بازدید: 394
 

نظام آموزشی در مصر(رایگان)

نظام آموزشی  مصر

نام پروژه ::نظام آموزشی مصرنظام آموزشی مصر
حجم فایل :: ۶۲۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزشی
فرمت :: pdf
صفحات ::۱۱۳

ناشر: دفتر اطلاع رسانی و سنجش افکار

قیمت : رایگان(لینک دانلود در پایین صفحه)
منبع : بازارچه تحقیقاتی

فهرست:

ملاحظات جغراف یایی…………………………………………………………………………. ۶
ملاحظات س ی اسی……………………………………………………………………………… ۶
ملاحظات اقتصاد ی …………………………………………………………………………… ٧
ارتباطات……………………………………………………………………………………… ٨
جمعیت ……………………………………………………………………………………….. ٨
پیامدهای افزایش جمعیت در ساختار آموزشی ……………………………………. ٩
سیاستها ی آموزش ی …………………………………………………………………………. ١٢
آموزش پیش دبستا نی ………………………………………………………………………. ١۶
سیاستهای آموزشی …………………………………………………………. ١۶
ساختار آموزشی……………………………………………………………. ١٧
اهداف آموزشی……………………………………………………………. ١٨
نهادهای مرکزی……………………………………………………………. ٢٢
توسعه آموزشی…………………………………………………………….. ٢٣
توسعه تکنولوژیک آموزش ی……………………………………………………. ٢۴
آمار تحصیلی………………………………………………………………. ٢۵
آموزش پی ش دانشگاهی ……………………………………………………………………. ٢۶
اهداف آموزشی……………………………………………………………. ٢۶
مدارس پیش دانشگاهی ……………………………………………………… ٢٧
مدارس تک کلاسه ………………………………………………………….. ٢٧
مدارس عمومی……………………………………………………………… ٢٨
مدارس سیار ……………………………………………………………….. ٢٨
مدارس مرجع ……………………………………………………………… ٢٨
آموزش پایه …………………………………………………………………………………. ٢٩
ساختار آموزشی……………………………………………………………. ٢٩
اهداف آموزشی……………………………………………………………. ٣٠
اصلاحات آموزشی………………………………………………………….. ٣٢
آموزش ابتدا یی…………………………………………………………………………….. ٣۴
ساختار آموزشی……………………………………………………………. ٣۴
برنامه های آموزشی ………………………………………………………… ٣۵
دستاوردهای آموزشی ………………………………………………………. ٣۵
اصلاحات آموزشی………………………………………………………….. ٣٧
سازماندهی مدارس………………………………………………………….. ٣٧
طراحی دروندادهای نوین برنام ههای آموزشی …………………………………… ٣٧
اقدامات آموزشی…………………………………………………………… ٣٨
ارزشیابی تحصیلی ………………………………………………………….. ٣٩
آمار تحصیلی………………………………………………………………. ۴٠
مقطع آموزش مقدماتی متوسطه …………………………………………………………… ۴٣
سیاستهای آموزشی …………………………………………………………. ۴٣
اهداف آموزشی…………………………………………………………….
اصول آموزشی…………………………………………………………….. ۴۵
دستاوردهای آموزشی ………………………………………………………. ۴۶
توسعه آموزشی…………………………………………………………….. ۴۶
آمار تحصیلی………………………………………………………………. ۴٧
مقطع تکم ی ل ی متوسطه ……………………………………………………………………… ۵٠
ساختار آموزشی……………………………………………………………. ۵٠
برنامه های آموزشی ………………………………………………………… ۵٠
آموزش عال ی……………………………………………………………………………….. ۵١
تاریخچه ………………………………………………………………….. ۵١
برنامه ریزی آموزشی ……………………………………………………….. ۵۵
پزوهش و تحقی قات …………………………………………………………………………. ۵٧
گرایشات اساسی……………………………………………………………. ۵٧
روندهای جاری پژوهشی ……………………………………………………. ۵٨
موانع و معضلات تحقیقاتی …………………………………………………… ۵٨
آموزش معلمان ……………………………………………………………………………… ۵٩
سیاستهای آموزشی …………………………………………………………. ۵٩
سیاستهای حمایتی……………………………………………………………. ۶٠
ساختار آموزشی……………………………………………………………. ۶١
آموزش معلمان در خارج از کشور…………………………………………….. ۶١
آموزش مربیان پیش دبستانی …………………………………………………. ۶٢
رخدادهای آموزشی………………………………………………………… ۶٢
آمار تحصیلی………………………………………………………………. ۶٣
آموزش بزرگسالان …………………………………………………………………………. ۶۴
ساختار و سیاستهای آموزشی …………………………………………………. ۶۴
اهداف آموزشی……………………………………………………………. ۶۶
اولویتهای آموزشی …………………………………………………………. ۶٨
نهادهای مرکزی……………………………………………………………. ۶٩
وزارت آموزش و پرورش ……………………………………………………… ٧٠
وزارت اموراجتماعی ………………………………………………………… ٧٠
شورای ملی کودکان و مادران ………………………………………………… ٧٠
وزارت دفاع و وزارت کشور ………………………………………………….. ٧٠
سازمان جامع سوادآموزی و آموزش بزرگسالان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه
عرب …………………………………………………………………………… ٧٠
٧١ ……………………………………………………………… UNICEF سازمان
٧٢ ………………………………………….. (G.T.Z) آژانس همکاریهای فنی آ لمان
٧٢ ………………………….. (DFID) فدارسیون همکاریهای بین المللی آموزشی بریتانیا
رسانه های گروهی و اطلاع رسانی ……………………………………………… ٧٢
توسعه آموزشی…………………………………………………………….. ٧٣
کلاس های خانگی………………………………………………………….. ٧۵
آموزش استثنائی ……………………………………………………………………………. ٧۶
سیاستهای آموزشی …………………………………………………………. ٧۶
اصول و اهداف آموزش ی…………………………………………………………………… ٧٧
اولویتهای آموزش ی…………………………………………………………………………. ٧٧
علایق آموزشی ……………………………………………………………………………… ٧٩
رخدادهای آموزشی ……………………………………………………………………….. ٨٠
جشنواره خواندن همگانی…………………………………………………… ٨٠
اقدامات اساسی……………………………………………………………… ٨٢
برگزاری مسابقات ملی خواندن……………………………………………….. ٨٢
نهادهای حمایت ی…………………………………………………………….. ٨٣
ملاقات وزیر آموزش با مسوولین مدارس ………………………………………. ٨٣
همکاریهای آموزش ی ……………………………………………………………………….. ٨۵
همکاریهای بین المللی آموزشی ………………………………………………. ٨۵
معضلات آموزش ی…………………………………………………………………………… ٩٠
اصلاحات آموزش ی …………………………………………………………………………. ٩١
عوامل سیاسی ……………………………………………………………… ٩١
عوامل فنی………………………………………………………………… ٩٢
عوامل بین المللی ………………………………………………………….. ٩٣
عوامل علمی ………………………………………………………………. ٩٣
توسعه آموزش ی……………………………………………………………………………… ٩۴
تکمیل تجهیزات و مرمت ساختمان مدارس…………………………………….. ٩۴
تعمیر و نگهداری مدارس قدیمی …………………………………………….. ٩۵
توسعه و بهبود مدلهای آموزشی………………………………………………. ٩۶
توسعه تجهیزات مدارس…………………………………………………….. ٩۶
اقدامات آموزش ی…………………………………………………………………………… ٩۶
تکنولوز ی آموزش ی …………………………………………………………………………. ٩٧
توسعه تکنولوژیک آموزشی ………………………………………………….. ٩٩
حمایتها ی آموزش ی………………………………………………………………………… ١٠١
اعطای بیمه سلامتی………………………………………………………… ١٠١
اجرای طرح تغذیه رایگان در مدارس………………………………………… ١٠٢
اهمیت طرح تغذیه در مدارس ………………………………………………… ١٠٣
اعطای وامهای تحصیلی بلند مدت …………………………………………… ١٠۴
قوانین آموزش ی……………………………………………………………………………. ١٠۴
مدیریت آموزش ی………………………………………………………………………….. ١٠۶
نهادهای مرکزی…………………………………………………………… ١٠۶
توسعه مدیریتی……………………………………………………………. ١٠۶
توسعه و گسترش شوراهای مدارس ……………………………………………. ١٠٧
بهبود و ارتقاء نقش شوراهای والدین ………………………………………….. ١٠٧
قوانین مدیریتی …………………………………………………………… ١٠٩
اتوماسیون مدیریتی………………………………………………………… ١١١
اتوماسیون مدارس و مؤسسات آموزشی…………………………………………. ١١١
هزینه های آموزش ی ……………………………………………………………………….. ١١٢
نرخ هزینه های عمومی آموزشی برمبنای سطوح مختلف آموزش…………………. ١١٢
بودجه آموزش ی……………………………………………………………………………. ١١

ملاحظات جغرافیایی
٣٨۴،٣۴٣ ) وسعت (بیست و هشتمین کشور جهان ) در sq miles) ٩٩۵ کیلومتر مربع / کشور مصر با ۴۵٠
نیمکره شمالی، نمیکره شرقی، در شمال شرق ی قاره آفریقا، در کنار دریاهای مدیترانه و سرخ و در همسایگی
کشورهای لیبی در غرب ، سودان در جنوب و فلسطین اشغالی (اسرائیل)در شمال شرقی واقع شده است . مصر
روی هم رفته سر زمینی کم ارتفاع بوده و ارتفاعات آن عمدتًا در نواحی شرقی و جنوب غربی واقع شده اند .
جلگه های آن نیز در اطراف رود نیل و دلتای آن قرار گرفته اند. بیابان ها قسمت اعظم کشور را پوشانده و رود
نیل با ( ۶،۶٧١ کیلومتر ) مهمترین و طویلترین رود آن به شمار م ی آید. آب و هوای کشور مصر در صحراها
با ( ٢،۶۴٢ متر ) در « جبل کت رینه » گرم و خشک و در سایر نواحی گرم و مرطوب است . بلندترین نقطه مصر
صحرای سینا قراردارد.
ملاحظات سیاسی
حکومت مصر جمهوری بوده و رئیس جمهور حسنی مبارک و نحست وزیر فواد محی الدین می باشد .
قوه مقننه از یک مجلس قانون گذاری بنام مجلس خلق با ٣٩٢ عضو تشکیل یافته است.
قانون اساسی موجود کشور طی سال ١٩٧١ تدوین شده است. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، کشور
مصر از ٢۵ فرمانداری تشکیل گردیده که زیر نظر فرماندار انتصابی رئیس جمهور اداره می گردند.فعالیت
،(NDP) احزاب درمصر محدوده می باشد. از جمله مهمترین احزاب کشور می توان به حزب دموکرات ملی
حزب سوسیال لیبرال و حزب کمونیست که در حال حاضر اکثر آنان غیر فعال می باشند، اشاره نمود.کشور
مصر در سال ١٩٢٢ استقلال یافته و روزهای ملی آن ٢٣ ژوئیه و ۶ اکتبراست.این کشوردر سال ١٩۴۵ به…

لینک مستقیم

مطالب مرتبط

نظام آموزشي تایلند نظام آموزشی سوئیس نظام آموزشی اسپانیا نظام آموزشی اسلواکی نظام آموزشي لهستان نظام آموزشي اسکاتلند نظام آموزشي عربستان سعودی