زیست…………………………………………………………. ۵۴۴
شهرداری…………………………………………………………………… ۵۴۶
شهرداری، سازمانهای وابسته (ایران)……………………………….. ۵۵٠
شهرداری تهران…………………………………………………………… ۵۵۴
شهرداری تهران، سازمانهای وابسته…………………………………. ۵۵٨
شهرداری تهران، شرکتهای وابسته…………………………………… ۵۶٢
شهرگرایی………………………………………………………………….. ۵۶۴
شهرنشینی………………………………………………………………….. ۵۶۵
شهروندی…………………………………………………………………… ۵۶٧
شهروندی، حقوق………………………………………………………… ۵٧۴
ده
طراحی روستایی…………………………………………………………. ۵٧٧
طراحی شهری……………………………………………………………. ۵٧٨
طرح کالبد ملی…………………………………………………………… ۵٨۴
طرح هادی روستایی……………………………………………………. ۵٨٧
ظرفیتسازی ……………………………………………………………… ۵٨٩
عدالت………………………………………………………………………. ۵٩٣
عدالت اجتماعی (و شهر) …………………………………………….. ۵٩۵
عدالت محیطی……………………………………………………………. ۵٩٩
عمران روستایی (در ایران) …………………………………………… ۶٠١
فرانوگرایی…………………………………………………………………. ۶١٣
فضا………………………………………………………………………….. ۶١۴
فضای باز………………………………………………………………….. ۶١٧
فضای سبز شهری……………………………………………………….. ۶١٨
فضای عمومی ……………………………………………………………. ۶٢١
فنّاوری اطلاعات………………………………………………………… ۶٢١
قطب رشد، رویکرد …………………………………………………….. ۶٢۶
کارآفرینی………………………………………………………………….. ۶٢٩
کارآفرینی اجتماعی…………………………………………………….. ۶٣٢
کارآفرینی روستایی …………………………………………………….. ۶٣۶
کاربری زمین……………………………………………………………… ۶۴٠
کدخدا ……………………………………………………………………… ۶۴۵
کشاورزی شهری………………………………………………………… ۶۴٨
کلانشهر ……………………………………………………………………. ۶۴٩
۶۵٢ ……………………………………………………… کمیسیون ماده ١٠٠
۶۵۶ …………………………………………………………. کمیسیون ماده ۵
گردشگری شهری ……………………………………………………….. ۶۶٠
گروه(های) همآب………………………………………………………. ۶۶٢
گونهشناسی مسکن………………………………………………………. ۶۶٧
مادرشهر……………………………………………………………………. ۶٧١
مباشر ……………………………………………………………………….. ۶٧٣
مبلمان شهری …………………………………………………………….. ۶٧۴
محله (شهری) ……………………………………………………………. ۶٧٩
محیط زیست……………………………………………………………… ۶٨٢
محیط زیست شهری ……………………………………………………. ۶٨۵
مدیریت…………………………………………………………………….. ۶٨٩
مدیریت بحران……………………………………………………………. ۶٩٠
مدیریت رشد……………………………………………………………… ۶٩٣
مدیریت روستایی………………………………………………………… ۶٩۵
مدیریت زیستبوم‐ محور………………………………………………. ٧٠١
مدیریت زیستمحیطی شهری………………………………………… ٧٠٢
مدیریت سنتی فضا………………………………………………………. ٧٠٣
مدیریت سوانح …………………………………………………………… ٧٠۴
مدیریت شهری …………………………………………………………… ٧٠٧
مدیریت مشارکتی……………………………………………………….. ٧١٠
مدیریت منابع (انسانی)…………………………………………………. ٧١۴
مراجع محلی (روستایی) ………………………………………………. ٧١۵
مردمسالاری……………………………………………………………….. ٧٢١
مردمسالاری شهری……………………………………………………… ٧٢۵
مرکز‐ پیرامون، مدل ……………………………………………………. ٧٢٧
مرکز توسعه یکپارچه روستایی (سیرداپ) ……………………….. ٧٢٨
مرکز خرید شهری……………………………………………………….. ٧٣٠
مرکز شهر………………………………………………………………….. ٧٣١
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران…………………………… ٧٣٧
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران……….. ٧٣٩
مرمت……………………………………………………………………….. ٧۴١
مرمت شهری………………………………………………………………. ٧۴١
مسکن روستایی ………………………………………………………….. ٧۴۵
مسکن شهری……………………………………………………………… ٧۴٧
مشارکت……………………………………………………………………. ٧۵۴
مشارکت (در امور شهر) ………………………………………………. ٧۵٧
مشکلات شهری………………………………………………………….. ٧۵٨
مطالعات شهری…………………………………………………………… ٧۶١
مکانمرکزی، نظریه ……………………………………………………… ٧۶٢
مکانیابی…………………………………………………………………….. ٧۶٧
منافع عامه………………………………………………………………….. ٧٧٢
منطقه………………………………………………………………………… ٧٧۵
منطقه شهری کلان……………………………………………………….. ٧٧٧
منظر روستایی…………………………………………………………….. ٧٧٨
یازده
منظر شهری……………………………………………………………….. ٧٨٢
مهاجرت……………………………………………………………………. ٧٨۵
مهاجرت روستایی‐ شهری……………………………………………. ٧٨٧
نابرابری جنسیتی…………………………………………………………. ٧٩٣
ناحیه………………………………………………………………………… ٧٩٧
ناحیه مرکزی شهر……………………………………………………….. ٧٩٨
نسق…………………………………………………………………………. ٨٠٠
نگرش سیستمی………………………………………………………….. ٨٠۴
نوسازی…………………………………………………………………….. ٨٠۵
نوسازی روستایی………………………………………………………… ٨١٠
نوسازی شهری…………………………………………………………… ٨١٢
نوگرایی…………………………………………………………………….. ٨١٧
نیازهای اساسی…………………………………………………………… ٨١٨
وابستگی، مدل……………………………………………………………. ٨٢١
وابستگی (و شهر)……………………………………………………….. ٨٢٢
واحد(های) سنتی تولید جمعی ……………………………………… ٨٢٣
واحد همسایگی………………………………………………………….. ٨٣١
وزارت جهاد سازندگی………………………………………………… ٨٣٨
وزارت جهاد کشاورزی……………………………………………….. ٨۴٠
وزارت کشور…………………………………………………………….. ٨۴٢
وزارت مسکن و شهرسازی…………………………………………… ٨۵١
یکپارچهسازی اراضی (روستایی)…………………………………… ٨۵۶
نمایه ………………………………………………………………………… ٨۵٩

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

19900 تومان – خرید

مطالب مرتبط

ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون پیش بینی زلزله در ایران رشته جغرافیا جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري مطالعات شبکه معابر و ترافیک شهر جویبار