بازدید: 256
 

طرح مطالعاتی روستای بیشه استان لرستان

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::طرح مطالعات راهبردی ساختاری گردشگری روستایی کشور (چهل روستای منتخب)
روستای بیشه استان لرستان
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۳۵
قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………. ۱
گردشگر ی و گردشگر ی روستایی ………………………………………………………………………………………….. ۱
برنامه ر یزی راهبرد ی- ساختار ی ………………………………………………………………………………………….. ۴
شرح مراحل مطالعات (تدوین چارچوب نظری) …………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول: بررسی وضع موجود ………………………………………………………………. ۹
-۱ تاریخ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
-۱-۱ پیشینه تاریخی منطقه مورد مطالعه و روستا ……………………………………………………………………. ۱۰
-۲-۱ استقرار و اسکان اول یه در روستا ……………………………………………………………………………….. ۱۰
-۳-۱ سوابق و یافته های مطالعات باستان شناسی ……………………………………………………………………… ۱۱
-۲ جغرافیا، اقلیم و محیط زیست ………………………………………………………………………. ۱۱
-۱-۲ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی روستا …………………………………………………………………………. ۱۱
-۲-۲ مشخصات اقلیمی منطقه جغرافیایی ……………………………………………………………………………… ۱۸
-۳-۲ گونه های جانوری و پوشش گیاهی (فون و فلور ) ……………………………………………………………….. ۲۵
-۴-۲ سابقه بلایای طبیعی در روستا ……………………………………………………………………………………. ۲۶
-۵-۲ مخاطرات و آلودگی های زیست محیطی ……………………………………………………………………………. ۲۷
-۶-۲ سایر مشخصات طبیعی منطقه و روستا (ساختار زمین شناختی منطقه، آب، خاک و … ) ………………………. ۲۸
-۳ ویژگی های اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………………………….. ۲۹
-۱-۳ ویژگی های انسانی و دموگرافیک (ساختار جمعیت، سنی و جنسی، بعد خانوار، مهاجرت و …) ……………… ۲۹
-۲-۳ بهداشت عمومی و آموزش و پرورش در روستا ………………………………………………………………… ۳۰
-۳-۳ ویژگی های نظام مالکیت، اشتغال و الگوی معیشت و هزینه و درآمد خانوار …………………………………. ۳۱
-۴-۳ ویژگی های فرهنگی ( گویش، پوشش، مراسم، سنتها و آیی ن ها، ساختار قومی و فرهنگی و…) ……………. ۳۲
-۵-۳ ویژگی های نظام تصمیم گیری، سلسله مراتب قدرت و … ……………………………………………………… ۳۳
-۴ ویژگی های کالبدی  فضایی………………………………………………………………………….. ۳۳
-۱-۴ بررسی مطالعات و پیشنهادات کالبدی  فضایی در مطالعات فر ا دست مصوب ………………………………… ۳۳
-۲-۴ محدوده های ذهنی، عرفی، کالبدی ……………………………………………………………………………….. ۳۴
-۳-۴ سازمان فضایی بافت روستا ………………………………………………………………………………………. ۳۶
-۴-۴ بافت های جدید و قدیمی و روند توسعه کالبدی روستا …………………………………………………………
فصل دوم : ارزیابی و تحلیل ظرفی تهای گردشگری روستا (نقاط قوت، ضعف، فرص ت ها و تهدیدها )
-۵ جاذبه های طبیعی گردشگری روستا …………………………………………………………………. ۴۰
-۱-۵ دریاچه های طبیعی و سدها، رودخانه ها، کویرها، چشمه ها و آب های معدنی، آبشارها، جاذبه های ژئو توریسم
۴۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
-۲-۵ فضاهای جلگه ای، جنگلی و کوهستانی (فضاهای جنگلی و مرتعی، ارتفاعات، قله ها، صخره ها، دره ها، مناطق
تفرجگاهی، غارها ) ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
-۳-۵ مناطق حفاظت شده و شکارگاه ها ………………………………………………………………………………….. ۴۲
-۴-۵ جاذبه های ورزشی و تفریحی ( امکان ورزش های کوهستانی و دره ای، تفریحات آبی ) ……………………….. ۴۲
-۵-۵ مسیرهای عشایری جذاب گردشگری و روستاهای ویژه مرتبط با این مسیرها ……………………………….. ۴۳
-۶ جاذبه های تاریخی، مذهبی و فرهنگی در روستا……………………………………………………. ۴۶
-۱-۶ بناها و اماکن تاریخی مذهبی، فرهنگی، هنری و … (کاخها و عمارت ها، قلع ه ها و بر ج ها، میادین قدیمی،
بازارها، مساجد قدیمی، مقابر و امام زاده ها، گورستان های تاریخی، محورها و … ) ……………………………………….. ۴۶
-۲-۶ بناها و اماکن جدید مذهبی، فرهنگی، هنری و … (کتابخانه ها، فضاهای نمایش، مراکز فرهنگی و تفریحی،
موزه ها و .. .) …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۳-۶ سایر جاذبه های فرهنگی (صنایع دستی و سوغاتی ها، مراسم محلی و … ) ……………………………………. ۴۹
-۷ تاسیسات و تجهیزات گردشگری در روستا…………………………………………………………. ۵۲
-۱-۷ انواع اقامتگاه ها، تفرجگاه ها ……………………………………………………………………………………… ۵۲
-۲-۷ مراکز اطلاع رسانی و سایر خدمات گردشگری …………………………………………………………………… ۵۳
-۸ بررسی مشخصات گردشگران و تاثیرات گردشگری در روستا ……………………………………. ۵۵
-۱-۸ فصول مراجعه گردشگران، طیف مراجعین (محلی، داخلی، خارجی ) …………………………………………… ۵۵
-۲-۸ کمبودها و نیازهای گردشگران …………………………………………………………………………………… ۵۵
-۳-۸ امکان اقامت گردشگران در خانه های محلی روستاییان ………………………………………………………… ۵۵
-۴-۸ دیدگاه روستاییان نسبت به گردشگری و گردشگران …………………………………………………………. ۵۵
-۵-۸ اثرات گردشگری بر محیط زیست روستا ………………………………………………………………………… ۵۶
-۶-۸ اثرات گردشگری بر فرهنگ روستاییان …………………………………………………………………………. ۵۶
-۷-۸ اثرات گردشگری بر معماری و ساخت و سازهای جدید روستا ………………………………………………….. ۵۶
-۸-۸ اثرات گردشگری بر رونق اقتصادی روستا ……………………………………………………………………… ۵۷
-۹-۸ اثرات گردشگری بر عمران منطقه جغرافیایی …………………………………………………………………… ۵۷
جمع بندی فصل اول و دوم……………………………………………………………………………….
فصل سوم: طرح، برنامه و ضوابط توسعه گردشگری ……………………………………… ۶۱
-۹ اهداف ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲
-۱-۹ هدف اول: ساماندهی گردشگری وضع موجود ………………………………………………………………….. ۶۲
-۲-۹ هدف دوم: توسعه گردشگری ……………………………………………………………………………………. ۶۳
-۱۰ اولویت بندی سیاست های طرح ……………………………………………………………………. ۶۶
-۱۱ طرح کمپ گردشگری روستایی ……………………………………………………………………. ۶۷
-۱-۱۱ مکان یابی …………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۲-۱۱ برنامه ریزی فیزیکی و توجیه اقتصادی ………………………………………………………………………… ۷۹
-۳-۱۱ ضوابط کالبدی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۴
-۴-۱۱ جانمایی کاربری های پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. ۸۷
خذ …………………………………………………… ۸۹ H منابع و م
۹۰ ………………………………………………………………………………………….. ۱
پیوست معرفی نمونه های مشابه : ………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
پیوست نمونه اسناد : ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
پیوست اسامی همکاران : …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
طرح پیشنهادی (EIA) ضمیمه ۱: گزارش ارزیابی زیس تمحیطی
ضمیمه ۲: آلبوم نقشه های طرح پیشنهادی


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

14900 تومان – خرید و دریافت فایل

 

 

مطالب مرتبط

رشته جغرافیا جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري مطالعات شبکه معابر و ترافیک شهر جویبار دانشنامه مدیریت شهری و روستایی گردشگران نواحی روستایی