130 گزارش مختلف از تلاش قضات متعدد برای حل رسیدگی به مجرمان

نام پروژه ::۱۳۰ گزارش مختلف از تلاش قضات متعدد برای حل رسیدگی به مجرمان
حجم فایل ::کیلوبایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۵۸۳

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
بخش گزارشهای حقوقی
۱- گواهی انحصار وراثت نامحدودصفحه ۱
۲- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاربی چک ۲۲۵۶۸۰۰۰ ریال و خسارت داری صفحه ۷
۳- تقاضای صدور حکم بر تامین خواسته از اموال خوانده صفحه ۱۱
۴-ثبت نام فرزند به نام سید محمود در شناسنامه اینجانب و برعکس  .صفحه۱۴
۵- تحویل مبیغصفحه  ۲۳
۶- خلع ید و قلع وقلع قرار عدم صلاحیتصفحه ۳۰
۷- الزام به انجام تعهد صفحه۳۳
۸- تقاضای مطالبه وجه یک فقره سفته صفحه۴۴
۹- تامین خواسته به مبلغ یک صد میلیون ریالصفحه ۴۹
۱۰ – دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال رسمی با تنظیم سند اعسار از هزینه دادرسیصفحه ۵۱
۱۱- تصدیق صحت و اعتبار مبایعه نامه صفحه ۵۴
۱۲- الزا مبه انجام تعهد خواندگان مبنی بر انتقال رسمی با تنظیم سند اعسار از هزینه دادرسی  صفحه ۵۸
۱۳- تقاضای فسخ معامله به لحاظ معامله به لحاظ خیار غبنصفحه۷۷
۱۴- تقاضای صدور حکم ورشکستگی  صفحه  ۸۱
۱۵- صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۱ صفحه ۸۶
۱۶- اثبات مالکیت خواهانها به یک قطعه زمین به مساحت چهار هکتار صفحه۸۸
۱۷ – تقسیم مال مشاع و پرداخت سهم الشرکاء صفحه۹۵
۱۸- تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه عکاسی .. صفحه۹۹
۱۹- مطالبه قیمت زمین الزامی انجام تعهد صفحه۱۰۴
۲۰- خلع ید  ..صفحه۱۱۳
۲۱- رفع تصرف عدوانی – غیر مالی  .صفحه۱۱۹
۲۲- تامین دلیل وضعیت یکباب مغازه  صفحه۱۲۵
۲۳-الزام به تنظیم سند صفحه۱۲۹
۲۴-تقاضای صدورحکم  برتقسیم ترکه-غیر مالی صفحه۱۳۵
۲۵-فسخ معامله صفحه۱۴۱
۲۶-درخواست فرزندگی ووارد کردن نام طفل درشناسنامه صفحه۱۴۹
۲۷-اعسا از پرداخت حکم به موضوع کلاسه پرونده اجرای۱۵۲۷۱-۷۷ صفحه ۱۵۳
۲۸-تقسیم ترکه والزام خواندگان به پرداخت سهم الارث موکل – اجرت المثل ایام تصرف صفحه۱۵۶
۲۹- تقاضای مطالبه وجه۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال دعوای مالی صفحه۱۶۴
۳۰- تنفیذ وصیت نامه دعوای غیر مالی  صفحه۱۶۶
۳۱- تقاضای صدور به عدم تعلق شناسنامه دعوای غیر مالی  صفحه۱۶۸
۳۲- صدور حکم اجازه انتقال منافع ( حق کسب و شعییه ) دعوای غیر مالی. صفحه۱۷۲
۳۳- الزام به تنظیم سند و خلع ید – دعوای مالی  صفحه۱۷۴
۳۴- مطالبه حقوق معوقه و افزایش آن اضافه کاری تفاوت غذای کارگران و غیره – دعوای مالی.. صفحه۱۷۹
۳۵- ا- ابطال بیع  ۲- استراد ثمن ۳- خلع ید –دعوای مالی صفحه۱۹۰
۳۶-۱-فسخ مبالغه نامه۲-اعساراز هزینه دادرسی۳-دعوای مالی و غیرمالی… صفحه ۱۹۵
۳۷- فسخ به دلیل خیار غبن و فاحض صفحه۱۹۹
۳۸- تقاضای صدور حکم مبنی بر اصلاح شناسنامه و  اضافه نمود صفحه۲۰۱
۳۹-درخواست صدور شناسنامه  صفحه۲۰۶
۴۰- استرداد وجه الرهانه و اعسار از هزینه دادرسی  صفحه۲۱۱
۴۱- خلع ید  صفحه۲۱۴
۴۲- اثبات فسخ قرداد صفحه۲۲۲
۴۳- اعسار از پرداخت محکوم به تقسیط صفحه۲۲۷
۴۴- واخواهی از دادنامه  صفحه۲۲۹
۴۵- استرداد مدارک  صفحه۲۳۱
۴۶- مطالبه وجه  صفحه۲۳۷
۴۷- قرار دستور موقت عملیات اجرائی منع از اشتغال خوانده در مجاورت خواهان .صفحه ۲۴۰
۴۸-تخلیه و تحویل یک حلقه چاه عمیق به انضمام یکصد هکتار از اراضی مذکور صفحه ۲۴۴
۴۹-تنفیذ وصیت نامه صفحه ۲۴۹
۵۰-تخلیه یکباب منزل صفحه ۲۵۱
۵۱-تخلیه یک باب منزل مسکونی و اعسار از هزینه دادرسی دعوای غیر مالی..صفحه ۲۵۴
۵۲–درخواست تنفیذ وصیت نامه صفحه ۲۵۶
۵۳-تجویز انتقال منافع صفحه ۲۵۸
۵۴-مطالبه دیه ناشی از تصادفی رانندگی صفحه ۲۶۱

فصل گزارشهای دادگاه تجدید نظر استان
۵۵-داوری صفحه ۲۶۶
۵۶-اعتراض به عملیات اجرایی صفحه۲۷۲
۵۷-اعتراض شخصی ثالث تجدید نظرخواهی درشعبه شخصی صفحه۲۷۸
۵۸-اعتراض به قرارتا مین خواسته صدور با عدم ایشان صفحه۲۸۶
۵۹-اعتراض به رای داری  صفحه۲۹۱
۶۰-مطالبه اجرت المثل  صفحه۲۹۷
۶۱-تقسیم ترکه صفحه۳۰۳
۶۲-مطا لبه دیه صفحه۳۰۷

فصل گزارشهای دادگاه خانواده

۶۳تقاضای صدور حکم رشد  صفحه ۳۱۰
۶۴-مطالبه مهریه صفحه ۳۱۳
۶۵-طلاق  صفحه ۳۱۵
۶۶-صدور حکم به اهدای جنین  صفحه ۳۲۱
۶۷-تقاضای صدور حکم مبنی به الزام خوانده(زوج  ) به ثبت واقعه نکاح در یکی از دفاتر ازدواج مشهد صفحه ۳۲۵
۶۸-دادن حضانت صفحه ۳۲۸
۶۹-طلاق خلع صفحه ۳۳۰
۷۰-تقاضای تجویز ازدواج مجدد  صفحه ۳۳۳
۷۱-مطالبه نفقه  صفحه ۳۳۶
۷۲- اثبات نسب صفحه۳۳۸
۷۳-تحکین  صفحه ۳۴۲
۷۴-حق ملاقات  صفحه ۳۴۴
۷۵-تهیه مسکن علی حده  صفحه ۳۴۷
۷۶-اثبات کفالت و برقراری  صفحه ۳۴۹
۷۷-طلاق مبتنی بر عسر و حرج  صفحه ۳۵۲

بخش گزارش های کیفری
۷۸-چک بلامحل صفحه ۳۵۸
۷۹-قریب در ازدواج  صفحه ۳۶۱
۸۰-ترک نفقه تخریب اعتیاد صفحه ۳۷۰
۸۱-افترا در  صفحه ۳۷۴
۸۲-ترک نفقه – ایراد ضرب عمومی – اعتیاد – قرار ترک تعقیب قرا منع تعقیب – قرار صفحه ۳۷۸
۸۳-اتلاف دام و ضرب و جرح عمدی  صفحه۳۸۹
۸۴-سرقت مستوجب صفحه۳۹۳
۸۵-اعمال ماده۲۳۵ق.ا.د.ک  صفحه۳۹۹
۸۶-اشتباه مورخ ۲۷/۷/۷۹قاضی اجرای احکام نسبت به داد نامه به وی  صفحه ۴۰۶
۸۷-ایرادضرب وجدح عمومی اعمال ماده۶۹۶ق م  صفحه ۴۱۳
۸۸-اعمال ماده ۶۹۶ صفحه۴۱۴
۸۹ صفحه۴۱۸
۹۰-تخفیف مجازات به استناد ۲۷۷ ق آدک صفحه ۴۲۵
۹۱- شهادت کذب صفحه ۴۳۰
۹۲- کلاهبرداری و فروش مال غیر صفحه ۴۳۱
۹۳- جعل  صفحه ۴۳۹
۹۴- ایجاد مزاحمت بانوان – پوشش نامناسب  صفحه ۴۴۳
۹۵- تعویض موتور صفحه ۴۴۸
۹۶- ارتکاب فعل حرام از طریق بلند کردن موسیقی از اتومبیل  صفحه ۴۵۱
۹۷- تهیه و توزیع سی دی های غیر مجاز صفحه ۴۵۴
۹۸- چک بلامحل صفحه ۴۵۹
۹۹- تصادف منجر به جرح صفحه ۴۶۱
۱۰۰- خیانت در امانت  صفحه ۴۶۵
۱۰۱- چک بلامحل صفحه ۴۶۸
۱۰۲- تمرد نسبت به مامورین صفحه ۴۷۱
۱۰۳- پرداخت رشوه صفحه
۱۰۴- سلب آسایش و اخلال در تظم  صفحه۴۷۵
۱۰۵- تمرد و توهین به مامورین  صفحه ۴۷۷
۱۰۶- خیانت در امانت  صفحه ۴۸۳
۱۰۷- فروش مال غیر  صفحه۴۸۵
۱۰۸- قتل ( مرگ مشکوک ۹

۱۰۹- ایجاد مزاحمت و ممانت از حق  صفحه۴۹۱
۱۱۰- فروش مال غیر کلاهبرداری  صفحه
۱۱۱- عدم ذکر نام در گواهی حصر وراثت  صفحه۴۹۸
۱۱۲- توقیف غیر قانونی  صفحه ۵۰۰
۱۱۳- اخذ رشوه  صفحه۵۰۴
۱۱۴- خیانت در امانت  صفحه ۵۱۴
۱۱۵- شرب خمر  صفحه ۵۱۸
۱۱۶- اختلاس  صفحه۵۲۲
۱۱۷- توهین  صفحه ۵۳۳
۱۱۸- اخذ رشوه  صفحه ۵۴۲
۱۱۹- سرقت کفش – ۳ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق یک سال تبعید  صفحه ۵۵۰
۱۲۰- سرقت موتور سیکلت- ۳ ماه و یک روز حبس  صفحه ۵۵۲
۱۲۱- سرقت عینک دودی ۲ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق ۲ سال تبعید  صفحه۵۵۴
۱۲۲- ورود به عنف ایراد ضرب و جرح – سرقت  صفحه۵۵۶
۱۲۳- تحیصل مال مسروقه  صفحه۵۶۱
۱۲۴- تخریب  صفحه۵۶۶
۱۲۵- غصب به عنوان مامورین  صفحه۵۶۹
۱۲۶- کلاهبرداری  صفحه۵۷۲
۱۲۷- جعل  و استفاده از سند جعلی  صفحه ۵۸۳

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید