تحقیق در مورد بیماری ترومای چشمی

پزشکی

نام پروژه ::بیماری ترومای چشمی
حجم فایل ::۵۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته پزشکی
فرمت :: Word
صفحات ::۴۱

قیمت : ۳۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3900 تومان – اضافه‌کردن و دانلود

فهرست مطالب:

بیماری ترومای چشمی
۳۹۰۰

خلاصه    ۱
فصل اول :    ۳
مقدمه و کلیات    ۳
مقدمه    ۴
آناتومی و فیزیولوژی (۱،۲)    ۵
ترومای سر و انواع آن    ۹
بیان مسأله و اهمیت موضوع    ۹
اهداف ویژه :    ۱۲
سؤالات پژوهشی    ۱۳
فصل دوم :    ۱۴
روش کار    ۱۴
نوع و روش مطالعه    ۱۵
فصل سوم :    ۱۷
نتایج    ۱۷
نتایج    ۱۸
جدول شماره (۱) توزیع فراوانی علل ترومای مغزی در بیماران بستری    ۲۰
جدول شماره (۲) توزیع فراوانی GCS در بیماران ترومای مغزی    ۲۰
جدول شماره (۳) توزیع فراوانی عصب فلج شده در بیماران ترومای مغزی    ۲۱
جدول شماره (۴) توزیع فراوانی ضایعات همراه در بیماران ترومای مغزی    ۲۱
جدول شماره (۵) : توزیع فراوانی تشخیص نهایی در بیماران ترومای مغزی    ۲۲
جدول شماره (۶) : توزیع فراوانی نوع آسیب در بیماران ترومای مغزی    ۲۳
جدول شماره (۷) : توزیع فراوانی عصب درگیر بر حسب سن در بیماران ترومای مغزی    ۲۴
جدول شماره (۸)‌: توزیع فراوانی عصب درگیر بر حسب جنس در بیماران ترومای مغزی    ۲۴
جدول شماره (۹)‌: توزیع فراوانی وضعیت بینایی بر حسب سن در بیماران ترومای مغزی    ۲۵
جدول شماره (۱۰) : توزیع فراوانی ضایعات همراه چشمی در بیماران ترومای مغزی    ۲۶
فصل چهارم:    ۲۷
بحث    ۲۷
بحث :    ۲۸
منابع:    ۳۷
REFERENCES:    ۳۷

خلاصه
چشم از راههای مختلفی می تواند دچار آسیب شود . تروما بعنوان یکی از علل کاهش دید و دوبینی و فلج زوجهای حرکتی چشم مطرح است . یکی از علل ترومای چشم و آسیب بینایی نیز همراهی ضربه مغزی با آسیب به چشم می باشد . هدف ما از این مطالعه شناخت بیشتر شیوع فلج زوجهای حرکتی چشم در افراد دچار ضربه مغزی و ضربه به سر بوده است .
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و به روش Case Series  انجام گرفته است که در بهار و تابستان ۱۳۸۵ و بر روی ۳۰۰ نمونه از بیماران ضربه مغزی و بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفته است .
میانگین سنی جامعه مورد بررسی ۴۶ سال با محدوده سنی ۱ تا ۸۷ سال بوده است . ۲۴۲ نفر (۱/۸۱%) از آنها را مردان و ۵۸ نفر (۹/۱۸%) را زنان تشکیل می دادند در مجموع ۷ نفر دچار فلج زوجهای حرکتی چشم بودند که ۵ نفر از آنها (۷۱%) مرد و ۲نفر (۲۹%) زن می باشند .
در گروه سنی ۱۴-۱ سال ، شیوع ضایعات فلجی بیشتر بوده است .
در بررسی توزیع فراوانی وضعیت بینایی بیماران و مشکلات چشمی ، دوبینی از همه شایعتر بود(۶/۶%) از کل بیماران بستری شده ۲۰۲ نفر سطح هوشیاری طبیعی داشتند (۳/۶۷%) و تنها ۸ نفر GCS کمتر از ۸ داشته اند (۷/۲%)
از نظر فلج اعصاب حرکتی چشم ، عمده درگیری عصبی در زوجهای ۴ و ۶ دیده می شود . در مجموع ۷ نفر از بیماران فلج پایدار عصبی پیدا کرده اند . و ۲۳ نفر دیگر فلج گذرای اعصاب حرکتی چشم را نشان داده اند .
بیشترین آسیب وارد شده مربوط به هماتوم ساب دورال و ساب آراکنوئید است که هرکدام در ۹/۲۲% موارد دیده می شود .
ارتباطی بین سن و جنس و نوع فلج عصب نیز وجود نداشت .
Conclusion : هر چند فلج اعصاب کرانیال در ترومای به سر خیلی شایع نمی باشد لیکن لزوم توجه به معاینات چشم پزشکی در موارد ضربه مغزی وجود دارد از طرفی با توجه به عدم شناخت دقیق علل منجر به ضایعات حرکتی چشم نیاز به تحقیقات وسیعتر بعدی می باشد .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

3900 تومان – اضافه‌کردن و دانلود