بازدید: 409
 

طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی

نام ::طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی
حجم فایل :: ۱٫۴۵ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۱۸
قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

59000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………. ٢
فهرست جداول………………………………………………………………………………………………. ۶
فهرست نمودار …………………………………………………………………………………………….. ١٠
مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………. ١٢
فصل اول………………………………………………………………………………………………….. ١٣
کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ١٣
-۱ طرح مسئله وضروت انجام تحقیق ………………………………………………………………… ١۴ -۱
-۲ فرضیات تحقیق : ………………………………………………………………………………….. ٢١ -۱
-۳ اهداف تحقیق: …………………………………………………………………………………….. ٢١ -۱
۱ ۴ مفاهیم کلیدی تحقیق:…………………………………………………………………………….. ٢٢
۱ ۵ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………….. ٢٧
۶ – روش تحقیق و مراحل انجام آن ………………………………………………………………….. ٣٢ -۱
-۷ مسائل و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………. ٣٣ -۱
۸ – مدل نظری حاکم بر فرآیند تحقیق………………………………………………………………. ٣۴ -۱
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق………………………………………………………. ٣۵
-۲ دیدگاه ها و نظریه ها پیرامون موضوع تحقیق …………………………………………………….. ٣۶
-۱ تئوری مکان مرکزی……………………………………………………………………………….. ٣۶ -۲
-۲ مدل مرکز  پیرامون………………………………………………………………………………. ٣٨ -۲
-۳ تئوری قطب رشد………………………………………………………………………………….. ۴٠ -۲
-۴ تئوری شبکه منطقه ای…………………………………………………………………………….. ۴۴ -۲
-۵ رویکردهای توسعه روستایی……………………………………………………………………….. ۴۶ -۲
-۱ رویکرد بالا به پائین…………………………………………………………………………. ۴۶ -۵ -۲
-۲ رویکرد پائین به بالا…………………………………………………………………………. ۴٩ -۵ -۲
-۶ توسعه یکپارچه روستائی…………………………………………………………………………… ۵٢ -۲
-۷ جمع بندی ………………………………………………………………………………………… ۵۵ -۲
فصل سوم: معرفی ویژگیهای عام بخش وراوی………………………………………………… ۵۶
-۱ ویژگیهای طبیعی بخش وراوی……………………………………………………………………….. ۵٧ -۳
۳ ۱ ۱- موقعیت محدوده مورد بررسی ………………………………………………………………….. ۵٧
۱ – ساختار زمین……………………………………………………………………………. ۶١ -۲ -۱ -۳
۲ – توپوگرافی………………………………………………………………………………. ۶١ -۲ -۱ -۳
-۳ ویژگیهای اقلیمی ناحیه ………………………………………………………………………… ۶٢ -۱ -۳
۳ ۱ ۳ ۱- مناسبات دما و بارش……………………………………………………………………… ۶٢
۳ ۱ ۳ ۲- رطوبت……………………………………………………………………………………. ۶۵
۳ ۱ ۳ ۳- روزهای یخبندان …………………………………………………………………………. ۶۵
۳ ۱ ۳ ۴- باد ……………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳ ۱ ۳ ۵- نوع اقلیم………………………………………………………………………………….. ۶۶
-۴ منابع آب ……………………………………………………………………………………….. ۶٨ -۱ -۳
-۱ منابع آب سطحی………………………………………………………………………… ۶٨ -۴ -۱ -۳
-۲ منابع آب زیرزمینی……………………………………………………………………… ۶٨ -۴ -۱ -۳
-۵ پوشش گیاهی………………………………………………………………………………….. ۶٩ -۱ -۳
-۲ ویژگیهای اجتماعی  اقتصادی بخش وراوی………………………………………………. ٧٢ -۳
-۱ ویژگیهای اجتماعی ……………………………………………………………………………. ٧٢ -۲ -۳
-۱ ساختار جمعیتی بخش وراوی……………………………………………………………. ٧٢ -۱ -۲ -۳
-۲ تعداد و رشد جمعیت…………………………………………………………………….. ٧٢ -۱ -۲ -۳
-۳ توزیع فضایی و تراکم نسبی جمعیت…………………………………………………….. ٧٣ -۱ -۲ -۳
-۴ جایگاه جمعیتی بخش وراوی در شهرستان……………………………………………… ٧۴ -۱ -۲ -۳
-۲ ویژگیهای اقتصادی بخش وراوی……………………………………………………………….. ٧۶ -۲ -۳
-۱ کشاورزی…………………………………………………………………………………. ٧۶ -۲ -۲ -۳
زراعت……………………………………………………………………………………………… ٧۶
باغداری……………………………………………………………………………………………. ٧٨
دامداری …………………………………………………………………………………………… ٧٨
-۲ خدمات…………………………………………………………………………………… ٨٠ -۲ -۲ -۳
-۳ صنعت……………………………………………………………………………………. ٨١ -۲ -۲ -۳
-۳ ویژگیهای کالبدی  فضایی بخش وراوی………………………………………………… ٨٢ -۳
-۱ تقسیمات کالبدی………………………………………………………………………………. ٨٢ -۳ -۳
-۲ برخورداری از خدمات …………………………………………………………………………. ٨٣ -۳ -۳
-۳ زیرساخت های ارتباطی………………………………………………………………………… ٨۴ -۳ -۳
-۴ سازمان فضایی………………………………………………………………………………….. ٨۵ -۳ -۳
-۴ جمع بندی………………………………………………………………………………………….. ٨۶ -۳
فصل چهارم:سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی در بخش وراوی ………….. ٨٧
-۴ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی……………………………………………………….. ٨٨
۴ ۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ٨٨
۴ ۲ طرح هاو پروژه های عمرانی در روستاهای بخش وراوی…………………………………………….. ٩٢
۴ ۲ ۱ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی محیطی …………………………………………. ٩۵
۴ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی اجتماعی  اقتصادی ………………………………. ٩۵
۴ ۲ ۲ ۱ طرح ها و پروژه های اجتماعی……………………………………………………………… ٩۵
۴ ۲ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های اقتصادی………………………………………………. ٩٨
۴ ۲ ۳ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های فضایی  کالبدی……………………………………….. ١٠٠
۴ ۲ ۳ ۱ حجم سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در زیر ساختها………………………….. ١٠١
۴ ۲ ۳ ۱ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های برق رسانی روستایی…………………………………… ١٠٢
۴ ۲ ۳ ۱ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های آبرسانی روستایی……………………………………… ١٠٣
۴ ۲ ۳ ۱ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های راه روستایی ………………………………………….. ١٠۴
۴ ۲ ۳ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در بخش خدمات……………………………… ١٠۵
۴ ۲ ۳ ۲ ۱ سرمایه گذاری طرح و پروژه های آموزشی………………………………………………. ١٠۶
۴ ۲ ۳ ۲ ۲ سرمایه گذاری طرح و پروژه های ارتباطی (مراکز مخابرات روستایی) …………………….. ١٠٧
۴ ۲ ۳ ۲ ۳ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های تاسیسات ورزشی……………………………………. ١٠٨
۴ ۲ ۳ ۲ ۴ سرمایه گذاری طرح و پروژه های بهداشتی  درمانی…………………………………….. ١٠٩
۴ ۲ ۳ ۲ ۵ سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های تأسیسات مذهبی و فرهنگی…………………………. ١١٠
۴ ۲ ۳ ۳ سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در عرصه کالبدی…………………………….. ١١١
-۴ میزان عملکرد و سرمایه گذاری شهرداری وراوی…………………………………………. ١١٣ -۲ -۴
-۳ پراکنش سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی بر اساس تعداد و جمعیت سکونتگاه ها …. ١١۴ -۴
-۴ نیازهای جامعه روستایی…………………………………………………………………………. ١١٩ -۴
۵ – جمع بندی ……………………………………………………………………………………… ١٢١ -۴
فصل پنجم:اثر بخشی اجتماعی و اقتصادی طرح ها وپروژه های عمرانی……………. ١٢٢
-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ١٢٣ -۵
-۲ اثر بخشی اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی……………………………………………….. ١٢٣ -۵
-۱ تثبیت جمعیت……………………………………………………………………………….. ١٢٣ -۲ -۵
-۱ بعد خانوار………………………………………………………………………………. ١٢۴ -۱ -۲ -۵
-۲ نسبت جنسی ………………………………………………………………………….. ١٢۶ -۱ -۲ -۵
-۳ ساختار سنی……………………………………………………………………………. ١٢٧ -۱ -۲ -۵
-۴ تحولات رشد جمعیتی …………………………………………………………………. ١٢٩ -۱ -۲ -۵
۵ – مهاجرت……………………………………………………………………………….. ١٣٢ -۱ -۲ -۵
-۲ توانمند سازی…………………………………………………………………………………. ١٣۶ -۲ -۵
-۱ نقش سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی درافزایش سواد …………………….. ١٣۶ -۲ -۲ -۵
-۲ نقش سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی در نگه داشت جمعیت باسواد در روستا -۲ -۲ -۵
١٣٩..
-۳ اثر بخشی اقتصادی طرح ها و پروژه های عمرانی…………………………………….. ١۴١ -۵
-۱ تحول در فعالیتها………………………………………………………………………….. ١۴١ -۳ -۵
-۱ تحول در فعالیتهای کشاورزی…………………………………………………………… ١۴١ -۱ -۳ -۵
زراعت……………………………………………………………………………………………. ١۴١
باغداری………………………………………………………………………………………….. ١۴٣
دامداری …………………………………………………………………………………………. ١۴۵
-۲ تحول در فعالیتهای صنعتی……………………………………………………………. ١۴٩ -۱ -۳ -۵
-۳ تحول در فعالیتهای خدماتی …………………………………………………………… ١۵١ -۱ -۳ -۵
-۴ تحول در فعالیتهای ساخت مسکن روستایی……………………………………………. ١۵۴ -۱ -۳ -۵
-۲ افزایش و تنوع اشتغال…………………………………………………………………….. ١۵۶ -۳ -۵
-۱ فعالیت واشتغال ………………………………………………………………………. ١۵۶ -۲-۳ -۵
-۲ بارتکفل………………………………………………………………………………. ١۵٩ -۲-۳ -۵
۴ جمع بندی………………………………………………………………………………………… ١۶١ -۵
فصل ششم:اثر بخشی فضایی– کالبدی طرحها و پروژه های عمرانی……………. ١۶۵
-۶ اثر بخشی فضایی– کالبدی طرح ها وپروژه های عمرانی ……………………………… ١۶۶
-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ١۶۶ -۶
-۲ اثر بخشی فضایی- کالبدی در زیر ساختها………………………………………………………. ١۶۶ -۶
-۱ آبرسانی و تاسیسات مربوط به آن………………………………………………………… ١۶۶ -۲ -۶
-۲ تحول در راه های دسترسی……………………………………………………………….. ١۶٨ -۲ -۵
-۳ برق رسانی روستایی ………………………………………………………………………. ١٧٠ -۲ -۶
-۳ اثر بخشی فضایی- کالبدی در دسترسی به خدمات …………………………………………….. ١٧١ -۵
-۱ بهبود دسترسی به خدمات آموزشی………………………………………………………. ١٧٢ -۳ -۵
-۲ بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی…………………………………………….. ١٧٨ -۳ -۶
-۳ بهبود دسترسی به خدمات ارتباطی ………………………………………………………. ١٨١ -۳ -۵
-۴ بهبود دسترسی به خدمات اداری و مالی………………………………………………….. ١٨۴ -۳ -۶
۱-۴ – بهبود دسترسی به خدمات اداری ………………………………………………………. ١٨۴ -۳ -۶
۲-۴ – بهبود دسترس به خدمات مالی ………………………………………………………… ١٨۵ -۳ -۶
۵ – بهبود دسترسی به خدمات مذهبی- فرهنگی ……………………………………………. ١٨٧ -۳ -۶
-۶ بهبود دسترسی به خدمات عمومی و پشتیبانی …………………………………………. ١٨٧ -۳ -۶
۴ – اثر بخشی فضایی- کالبدی طرح های هادی و بهسازی………………………………………… ١٩١ -۶
-۱ مشکلات اساسی اجرای طرح های هادی و بهسازی دربخش وراوی ……………………… ١٩٣ -۴ -۶
۱-۱ – مشکلات و چالشهای اقتصادی طرحهای هادی وبهسازی…………………………………. ١٩٣ -۴ -۶
۲-۱ – مشکلات و چالشهای اجتماعی طرحهای هادی وبهسازی ………………………………… ١٩٣ -۴ -۶
۳-۱ – مشکلات و چالشهای فنی و مهندسی طرحهای هادی وبهسازی ………………………….. ١٩۴ -۴ -۶
-۴ سازمان فضایی…………………………………………………………………………….. ١٩۴ -۲ -۶
-۵ جمع بندی………………………………………………………………………………… ١٩٧ -۲ -۶
فصل هفتم آزمون فرضیات ونتایج پژوهش…………………………………… ٢٠٠
-۱ آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. ٢٠١ -۷
-۲ جمع بندی و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………. ٢١٣ -۷
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………… ٢١۵

فهرست جداول
١۵…………… ۱۳۸۵- ۱ تغییرات جمعیت سکونتگاه های روستایی طی سالهای ۱۳۳۵ – جدول شماره ۱
١۶………… ۶۵- ۲ توزیع جمعیت فعال برحسب شاغل وبیکار در فاصله سال های ۸۵ – جدول شماره ۱
١٧………………………………….۱۳۵۵- ۳تعداد و اندازه آبادیهای در سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۱
۵٨………………………………………. ۱ تقسیمات کشوری بخش وراوی سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
۶٣…………………… ۱۳۷۶ و ۱۳۸۶ – ۲ تغییرات درجه حرارت در طول سالهای ۱۳۸۲ – جدول شماره ۳
۱۳۸۲ (سالانه) ………… ۶٣ – ۳: متوسط ماهانه درجه حرارت در فاصله سالهای ۱۳۷۶ – جدول شماره ۳
۶۴…۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۴ میزان تغییرات بارش ماهانه و سالانه در فاصله سالهای ۱۳۷۹ – جدول ۳
۶۴…………..۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۵ توزیع متوسط بارش ماهانه در فاصله سالهای ۱۳۷۹ – جدول ۳
۶۵……………. ۱۳۸۵- ۱۳۷۴ و ۱۳۸۶ – ۶ میانگین بارش فصلی در طول سالهای ۱۳۷۹ – جدول شماره ۳
۶۵…………………………….. ۱۳۸۰- ۷ متوسط رطوبت سالانه درطول سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۳
۶۶…………………… ۱۳۸۰- ۹ متوسط سرعت باد ثبت شده در ایستگاه لامرد ۱۳۷۵ – جدول شماره ۳
۸ طبقه بندی اقلیمی منطقه …………………………………………………………… ۶٧ – جدول شماره ۳
۶٩……………….. ۱۰ تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق در فاصله سالهای ۸۵  ۱۳۶۵ – جدول شماره ۳
۱۱ تعداد جمعیت و نرخ رشد سالانه سکوتگاه های روستایی بخش وراوی در فاصله – جدول شماره ۳
٧٣……………………………………………………………………………………….. ۱۳۵۵-۱۳۸۵
٧۴………………. ۱۲ تراکم نسبی و زیستی جمعیت در محدوده مطالعاتی ۸۵  ۱۳۶۵ – جدول شماره ۳
٧۵…………………………… ۱۳ سهم جمعیت بخش وراوی از شهرستان مهر  ۱۳۸۵ – جدول شماره ۳
٧۵… ۱۴ توزیع فضایی تعداد سکونتگاه و جمعیت بر اساس رده های جمعیتی ۱۳۸۵ – جدول شماره ۳
٧٧……………………………….. ۱۵ سطح زیر کشت غلات در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ – جدول شماره ۳
٧٩……………….. ۱۶ میزان تعداد دام بخش و راوی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۴ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۳
٨٠………. ۱۷ مقایسه نوسانات فراوانی واحد های خدماتی طی فاصله ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
٨١……………………. ۱۸ تعداد نیروی شاغل رسمی پالایشگاه پارسیان سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۳
۱ رده بندی روستاها بر حسب حجم سرمایه گذاری عمرانی ……………………….. ٩٣ – جدول شماره ۴
۲ میزان سرمایه گذاری طرح ها وپروژهای عمرانی بر اساس نوع و فراوانی در سالهای – جدول شماره ۴
۱۳۸۷-۱۳۵۷ بخش وراوی ………………………………………………………………………… ٩۴
۱۳۵۵- ۳ میزان سرمایه گذاری های منابع طبیعی بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول شمار ۴
٩۵………………………………………………………………………………………………………..
۴ :میزان دریافت مستمری ماهانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بخش – جدول شماره ۴
٩۶…………………………………………………………………………………… وراوی سال ۱۳۸۷
۵ افراد تحت پوشش کمیته امداد و میزان دریافت وام و تسهیلات به تفکیک – جدول شماره ۴
٩٧…………………………………………………………………….. روستاهای بخش وراوی ۱۳۸۷
٩٩…………………………… ۶ میزان سرمایه گذاری های تولیدی بخش وراوی ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
۷ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش زیر ساختها…………………………………. ١٠٢ – جدول شماره ۴
۸ میزان سرمایه گذاری برق رسانی روستایی به تفکیک روستاهای بخش وراوی ١٠٢ – جدول شماره ۴
۹ میزان سرمایه گذاری آبرسانی روستایی بخش وراوی…………………………… ١٠٣ – جدول شماره ۴
۱۰ میزان سرمایه گذاری انجام شده در زمینه راه روستایی……………………….. ١٠۵ – جدول شماره ۴
۱۱ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش خدمات……………………………………… ١٠۶ – جدول شماره ۴
١٠۶.. ۱۳۸۷- ۱۲ حجم سرمایه گذاری آموزشی بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول شماره ۴
۱۳ میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه های مراکزمخابرات روستایی بخش وراوی ١٠٧ – جدول شماره ۴
١٠٩………………………… ۱۴ میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه ها ی ورزشی ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
۱۵ میزان سرمایه گذاری های بهداشتی درمانی بخش وراوی …………………….. ١١٠ – جدول شماره ۴
۱۶ تعداد تاسیسات مذهبی و فرهنگی به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی سال – جدول شماره ۴
١١١………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۷
۱۷ ارقام سرمایه گذاری شده در بخش کالبدی …………………………………….. ١١٢ – جدول شماره ۴
۱۸ ارقام سرمایه گذاری طرح وپروژه های کالبدی- فضایی بخش وراوی………… ١١٣ – جدول شماره ۴
– ۱۹ میزان درآمد وعملکرد های خدماتی شهرداری وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۶ – جدول شماره ۴
١١۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۳
۲۰ پراکنش سرمایه گذاری عمرانی نسبت به جمعیت و تعداد روستاها…………. ١١۶ – جدول شماره ۴
١١٩……………………… ۲۱ نیازهای خانوارهای روستایی بخش وراوی در سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۴
١٢۴………………………………….. ۱۳۸۵ – ۱ تحولات بعد خانوار طی سالهای ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
١٢۴……….. ۲ مقایسه بعد خانوار در بخش مطالعاتی با شهرستان مهر و لامرد ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٢۵………………..١٣٨۵ – ٣ مقایسه بعد خانوار به تفکیک سکونتگاه طی سالهای ١٣۶۵ – جدول شماره ۵
١٢۶……….. ۴ مقایسه نسبت جنسی بخش وراوی با شهرستانهای مهر ولامرد ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٢٧…………………………… ۵ مقایسه نسبت جنسی روستاهای بخش وراوی ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
۷ توزیع جمعیت در گروه های سنی در بخش وراوی سال ۱۳۷۵ و کل شهرستان مهر – جدول شماره ۵
١٢٨……………………………………………………………………………………… در سال ۱۳۸۵
١٣٠….. ۹ رشد جمعیت روستایی کشور وبخش وراوی در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
۱۰ تعداد جمعیت و نرخ رشد سالانه سکوتگاه های روستایی بخش وراوی در فاصله – جدول شماره ۵
١٣٢……………………………………………………………………………………… ۱۳۵۵-۱۳۸۵
۱۱ تعداد خانوارهای مهاجر روستایی بخش وراوی به تفکیک سکونتگاه………… ١٣۴ – جدول شماره ۵
۱۲ حجم مهاجرت از خانوارهای نمونه به تفکیک هر سکونتگاه ………………….. ١٣۴ – جدول شماره ۵
۱۳ مقصد مهاجرین در روستاهای نمونه ……………………………………………. ١٣۵ – جدول شماره ۵
١٣۶……………………. ۱۴ وضعیت سواد در بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ – جدول شماره ۵
١٣٧……… ۱۳۸۵- ۱۴ وضعیت باسوادی درروستاهای بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
١٣٨………………. ۱۵ نسبت زنان و مردان باسواد در بخش وراوی در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ – جدول ۵
۱۶ ارتباط بین سواد و مهاجرت در روستاهای بخش وراوی……………………….. ١٣٩ – جدول شماره ۵
۱۷ سطح زیر کشت و میزان برداشت به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی در سالهای – جدول ۵
١۴٢……………………………………………………………………………………… ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶
۱۸ مساحت باغات بخش وراوی به تفکیک سکونتگاه…………………………….. ١۴۵ – جدول شماره ۵
۱۹ تحولات و میزان تعداد دام بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۷۳،۱۳۶۵ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۵
١۴۵………………………………………………………………………………………………………
١۴٨.. ۲۰ میزان تعداد دام به تفکیک سکونتگاه های بخش وراوی سال ۱۳۸۲ و ۱۳۶۵ – جدول شماره ۵
۲۱ تعداد کارگاه صنعتی و افراد شاغل در بخش صنعت در روستاهای نمونه …….. ١۵٠ – جدول شماره ۵
۲۲ تعداد افراد شاغل در شرکتهای صنعتی گاز ونفت به تفکیک هر سکونتگاه وبر – جدول شماره ۵
١۵١………………………………………………………………………… اساس خانوار نمونه ۱۳۸۷
۲۳ وضعیت نظام خدماتی بخش وراوی به تفکیک زیر بخش ها در سالهای ۱۳۷۳ – جدول شماره ۵
١۵٢……………………………………………………………………………………………… و ۱۳۸۲
۲۴ میزان خدمات بخش وراوی به تفکیک هر سکونتگاه در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۲ – جدول شماره ۵
١۵۴………………………………………………………………………………………………………
۲۵ تعداد واحدهای مسکونی نوساز، قدیمی،خالی ومخروبه در روستاهای بخش – جدول شماره ۵
وراوی………………………………………………………………………………………………. ١۵۵
۲۶ تعداد واحدهای مسکونی نوساز، قدیمی و مرمتی،کم دوام ومخروبه در روستاهای – جدول شماره ۵
بخش وراوی ……………………………………………………………………………………….. ١۵۶
١۵٧…………. ۲۷ جمعیت بالای ده ساله و نرخ اشتغال دربخش وراوی سالهای ۱۳۷۵ – جدول شماره ۵
۲۸ جمعیت بالای ده ساله و نرخ اشتغال در چهار روستای نمونه سالهای ۱۳۷۵ و – جدول شماره ۵
١۵٨………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۵
١۵٩……… ۲۹ نرخ اشتغال سکونتگاه های بخش وراوی به تفکیک جنس سال ۱۳۷۵ – جدول شماره ۵
١۶٠…………….. ۳۰ میزان بار تکفل سکونتگاه های بخش وراوی درسالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ – جدول ۵
١۶١.. ۱۳۶۵ – ۳۱ میزان بار تکفل چهار روستای نمونه بخش وراوی در فاصله سالهای ۱۳۸۵ – جدول ۵
۳۲ میزان همبستگی سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی با ساخص های – جدول شماره ۵
اجتماعی …………………………………………………………………………………………… ١۶٣
۳۳ ماتریس همبستگی بین میزان سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی شاخص – جدول شماره ۵
های با تحول درفعالیتهای اقتصادی …………………………………………………………….. ١۶٣
۳۴ ماتریس همبستگی بین میزان سرمایه گذاری طرحها و پروژه های عمرانی با – جدول شماره ۵
شاخص های تحول در فعالیتهای اقتصادی……………………………………………………… ١۶۴
١۶٧. ۱۳۸۷- ۱ میزان اجرای طرح های آبرسانی روستایی در فاصله های زمانی ۱۳۵۵ – جدول شماره ۶
١۶٩………………… ۱۳۸۷- ۲- تحول وضعیت راههای روستایی ناحیه از سال ۱۳۵۵ – جدول شماره ۶
۳ تعدادروستا و خانوار برخوردار از برق در بخش وراوی………………………….. ١٧٠ – جدول شماره ۶
۴ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات آموزشی در بخش وراوی ……………….. ١٧٣ – جدول شماره ۶
، ۵ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع دبستان برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧٣…………………………… ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
، ۶ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع راهنمایی برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧۴………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
، ۷ تعداد کلاس و دانش آموز در مقطع راهنمایی برا ساس سالهای تحصیلی ۱۳۷۵ – جدول شماره ۶
١٧۴………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶
۸ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات بهداشتی درمانی در بخش وراوی……… ١٧٨ – جدول شماره ۶
۹ تعدا روستاهای برخوردار از خدمات ارتباطی در بخش وراوی………………….. ١٨١ – جدول شماره ۶
۱۰ تعداد روستاهای دارای خدمات ادرای در بخش وراوی …………………………. ١٨۵ – جدول شماره ۶
۱۱ تعداد روستاهای دارای خدمات مالی در بخش وراوی ………………………….. ١٨۵ – جدول شماره ۶
۱۲ تعداد روستاهای برخوردار از خدمات مذهبی- فرهنگی ……………………… ١٨٧ – جدول شماره ۶
۱۳ میزان توزیع خدمات عمومی وپشتیبانی به تفکیک سکونتگاه ………………. ١٨٨ – جدول شماره ۶
۱۴ تعداد روستاهای دارای تهیه و اجرای طرح های هادی وبهسازی بخش وراوی. ١٩٢ – جدول شماره ۶
١٩۶……………………………. ۱۵ ضریب مرکزیت روستاهای بخش وراوی سال ۱۳۸۷ – جدول شماره ۶
۱ ماتریس همبستگی بین شاخص های کالبدی- فضایی و سرمایه گذاری طرح و – جدول شماره ۷
پروژه های عمرانی………………………………………………………………………………… ٢٠۶
۱ ماتریس همبستگی بین شاخص های کالبدی- فضایی با سرمایه گذاری طرح و – ادامه جدول شماره ۷
پروژه های عمرانی………………………………………………………………………………… ٢٠٧
۲ ماتریس همبستگی بین شاخص های اجتماعی و سرمایه گذاری طرح وپروژه های – جدول شماره ۷
عمرانی …………………………………………………………………………………………….. ٢٠٧
۳ ماتریس همبستگی بین شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح وپروژه های – جدول شماره ۷
عمرانی …………………………………………………………………………………………….. ٢٠٧
۳ ماتریس همبستگی بین شاخص های اقتصادی و سرمایه گذاری طرح وپروژه – ادامه جدول شماره ۷
های عمرانی ……………………………………………………………………………………….. ٢٠٧
۴ وضعیت جمعیت، ضریب مرکزیت، میزان سرمایه گذاری و نرخ رشد به تفکیک – جدول شماره ۷
سکونتگاه های بخش وراوی ……………………………………………………………………… ٢١٠
۵ میزان همبستگی بین شاخصهای میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد، ضریب مرکزیت – جدول شماره ۷
و جمعیت سکونتگاه………………………………………………………………………………. ٢١٢

فهرست نمودار
۱ مدل حاکم بر فرایند تحقیق………………………………………………………….. ٣۴ – نمودار شماره ۱
۱ تعداد روستا و جمعیت آنها بر اساس رده های جمعیتی……………………………. ٧۶ – نمودارشماره ۳
۱ نسبت سرمایه گذاری در زیر بخش های کالبدی و فضایی بخش وراوی………… ١٠١ – نمودارشماره ۴
۲ وضعیت نسبت سرمایه گذاری و درصد روستا در بخش وراوی…………………. ١١٧ – نمودار شماره ۴
۱ مقایسه نرخ رشد جمعیت روستایی کشور و بخش و راوی ……………………………… ١٣٠ – نمودار ۵
١٣٧…………………. ۲ تحولات باسوادی در بخش وراوی طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ – نمودارشماره ۵
۳ مقایسه سطح سواد و مهاجرت در روستاهای بخش وراوی…………………….. ١۴٠ – نمودار شماره ۵
۵ تحول فعالیتهای خدماتی بخش وراوی………………………………………….. ١۵٣ – نمودار شماره ۵
۱ روند افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب لوله کشی ………………………. ١۶٨ – نمودار شماره ۶
١۶٩…………… ۲ روند تحولات کیفیت راههای روستایی طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ – نمودار شماره ۶
۳ روند افزایش تعداد روستاها وخانوارهای برخوردار از برق در فاصله سالهای ۱۳۶۵ – نمودار شماره ۶
١٧١……………………………………………………………………………………………. تا ۱۳۸۷
۱ موقعیت بخش وراوی در شهرستان مهر، استان فارس و ایران………………………………………………………. ۵۹ – نقشه شماره ۳
٢ موقعیت سکونتگاه ها و راههای دسترسی در بخش وراوی…………………………. ۶٠ – نقشه شماره ٣
۱ پراکنش فضایی سرمایه گذاری طرح و پروژه های عمرانی در بخش وراوی……………………………………. ۱۱۸ – نقشه شماره ۴
۱ پراکنش فضایی خدمات آموزشی در بخش وراوی……………………………………………………………………… ۱۷۷ – نقشه شماره ۶
۲ پراکنش فضایی خدمات بهداشتی – درمانی در بخش وراوی………………………………………………………. ۱۸۰ – نقشه شماره ۶
۳ پراکنش فضایی خدمات ارتباطی دربخش وراوی……………………………………………………………………… ۱۸۳ – نقشه شماره ۶
۴ پراکنش فضایی خدمات مالی و اداری در بخش وراوی……………………………………………………………….. ۱۸۶ – نقشه شماره ۶
۵ پراکنش فضایی خدمات عمومی وپشتیبانی در بخش وراوی………………………………………………………. ۱۹۰ – نقشه شماره ۶

مقدمه:
طی چندین دهه اخیر و در قالب برنامه های عمرانی، روستاهای کشور ما دستخوش تغییرات و
تحولات فراونی بوده است و ارقام قابل توجهی در سطح سکونتگاه های روستایی کشور هزینه
هزینه گردیده است که با توجه به اهداف برنامه های توسعه، در راستای تغییرات و تحولات
توسعه ای سکونتگاهها باید سوق می یافته است. اما اتخاذ رویکردهای برنامه ریزی توسعه و
اقدامات از بالا به پایین و تمرکزگرایانه نتایج متفاوتی را در سطح ملی رقم زده است. از این رو
در رساله حاضر سعی داریم اثرات اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در توسعه کالبدی-
فضایی سکونتگاه های روستایی بخش وراوی شهرستان مهر را مورد تبیین قرار دهیم. این
رساله برای دستیابی پاسخی به سوالات و فرضیات ارائه شده در هفت فصل تدوین گردیده
است.
در فصل نخست که به کلیات تحقیق اختصاص یافته است، ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام
تحقیق، فرضیات و اهداف تحقیق، مفاهیم کلیدی، روش تحقیق و مراحل انجام آن، مسائل
ومشکلات تحقیق مد نظر قرار گرفته است. در پایان نیز مدل نظری حاکم بر فرایند تحقیق ارائه
گردیده است.
در فصل دوم مبانی نظری تحقیق تئوریهای فضایی برنامه ریزی، رویکردهای برنامه ریزی
توسعه و رویکردهای عینی برنامه ریزی ارائه گردیده است. تئوریهای فضایی مکان مرکزی ،
مرکز- پیرامون، قطب رشد، و تئوری شبکه منطقه ای می گردد. دو رویکرد بالا به پایین و
پایین به بالا در برنامه ریزیهای توسعه معرفی گردیده است و در قسمت سوم رویکرد توسعه
یکپارچه به عنوان رویکرد علمی این پژوهش مورد توجه و تبیین قرار گرفته است.
ویژگیهای عام محدوده مورد پژوهش در سه بخش طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، و کالبدی-
فضایی در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم میزان سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی به تفکیک بخش های
محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی کالبدی طبقه بندی شده است. در دو فصل پنجم و ششم
با توجه به ماهیت تحقیق و سوالات و فرضیات ارائه شده به بررسی پیامدهای اجرای طرح و
پروژه های عمرانی اختصاص یافته است. در فصل پنجم اثر بخشی اجتماعی و اقتصادی و در
فصل ششم اثربخشی فضایی- کالبدی طرح ها و پروژه های بر اساس شاخص شناسایی شده
مورد ملاحظه قرار گرفته است . و سرانجام در فصل هفتم ضمن جمع بندی ونتیجه گیری از
فصول گذشته، فرضیات تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده:
روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های
توسعه برخوردارند. به همین دلیل دولتها با انجام طرح ها و پروژه های عمرانی در قالب برنامه
های عمرانی بلند مدت و کوتاه مدت و با اهداف و سیاستگذاری های معین و مشخص در پی
ایجاد تغییرات و تحولات توسعه ای و رسیدن به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه های
روستایی بوده است. براین اساس دولتها با صرف هزینه های زیاد اقدام به اجرای طرح ها وپروژه
های عمرانی در سکونتگاه های روستایی نموده اند. این پژوهش با مد نظر قرار دادن حجم طرح
ها و پروژه های صورت گرفته دربخش وراوی به تبیین پیامد های حاصل از اجرای این طرح ها
و پروژه های عمرانی در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه های روستایی پرداخته است.
بر اساس اسناد و مدارک لازم در ارتباط با حجم سرمایه گذاری طرح ها و پروژه های عمرانی در
روستاهای بخش وراوی و در فاصله سالهای بعد از انقلاب اسلامی ( ۱۳۸۷  ۱۳۵۸ ) مبلغ
۱۲۷۰۴۱,۸ میلیون ریال در روستاهای بخش هزینه شده است که دراین مدت باید اثرات خود
را نمودار ساخته و تحول و تغییرات توسعه ای در عرصه های روستایی بخش وراوی را موجب
گردیده باشد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که در این محدوده سرمایه گذاری طرحها و پروژه های
عمرانی بیشتر ماهیت خدمات رسانی و تامین زیر ساخت ها داشته و این امر نتوانسته است در
بهبود شاخص های توسعه مفید واقع گردد. بنابراین ارتباط معنا دار و قوی با حجم سرمایه
گذاری طرحها و پروژه های عمرانی نداشته است. بر خلاف فرضیات تحقیق عامل سرمایه
گذاری طرح و پروژه های نه به عنوان عامل مستقل بلکه به عنوان عامل وابسته عمل کرده
است و عوامل دیگری مانند توانمندیهای روستا، موقعیت مکان مرکزی روستا و مانند آن، به
عنوان عوامل تعیین کننده در فرایند تحول روستا مطرحند و اثرات سرمایه گذاری طرح و پروژه
های عمرانی متاثر از این موراد پیامدهای متفاوتی را از خود بر جای گذارده است.
کلید واژه ها: طرح وپروژوه عمرانی، پیامدهای طرح ها وپروژه عمرانی، برنامه های عمرانی ،
توسعه کالبدی- فضایی، برنامه ریزی، بخش وراوی


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

59000 تومان – خرید و دریافت فایل

 

 

مطالب مرتبط

رشته جغرافیا جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري مطالعات شبکه معابر و ترافیک شهر جویبار دانشنامه مدیریت شهری و روستایی گردشگران نواحی روستایی