بازدید: 371
 

پروژه طراحی سایت شرکت زرگل آسیا

رشته کامپیوتر

نام پروژه ::طراحی سایت شرکت زر گل آسیا

پروژه فارغ التحصیلی جهت اخذ درجه کاردانی
حجم فایل ::۱٫۹۹۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی کامپیوتر
فرمت :Word
صفحات ::۸۵

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

 معرفی پروژه
این پروژه مربوط است به سایت فروش محصولات شرکت تولیـد و پخش محصولات غذایی زرگل آسیا.
این سایت جنبه های مختلف فعالیت های شرکت را شامل می‌گردد که عبارتند از:
فروش محصولات تولیدی توسط کارخـانه، فروش محصولات دفتر فروش و بخش مدیریت که در فصول مربوط به پیاده سـازی پروژه و تجزیه و تحلیل پروژه تک تک مباحث از نقطه نظر طراحی و پیاده سازی مورد بررسی قرار گـــــرفته است.
در این پروژه از نرم افزارهای  Macromedia Flash Professional 8،۷  Photoshop، Microsoft Frontpage و ۳D Xara استفاده شده است. برای ساختن صفحات پویـــــــا از زبان های اسکریپتی ASP، VBScript، JavaScript و نیز Action Script اسـتفاده شده است. همچنین بانک اطلاعاتی پروژه با استفاده از Microsoft Access ایجاد گردیـــده است. نیز در بخش تجزیه و تحلیل از نــــرم افزار Microsoft Project استفاده شده است.
اهداف پروژه
در عصر اطلاعات که صدم های ثانیه در انجام هر کاری تعیین کننده و تاثیر گذارند، اینترنت به دلیل داشتن مخاطبین زیاد در تمام نقاط دنیا شیوۀ مناسبی برای فروش کالا، ارائــه خدمت و در نتیجه کسب درصد بالایی از سهم بازار  می‌باشد.
شرکت زرگل آسیا نیز با توجه به همین موضوع و برای داشتن فروش بیشتر و بــازار گسترده تر اقدام به فروش محصولات خود از طریق اینترنت نموده و برای این امــــــــر دست به ایجاد سایت اختصاصی شرکت زده است.

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پروژه و نرم افزارهای مورد استفاده
معرفی پروژه ……………………………………………………………………………….    ۱
اهداف پروژه ……………………………………………………………………………….    ۱
فصل دوم : آشنایی با ASP
Active Server Page چیست؟ ………………………………………………………….    ۲
استفاده از نرم افزار ………………………………………………………………………..    ۳
اجرای صفحات ASP ……………………………………………………………………..    ۴
تنظیمات سرویس دهنده وب ……………………………………………………………….    ۵
نصب IIS در ویندوز ۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫    ۵
نصب IISدر ویندوز XP ………………………………………………………………    ۷
ایجاد صفحات ASP ……………………………………………………………………….    ۸
آشنایی با اسکریپت های ASP ……………………………………………………………    ۹
انواع داده ای ، متغیرها ، ثوابت و آرایه ها ………………………………………………    ۹
عملگرها …………………………………………………………………………………….    ۱۰
عملگرهای محاسباتی ………………………………………………………………………    ۱۰
عملگرهای مقایسه ………………………………………………………………………….    ۱۱
عملگرهای منطقی ………………………………………………………………………….    ۱۱
عملگرهای کار با کاراکتر و رشته…………………………………………………………    ۱۲
ساختارهای کنترلی …………………………………………………………………………    ۱۲
ساختارهای کنترلی منطق شرطی …………………………………………………………    ۱۲
ساختارهای کنترلی منطق حلقه ها …………………………………………………………    ۱۴
ساختارهای کنترلی منطق انشعابی ………………………………………………………..    ۱۵
توابع و روالها ………………………………………………………………………………    ۱۶
توابع مهم VBScript ……………………………………………………………………..    ۱۷
آبجکت ها …………………………………………………………………………………..    ۱۸
بررسی شئ Response …………………………………………………………………..    ۱۹
بررسی شئ Session  …………………………………………………………………….    ۲۱
بررسی شئ Application ……………………………………………………………….    ۲۲
بررسی فایل Global.asa …………………………………………………………………    ۲۳
آشنایی با فرم وفیلدهای آن …………………………………………………………………    ۲۳
ارتباط با کاربر ……………………………………………………………………………..    ۲۴
خواندن و نوشتن Cookie ها ……………………………………………………………..    ۲۵
Password گذاری صفحات ………………………………………………………………    ۲۵
بانک های اطلاعاتی ……………………………………………………………………….    ۲۶
نحوه اتصال به پایگاه داده ………………………………………………………………….    ۲۶
کار کردن با بانک های اطلاعاتی با استفاده از ASP …………………………………..    ۲۷
فصل سوم : بانک اطلاعاتی Access 2003
بخش اول : مقدمه ای بر بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر ارتباط و اکسس ۲۰۰۰………….     ۲۹
بانک اطلاعاتی رابطه ای چیست؟ ………………………………………………………..    ۲۹
چه نوع کارهایی می توان با اکسس انجام داد؟ …………………………………………..    ۲۹
اجرای اکسس ……………………………………………………………………………….    ۲۹

باز کردن یک بانک اطلاعاتی موجود ……………………………………………………    ۳۱
میز کار اکسس ……………………………………………………………………………..    ۳۲
پنجره اصلی بانک اطلاعاتی ………………………………………………………………    ۳۳
جدول ١ : دکمه ها و اشیای پنجره های اصلی بانک اطلاعاتی …………………………    ۳۴
نمایی از اجرای بانک اطلاعاتی …………………………………………………………..    ۳۵
جدول: انبار داده ……………………………………………………………………………    ۳۵
ارتباطها : متصل کردن جدولها به یکدیگر ……………………………………………….    ۳۷
بستن یک بانک اطلاعاتی اکسس ………………………………………………………….    ۳۷
بخش دوم : کار با بانکهای اطلاعاتی موجود و اشیای آنها ………………………………    ۳۸
دیدن جدول ها ………………………………………………………………………………    ۳۸
باز کردن یک جدول در اکسس ……………………………………………………………    ۳۸
ویرایش داده های جدول ……………………………………………………………………    ۳۸
تغییر دادن داده های جدول …………………………………………………………………    ۳۸
پاک کردن محتوای فیلد …………………………………………………………………….    ۳۹
لغو تغییرات …………………………………………………………………………………    ۳۹
لغو تغییرات انجام شده بر روی فیلد جاری ……………………………………………….    ۳۹
لغو تغییرات بعد از جا به جا شدن بین فیلدها ……………………………………………..    ۳۹
لغو تغییرات بعد از ذخیره کردن یک رکورد …………………………………………….    ۴۰
اضافه کردن رکورد به جدول ……………………………………………………………..    ۴۰
پاک کردن رکوردها ……………………………………………………………………….    ۴۱
انتخاب یک یا چند رکورد ………………………………………………………………….    ۴۱
بخش سوم : ساختن بانکهای اطلاعاتی و اشیای درون آنها ………………………………    ۴۳
ساختن جداول ……………………………………………………………………………….    ۴۳
ساختن یک جدول جدید …………………………………………………………………….    ۴۳
ساختن جدول از صفر ……………………………………………………………………..    ۴۳
انتخاب نوع داده مناسب ……………………………………………………………………    ۴۶
جدول ٢: انواع داده هـــــای موجود در اکسس ۲۰۰۳ …………………………………..    ۴۹
بخش چهارم : جداول ایجاد شده در پروژه ………………………………………………..    ۵۰
جدول کالا (Design view) ……………………………………………………………..    ۵۱
جدول کالا (Fields)………………………………………………………………………..    ۵۲
جدول Log (Design view) ……………………………………………………………    ۵۳
جدول Log (Fields) ……………………………………………………………………..    ۵۳
فصل چهارم : پیاده سازی
مقدمه ………………………………………………………………………………………..    ۵۴
صفحه اصلی سایت (Index.html) ……………………………………………………..    ۵۴
کدهای html صفحه اصلی ………………………………………………………………..    ۵۴
بخش مدیریت ……………………………………………………………………………….    ۶۰
صفحه orderpage.asp …………………………………………………………………..    ۶۱
صفحه kalalist.asp ………………………………………………………………………    ۶۱
صفحه kalaview.asp ……………………………………………………………………    ۶۲
صفحه kalaedit.asp ……………………………………………………………………..    ۶۲

صفحه kaladelete.asp ………………………………………………………………….    ۶۳
صفحه kalaadd.asp ……………………………………………………………………..    ۶۳
صفحه header.asp ……………………………………………………………………….    ۶۴
صفحه footer.asp ………………………………………………………………………..    ۶۴
صفحه db.asp ……………………………………………………………………………..    ۶۴
صفحات aboutus.html و contactus.html ………………………………………….    ۶۴
نمایی از قالب صفحات aboutus.html و contactus.html …………………………    ۶۶
صفحه products.html …………………………………………………………………..    ۶۶
نمایی از قالب صفحه product.html ……………………………………………………    ۶۷
فایل های swf مورد استفاده در سایت …………………………………………………….    ۶۷
نمایی از فایل banner.swf ……………………………………………………………….    ۶۷
نمایی از فایل ۲۱ent_1.swf …………………………………………………………….    ۶۸
نمایی از فایل ۲۱ent_1b.swf …………………………………………………………..    ۶۸
فصل پنجم : تجزیه وتحلیل
نمودار جریان مستندات سیستم …………………………………………………………….    ۶۹
نمودار سطح صفر ………………………………………………………………………….    ۶۹
نمودارمنطقی (D.F.D) سطح اول ……………………………………………………….    ۷۰
ادامه نمودارمنطقی (D.F.D) سطح اول …………………………………………………    ۷۱
نمودارمنطقی (D.F.D) سطح دوم ………………………………………………………..    ۷۲
دیکشنری ساختار داده برای فایل Customer – Request ……………………………    ۷۳
دیکشنری اجزاء داده برای فایل Customer – Request ……………………………..    ۷۳
دیکشنری ساختار داده برای فایل Shipment ……………………………………………    ۷۴
دیکشنری اجزاء داده برای فایل Shipment ……………………………………………    ۷۴
دیکشنری ساختار داده برای فایل Customer – Deliveries …………………………    ۷۵
دیکشنری اجزاء داده برای فایل Customer – Deliveries …………………………..    ۷۵
دیکشنری ساختار داده برای فایل Invoice ……………………………………………..    ۷۶
دیکشنری اجزاء داده برای فایل Invoice ……………………………………………….    ۷۶
دیکشنری ساختار داده برای فایل Store ………………………………………………..    ۷۷
دیکشنری اجزاء داده برای فایل Store ………………………………………………….    ۷۷
دیکشنری ساختار داده برای فایل فروش ………………………………………………….    ۷۸
دیکشنری ساختار داده برای فایل فروش ………………………………………………….    ۷۸
شرح پردازش های سطح ۱ ……………………………………………………………….    ۷۹
شرح پردازش های سطح ۲ ……………………………………………………………….    ۸۱
نمودار نهاد – رابطه (ERD) …………………………………………………………….    ۸۳
نمودار ساختاری (SC) ……………………………………………………………………    ۸۴
امکان سنجی ………………………………………………………………………………..    ۸۵
منابع مورد استفاده در پروژه

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

2900 تومان – پرداخت و دریافت فایل


مطالب مرتبط

ربات مسیر یاب هک شدن رشته کامپیوتر رشته کامپیوتر