بازدید: 363
 

130 گزارش مختلف از تلاش قضات متعدد برای حل رسیدگی به مجرمان

نام پروژه ::۱۳۰ گزارش مختلف از تلاش قضات متعدد برای حل رسیدگی به مجرمان
حجم فایل ::کیلوبایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۵۸۳

قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
بخش گزارشهای حقوقی
۱- گواهی انحصار وراثت نامحدود……………………….    صفحه ۱
۲- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاربی چک ۲۲۵۶۸۰۰۰ ریال و خسارت داری…… صفحه ۷
۳- تقاضای صدور حکم بر تامین خواسته از اموال خوانده………………….صفحه ۱۱
۴-ثبت نام فرزند به نام سید محمود در شناسنامه اینجانب و برعکس  .صفحه۱۴
۵- تحویل مبیغ……………………………….. صفحه  ۲۳
۶- خلع ید و قلع وقلع قرار عدم صلاحیت……………………………. صفحه ۳۰
۷- الزام به انجام تعهد …………………………………………. صفحه۳۳
۸- تقاضای مطالبه وجه یک فقره سفته …………………… صفحه۴۴
۹- تامین خواسته به مبلغ یک صد میلیون ریال………………… صفحه ۴۹
۱۰ – دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال رسمی با تنظیم سند اعسار از هزینه دادرسی…………… صفحه ۵۱
۱۱- تصدیق صحت و اعتبار مبایعه نامه……………. صفحه ۵۴
۱۲- الزا مبه انجام تعهد خواندگان مبنی بر انتقال رسمی با تنظیم سند اعسار از هزینه دادرسی  ……………. صفحه ۵۸
۱۳- تقاضای فسخ معامله به لحاظ معامله به لحاظ خیار غبن…….. صفحه۷۷
۱۴- تقاضای صدور حکم ورشکستگی ………………… صفحه  ۸۱
۱۵- صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ صفحه ۸۶
۱۶- اثبات مالکیت خواهانها به یک قطعه زمین به مساحت چهار هکتار …..صفحه۸۸
۱۷ – تقسیم مال مشاع و پرداخت سهم الشرکاء…………… صفحه۹۵
۱۸- تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه عکاسی .. صفحه۹۹
۱۹- مطالبه قیمت زمین الزامی انجام تعهد…………….. صفحه۱۰۴
۲۰- خلع ید ……………………………………… ..صفحه۱۱۳
۲۱- رفع تصرف عدوانی – غیر مالی ………………………………………….. .صفحه۱۱۹
۲۲- تامین دلیل وضعیت یکباب مغازه …………………… صفحه۱۲۵
۲۳-الزام به تنظیم سند……………………………………….. صفحه۱۲۹
۲۴-تقاضای صدورحکم  برتقسیم ترکه-غیر مالی……………………………………………………… صفحه۱۳۵
۲۵-فسخ معامله…………………………………….. صفحه۱۴۱
۲۶-درخواست فرزندگی ووارد کردن نام طفل درشناسنامه………………………………………….. صفحه۱۴۹
۲۷-اعسا از پرداخت حکم به موضوع کلاسه پرونده اجرای۱۵۲۷۱-۷۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ صفحه ۱۵۳
۲۸-تقسیم ترکه والزام خواندگان به پرداخت سهم الارث موکل – اجرت المثل ایام تصرف………….. …………………………صفحه۱۵۶
۲۹- تقاضای مطالبه وجه۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال دعوای مالی………….. صفحه۱۶۴
۳۰- تنفیذ وصیت نامه دعوای غیر مالی ………………………. صفحه۱۶۶
۳۱- تقاضای صدور به عدم تعلق شناسنامه دعوای غیر مالی …………. صفحه۱۶۸
۳۲- صدور حکم اجازه انتقال منافع ( حق کسب و شعییه ) دعوای غیر مالی. صفحه۱۷۲
۳۳- الزام به تنظیم سند و خلع ید – دعوای مالی ……………….. صفحه۱۷۴
۳۴- مطالبه حقوق معوقه و افزایش آن اضافه کاری تفاوت غذای کارگران و غیره – دعوای مالی.. صفحه۱۷۹
۳۵- ا- ابطال بیع  ۲- استراد ثمن ۳- خلع ید –دعوای مالی………. صفحه۱۹۰
۳۶-۱-فسخ مبالغه نامه۲-اعساراز هزینه دادرسی۳-دعوای مالی و غیرمالی… صفحه ۱۹۵
۳۷- فسخ به دلیل خیار غبن و فاحض………………………. صفحه۱۹۹
۳۸- تقاضای صدور حکم مبنی بر اصلاح شناسنامه و  اضافه نمود………..صفحه۲۰۱
۳۹-درخواست صدور شناسنامه …………………………………… صفحه۲۰۶
۴۰- استرداد وجه الرهانه و اعسار از هزینه دادرسی ……………… صفحه۲۱۱
۴۱- خلع ید ……………………………………………………. صفحه۲۱۴
۴۲- اثبات فسخ قرداد……………………………………………………….. صفحه۲۲۲
۴۳- اعسار از پرداخت محکوم به تقسیط……………………. صفحه۲۲۷
۴۴- واخواهی از دادنامه ………………………………. صفحه۲۲۹
۴۵- استرداد مدارک ………………………………………………………………….. صفحه۲۳۱
۴۶- مطالبه وجه ………………………………………………………… صفحه۲۳۷
۴۷- قرار دستور موقت عملیات اجرائی منع از اشتغال خوانده در مجاورت خواهان .صفحه ۲۴۰
۴۸-تخلیه و تحویل یک حلقه چاه عمیق به انضمام یکصد هکتار از اراضی مذکور……………………………….. صفحه ۲۴۴
۴۹-تنفیذ وصیت نامه………………………………………………………………… صفحه ۲۴۹
۵۰-تخلیه یکباب منزل………………………………………………… صفحه ۲۵۱
۵۱-تخلیه یک باب منزل مسکونی و اعسار از هزینه دادرسی دعوای غیر مالی..صفحه ۲۵۴
۵۲–درخواست تنفیذ وصیت نامه……………………………………………….. صفحه ۲۵۶
۵۳-تجویز انتقال منافع………………………………………………………. صفحه ۲۵۸
۵۴-مطالبه دیه ناشی از تصادفی رانندگی………………………………. صفحه ۲۶۱

فصل گزارشهای دادگاه تجدید نظر استان
۵۵-داوری…………………………………… صفحه ۲۶۶
۵۶-اعتراض به عملیات اجرایی……………………………….. صفحه۲۷۲
۵۷-اعتراض شخصی ثالث تجدید نظرخواهی درشعبه شخصی…………. صفحه۲۷۸
۵۸-اعتراض به قرارتا مین خواسته صدور با عدم ایشان………………… صفحه۲۸۶
۵۹-اعتراض به رای داری …………………………………………….صفحه۲۹۱
۶۰-مطالبه اجرت المثل …………………………………………………………صفحه۲۹۷
۶۱-تقسیم ترکه………………………………………………………….. صفحه۳۰۳
۶۲-مطا لبه دیه………………………………………………………… صفحه۳۰۷

فصل گزارشهای دادگاه خانواده

۶۳تقاضای صدور حکم رشد ………………………………………….. صفحه ۳۱۰
۶۴-مطالبه مهریه…………………………………………………… صفحه ۳۱۳
۶۵-طلاق …………………………………………………………….صفحه ۳۱۵
۶۶-صدور حکم به اهدای جنین ……………………………….صفحه ۳۲۱
۶۷-تقاضای صدور حکم مبنی به الزام خوانده(زوج  ) به ثبت واقعه نکاح در یکی از دفاتر ازدواج مشهد………………… صفحه ۳۲۵
۶۸-دادن حضانت…………………………………………………………… صفحه ۳۲۸
۶۹-طلاق خلع…………………………………………………………… صفحه ۳۳۰
۷۰-تقاضای تجویز ازدواج مجدد ………………………………………………….صفحه ۳۳۳
۷۱-مطالبه نفقه ……………………………………………………صفحه ۳۳۶
۷۲- اثبات نسب………………………………………… صفحه۳۳۸
۷۳-تحکین ………………………………………………………………..صفحه ۳۴۲
۷۴-حق ملاقات …………………………………………….صفحه ۳۴۴
۷۵-تهیه مسکن علی حده …………………………………………………….صفحه ۳۴۷
۷۶-اثبات کفالت و برقراری …………………….. صفحه ۳۴۹
۷۷-طلاق مبتنی بر عسر و حرج …………………………………………. صفحه ۳۵۲

بخش گزارش های کیفری
۷۸-چک بلامحل………………………………………….. صفحه ۳۵۸
۷۹-قریب در ازدواج ………صفحه ۳۶۱
۸۰-ترک نفقه تخریب اعتیاد………………………………………………….. صفحه ۳۷۰
۸۱-افترا در ………………….. صفحه ۳۷۴
۸۲-ترک نفقه – ایراد ضرب عمومی – اعتیاد – قرار ترک تعقیب قرا منع تعقیب – قرار……….صفحه ۳۷۸
۸۳-اتلاف دام و ضرب و جرح عمدی ……………………………….. صفحه۳۸۹
۸۴-سرقت مستوجب صفحه۳۹۳
۸۵-اعمال ماده۲۳۵ق.ا.د.ک ………صفحه۳۹۹
۸۶-اشتباه مورخ ۲۷/۷/۷۹قاضی اجرای احکام نسبت به داد نامه به وی …….صفحه ۴۰۶
۸۷-ایرادضرب وجدح عمومی اعمال ماده۶۹۶ق م ………….صفحه ۴۱۳
۸۸-اعمال ماده ۶۹۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫صفحه۴۱۴
۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ صفحه۴۱۸
۹۰-تخفیف مجازات به استناد ۲۷۷ ق آدک………………….. صفحه ۴۲۵
۹۱- شهادت کذب………………………………………… صفحه ۴۳۰
۹۲- کلاهبرداری و فروش مال غیر……………………….. صفحه ۴۳۱
۹۳- جعل ………………………………………………. صفحه ۴۳۹
۹۴- ایجاد مزاحمت بانوان – پوشش نامناسب ……………………….صفحه ۴۴۳
۹۵- تعویض موتور……………………………………….. صفحه ۴۴۸
۹۶- ارتکاب فعل حرام از طریق بلند کردن موسیقی از اتومبیل ……………………………………….صفحه ۴۵۱
۹۷- تهیه و توزیع سی دی های غیر مجاز………………….. صفحه ۴۵۴
۹۸- چک بلامحل………………………………………….. صفحه ۴۵۹
۹۹- تصادف منجر به جرح………………………………………………….. صفحه ۴۶۱
۱۰۰- خیانت در امانت ………………………………………………….. صفحه ۴۶۵
۱۰۱- چک بلامحل……………………………………… صفحه ۴۶۸
۱۰۲- تمرد نسبت به مامورین…………………………………………………….. صفحه ۴۷۱
۱۰۳- پرداخت رشوه………………………………………………………….. صفحه
۱۰۴- سلب آسایش و اخلال در تظم …………………………………… صفحه۴۷۵
۱۰۵- تمرد و توهین به مامورین …………………………………… صفحه ۴۷۷
۱۰۶- خیانت در امانت …………………………………………………………. صفحه ۴۸۳
۱۰۷- فروش مال غیر ……………………………………………………… صفحه۴۸۵
۱۰۸- قتل ( مرگ مشکوک………………….۹

۱۰۹- ایجاد مزاحمت و ممانت از حق …………………………………………. صفحه۴۹۱
۱۱۰- فروش مال غیر کلاهبرداری …………………… صفحه
۱۱۱- عدم ذکر نام در گواهی حصر وراثت …………………………………. صفحه۴۹۸
۱۱۲- توقیف غیر قانونی ……………………………………………………….. صفحه ۵۰۰
۱۱۳- اخذ رشوه ………………………………………………………………. صفحه۵۰۴
۱۱۴- خیانت در امانت …………………………………………. صفحه ۵۱۴
۱۱۵- شرب خمر …………………………………………….. صفحه ۵۱۸
۱۱۶- اختلاس ………………………………………………. صفحه۵۲۲
۱۱۷- توهین ………………………………………………………………… صفحه ۵۳۳
۱۱۸- اخذ رشوه ………………………………. صفحه ۵۴۲
۱۱۹- سرقت کفش – ۳ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق یک سال تبعید ….. صفحه ۵۵۰
۱۲۰- سرقت موتور سیکلت- ۳ ماه و یک روز حبس …………….. صفحه ۵۵۲
۱۲۱- سرقت عینک دودی ۲ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق ۲ سال تبعید …… صفحه۵۵۴
۱۲۲- ورود به عنف ایراد ضرب و جرح – سرقت ……………. صفحه۵۵۶
۱۲۳- تحیصل مال مسروقه …………………………………….. صفحه۵۶۱
۱۲۴- تخریب ……………………………………………….. صفحه۵۶۶
۱۲۵- غصب به عنوان مامورین …………………………………… صفحه۵۶۹
۱۲۶- کلاهبرداری ……………… صفحه۵۷۲
۱۲۷- جعل  و استفاده از سند جعلی ……………………………… صفحه ۵۸۳

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید


مطالب مرتبط

مفهوم دیه قصاص دراسلام دیه مفهوم ديه حقوق حقوق حقوق حقوق