بازدید: 1242
 

پایان نامه هنر درایران

پایان نامهه

نام پایان نامه : رشته هنر و گرافیک ::هنر در ایران

فرمت: word

تعداد صفحه:۱۰۶

حجم فایل:۱,۴۳۵ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان

9000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب

بخش اول : هنرهای دستی
فصل اول  : نقاشی   
ـ   تعریف نقاشی     ………………………………………….. ۱
ـ   تاریخ نقاشی     …………………………………………… ۱
ـ   درباره رنگ    …………………………………………… ۲
ـ  تکنیکهای نقاشی ………………………………………….. ۳
ـ  حلالهای رنگ……………………………………………. ۴
ـ  سبک های معروف نقاشی ……………………………………. ۴
ـ  اصطلاحت معمول  نقاشی …………………………….۵
فصل دوم  : خوشنویسی     
ـ  خط و خوشنویسی………………………………………….. ۶
ـ   خط کوفی………………………………………………. ۸
ـ   کوفی بنایی (معقلی)………………………………………. ۹
ـ   خط محقق………………………………………………..     ۱۰
ـ   خط ثلث و نسخ…………………………………………… ۱۱
ـ  خط تعلیق و دیوانی………………………………………………… ۱۲
ـ خط رقعه………………………………………………… ۱۵
ـ خط نستعلیق ……………………………………………….    ۱۵
ـ  ارزشهای بصری خط کوفی……………………. ۱۶
ـ ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ………………………………… ۱۶
ـ ارزشهای بصری خط نستعلیق………………………………… ۱۶
ـ  ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق………………………….. ۱۶
فصل سوم  : تذهیب  
ـ   تعریف تذهیب     ………………………………………….. ۱۷
ـ   مکتبهای تذهیب    ………………………………………….     ۱۷
ـ   پیشینه تذهیب     ………………………………………….    ۱۸
ـ   چگونگی انجام یک اثر تذهیب     ………………………………                ۱۹
ـ  ابزارهای تذهیب …………………………………………. ۲۰
ـ  واژگان تذهیب …………………………………………….  ۲۳

فصل چهارم  : مینیاتور  
ـ   مینیاتور و طراحی آن  ……………………………………                ۲۸
ـ   روشهای مختلف طراحی مینیاتور      …………………………. ۳۰
ـ   طراحی رنگی   ………………………………………….. ۳۰
ـ بدون رنگ  ………………………………………………. ۳۱
ـ   طراحی سفید قلم  ……………………………………….. ۳۱
ـ  سیری در مینیاتور ایران ………………………………….. ۳۱
ـ  گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ……………  ۳۳

بخش دوم  : صنایع دستی
فصل اول : فرش ایران   
ـ  فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ………………………….  ۳۵
ـ   طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی      …………………….. ۳۶
ـ   طرح های شاه عباسی     …………………………………… ۳۶
ـ  طرح های اسلیمی  ………………………………………… ۳۶
ـ  طرح های اقتباسی  ……………………………………….. ۳۶
ـ  طرح های افشان  …………………………………………. ۳۷
ـ  طرح های واگیره ای ( بندی ) ……………………………… ۳۷
ـ  طرح های بته ای ( بته جقه )……………………………….. ۳۷
ـ  طرح های درختی ………………………………………… ۳۷
ـ  طرح های ترکمن …………………………………………. ۳۸
ـ  طرح ها ی شکا رگاهی ……………………………………… ۳۸
ـ  تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و … ………………………… ۳۸
ـ  نقوش گلستان …………………………………………….  ۴۴
ـ  نقوش لچک و ترنج …………………………………………  ۴۶

فصل دوم : سفالگر ی
ـ   مقدمه    ………………………………………………… ۴۸
ـ   چکیده     ………………………………………………. ۴۹
ـ   تقسیم سفال با کفش کنده     ………………………………….     ۴۹
ـ   نقوش سفال در ادوار اسلامی      ……………………………..    ۵۰
ـ  فن و هنر سفالگری ……………………………………….. ۵۰
ـ  مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور …………………… ۵۲
ـ  سفال با پوشش گلی ………………………………………… ۵۳
ـ  سفالینه یا نقوش رنگارنگ ………………………………….. ۵۳
ـ  سفالینه با تزئین زرین فام ………………………………….. ۵۳
ـ  سفالینه با کفش کنده ………………………………………. ۵۳
ـ  سفالینه یا لعاب یک رنگ …………………………………… ۵۴
ـ  کلیاتی درباره سفال اسلامی …………………………………. ۵۴
ـ  سفال گبری ……………………………………………… ۵۵
ـ  سفال سلجوقی ……………………………………………. ۵۶
ـ  سفال مینائی ایران ………………………………………… ۵۶
ـ  سفال دوره عثمانی ………………………………………… ۵۶
ـ  سفال دوره صفویه ایران ……………………………………. ۵۷
ـ  هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ………………. ۵۷
– بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان  بینی  عرفانی ……………… ۵۷
ـ  بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ………………….. ۵۸
ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات …………………….. ۵۸
ـ  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ………………. ۵۸
ـ  جام با گلابه ی سفالگری …………………………………… ۶۱
ـ  کوزه …………………………………………………..  ۶۲

فصل سوم : نگار گری   

ـ   تعریف نگار گری      ……………………………………….    ۶۴
ـ   تذهیب     ………………………………………………..    ۶۴
ـ   تشعیر      ………………………………………………..    ۶۵
ـ   ابزار و مواد اولیه      ……………………………………..                ۶۵
ـ  قلم مو  …………………………………………………. ۶۵
ـ  رنگها  ………………………………………………….. ۶۶
ـ  رنگهای گیاهی …………………………………………….. ۶۶
ـ  رنگهای معدنی ……………………………………………..  ۶۶
ـ  رنگهای شیمیایی ……………………………………………. ۶۶
ـ  رنگ گذاری …………………………………………….. ۶۶
ـ رنگهای جسمی ……………………………………………. ۶۶
ـ  رنگهای روحی …………………………………………… ۶۶
ـ  بست ………………………………………………….. ۶۷
ـ  مراحل کار …………………………………………….. ۶۷
ـ  کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ………………. ۶۷

فصل چهارم : معرق

ـ  معرق   ………………………………………………….    ۶۹
ـ   معرق زمینه رنگ       ……………………………………… ۶۹
ـ   معرق زمینه پازلی    ……………………………………….. ۶۹
ـ   معرق زمینه آجری   ……………………………………….. ۶۹
ـ  نازک بری در معرق    ………………………………………                ۶۹
ـ   معرق منبت        …………………………………………… ۶۹
ـ   ابزار کار در معرق    ………………………………………  ۷۰
ـ   مواد اولیه    ……………………………………………… ۷۰
ـ  مراحل اجرای یک طرح معرق    ……………………………….     ۷۰
ـ   مختصری از کارگاه منبت و معرق        ………………………….  ۷۱

فصل پنجم : خاتم کاری     
ـ  تعریف خاتم کاری    ………………………………………… ۷۲
ـ   تا ریخچه ی خاتم کاری        ………………………………….  ۷۲
ـ   آثار و نمونه های تاریخی     …………………………………. ۷۲
ـ   خاتم کاری در ادبیات    …………………………………….. ۷۳
ـ  آشنایی با هنر خاتم کاری     ………………………………….     ۷۴
ـ   تعریف خاتم ……………………………………………… ۷۴
– قدیمی ترین آثار هنری  خاتم کاری شده با قی مانده ………………… ۷۴
ـ   مواد اولیه در ساخت خاتم     ……………………………….. ۷۵
ـ   وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ……………………….. ۷۵
ـ  مراحل تولید خاتم………………………………………….    ۷۵
ـ   خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری …………………. ۷۶
فصل پنجم: قلم زنی      
ـ  تاریخچه     ………………………………………………    ۷۸
ـ   وسایل و ابزار قلم زنی    .  ………………………………… ۷۹
ـ   روش کار      …………………………………………….. ۸۰
ـ   شیوه های قلم زنی     ………………………………………. ۸۰
ـ  کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی ………………………  ۸۱
بخش سوم : رشته های دانشگاهی
فصل اول : رشته ها
رشته نقاشی ………………………………………………… ۸۲
ـ مقدمه ……………………………………………….. ۸۲
ـ دروس اختیاری ……………………………………….. ۸۲
ـ‌ سطوح رشته …………………………………………… ۸۳
ـ‌ درس های رشته …………………………………………. ۸۳
ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۴
رشته هنر های تجسمی ………………………………………….. ۸۴
ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۴
ـ نحوه آموختن ……………………………………………. ۸۵
ـ سطوح رشته …………………………………………… ۸۵
ـ درس های رشته ………………………………………… ۸۵
ـ صنعت و بازار کار ……………………………………….. ۸۸
رشته صنایع دستی……………………………………………….. ۸۹
ـ مقدمه ………………………………………………….. ۸۹
ـ سطوح رشته …………………………………………….. ۸۹
ـ درس های رشته ………………………………………….. ۹۰
ـ صنعت و بازار کار ………………………………………… ۹۱
فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور
ـ تاریخچه ……………………………………………….. ۹۲
ـ فضاهای آموزشی دانشکده …………………………………. ۹۲
ـ دوره ها ی آزاد …………………………………………. ۹۳
ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ………………………… ۹۴
ـ معاونان دانشکده از سال ۷۸ تا کنون …………………………  ۹۴
ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال ۷۸ تا کنون ……….. ۹۴
نتیجه گیری …………………………………………………… ۹۵
منابع ………………………………………………………….. ۹۶

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9000 تومان – خرید و دریافت فایل

 

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

کد مقاله :۴۳۵۴۳۵۶


مقدمه :

هنر نزد ایرانیان است و بس

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی  و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

هنر جلوه ی انسانیت انسان است ، یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیاز های انسان ، همچون کمال جویی ، معنویت طلبی ، احراز و اعلام هویت ودر مراتب پایین تر تبعیت ، تقلید ، تحصیل،  رفاه مادی  و پر کردن اوقات فراقت .

آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعال بخش فوق العاده ی نیرومندی بر انسان و جامعه اعمال می کنند .

 

مطالب مرتبط

نور در گرافیک ادبيات تبليغات در آثار گرافيك گنجینه های فراموش شده