پایان نامه بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها

شبکه های حسگر بیسیم

عنوان ::پایان نامه بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها

پایان نامه دروه کارشناسی ارشد
حجم فایل :: ۹۷۴ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت :Word
صفحات ::۹۰
قیمت : ۱۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

19000 تومان – پرداخت

فهرست مطالب:

(پایان ناهه بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها)
فصل اول    
مقدمه
۱۱   مقدمه    ۱
فصل دوم:    ۴
روشهای بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها   ۴
۲   مروری بر شبکه‌های حسگر بیسیم    ۵
۲-۱    کاربرد‌ها و مزایای استفاده از شبکه‌های حسگر    ۵
۲-۱-۱ میدان های جنگی    ۵
۲-۱-۲ شناسایی محیطهای آلوده    ۵
۲-۱-۳ نظارت کردن محیط زیست    ۶
۲-۱-۴ بررسی و تحلیل وضعیت بناهای ساختمانی    ۶
۲-۱-۵ در جادهها و بزرگراههای هوشمند    ۷
۲-۱-۶ کاربردهای مختلف در زمینه پزشکی    ۷
۲-۲    ساختار شبکه‌های حسگر بی‌سیم    ۷
۲-۳     ساختار ارتباطی شبکه‌های حسگری    ۹
۲-۴    عملکرد شبکه‌های حسگر بی سیم    ۱۲
۲-۴-۱  جمعآوری اطلاعات از محیط    ۱۲
۲-۴-۲  نظارت امنیتی    ۱۳
۲-۴-۳  وضعیت ردیابی گره    ۱۴
۲-۵    فاکتورهای طراحی    ۱۵
۲-۶    محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر:    ۱۶
۲-۶-۱ هزینه پائین    ۱۶
۲-۶-۲ حجم کوچک    ۱۷
۲-۶-۳ توان مصرفی پائین    ۱۷
۲-۶-۴ نرخ بیت پائین    ۱۷
۲-۶-۵ خودمختار بودن    ۱۷
۲-۶-۶ قابلیت تطبیق پذیری    ۱۷
۲-۷    معماری شبکه‌های حسگر    ۱۷
۲-۸    معماری ارتباطی در شبکه‌های حسگر    ۱۸
۲-۹    اجزای سخت افزاری    ۲۰
۲-۱۰    اجزای نرم‌افزاری    ۲۱
۲-۱۱    سیستم عامل Tiny OS    ۲۱
۲-۱۲    تفاوت شبکه های حسگر با شبکه‌هایAd-hoc    ۲۲
فصل سوم:    ۲۳
مروری بر روش‌های بهبود پوشش در شبکه‌های حسگر بیسیم    ۲۳
۳    مروری بر روش‌های بهبود پوشش در شبکه‌های حسگر بیسیم    ۲۴
۳-۱    روش برنامه ریزی خطی صحیح    ۲۴
۳-۲    روش پردازش جایگزینی آبشاری مارپیچ SR .    ۳۰
۳-۳    روش تلفیق گره های ثابت و متحرک    ۳۹
۳-۴    روش پوشش با حداقل K سنسور    ۴۵
۳-۵       الگوریتم SF    ۵۵
۳-۶   الگوریتم CCP    ۵۶
۳-۷   الگوریتم ADS    ۵۶
۳-۸     الگوریتم OGDC    ۵۸
۳-۹   الگوریتم AR    ۶۳
فصل چهارم:    ۶۶
روش بهبود پوشش با استفاده از قابلیت حرکت گره ها    ۶۶
۴    روش بهبود پوشش با استفاده از قابلیت حرکت گره ها    ۶۷
۴-۱    مقدمه    ۶۷
۴-۲    پیاده سازی الگوریتم بهبود پوشش    ۶۹
فصل پنجم:    ۸۳
بررسی نتایج    ۸۳
۵    بررسی نتایج    ۸۴
۲-۵   نتیجه گیری    ۸۸
مراجع    ۸۹

فهرست اشکال  (پایان ناهه بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها)
شکل ‏۰ ۱: پشته پروتکلی شبکه‌های حسگر      ۹
شکل ‏۰ ۲: معماری شبکه‌های حسگر ۱۸
شکل ‏۰ ۳: معماری ارتباطی شبکه های حسگر بیسیم۲۰
شکل ‏۰ ۱: مشخص کردن نواحی تحت وشش۲۵
شکل ‏۰ ۲:نواحی تحت پوشش هر نسور۲۵
شکل ‏۰ ۳:گرید مجازی ۳۳
شکل ‏۰ ۴:سیکل همیلتونی جهت دار۳۴
شکل ‏۰ ۵: دریافت گره اضافی توسط گرید خالی ۳۵
شکل ‏۰ ۶: سیکل همیلتونی ۲ مسیری در یک گرید  ۳۷
شکل ‏۰ ۷: روش چگالی سلول بر مبنای مکان سنسور متحرک ۴۱
شکل ‏۰ ۸: مکان گره های متحرک بعد از حرکت ۴۲
شکل ‏۰ ۹: انتخاب با مسیر بین سنسوری طولانی تر ۴۳
شکل ‏۰ ۱۰: ناحیه پوشش سنسورها در شبکه حسگر بیسیم ۴۶
شکل ‏۰ ۱۱: محاسبه کمان پوشیده شده با دو سنسور ۴۸
شکل ۳-۱۲: محاسبه ناحیه پوشیده شده یک سنسور خاص ۵۰
شکل ۳-۱۳: وجود دو سنسور در یک حل۵۱
شکل ۳-۱۴: قرار گرفتن بخشی از ناحیه پوشش سنسور در خارج از شبکه۵۱
شکل ۳-۱۵: وجود یک سنسور خارج از محدوده پوشش سنسور یگر۵۲
شکل ‏۰ ۱۶: وجود یک سنسورداخل محدوده پوشش سنسور دیگر۴۳
شکل ‏۰ ۱۷: سنسورها با ناحیه دریافت نامنظم۵۵
شکل ‏۰ ۱۸: ناحیه پوشش سنسورهای نوسان صوتی و جهت را۵۵
شکل ‏۰ ۱۹: اعمال الگوریتم CCP روی سنسور A 56
شکل ‏۰ ۲۰: مثالی از یک CDS 57
شکل۴-۱: حفره پوششی ۶۸
شکل ۴-۲: استفاده از حسگر با شعاع پوششی پررنگ برای پوشش کامل ۶۸
شکل۴-۳: گرید مجازی و مسیر همیلتونی در یک گرید   ۷۱
شکل۴-۴: ارسال درخواست از گرید A به همسایه های مرتبه اول۷۱
شکل۴-۵: دریافت پاسخ از همسایه های مرتبه اول ۷۴
شکل۴-۶: انتخاب گرید G و ارسال درخواست ازگرید A به گریدG برای دریافت سنسور…….۷۵
شکل۴-۷: خالی از هد شدن همزمان سه گرید D, A و G 76
شکل۴-۸: ارسال دو درخواست متفاوت به یک گرید ۷۸
شکل ۴-۹: ارسال درخواست در امتداد سیکل همیلتونی برای پر کردن گرید خالی A79
شکل۴-۱۰: گرید  با دو سیکل همیلتونی ۸۰
شکل۴-۱۱: مسیرهای موجود در یک گرید  ۸۲
شکل ۵-۱۲: تعداد پردازشهای جایگزینی نسبت به سنسورهای اضافی ۸۵
شکل۵-۱۳:.تعداد حرکتها نسبت به سنسورهای اضافی ۸۶
شکل۵-۱۴: نرخ موفقیت نسبت به سنسورهای اضافی ۸۶
شکل۵-۱۵: کل مسافت طی شده نسبت به سنسورهای اضافی ۸۷
فهرست جداول
جدول ۳-۱: مقایسه و طبقه بندی روشها ۵۹
جدول ۳-۲: مقایسه فرضیات ۶۱
جدول ۳-۳: مقایسه ویژگیهای الگوریتمها ۶۲
جدول ۳-۴: مقایسه نتایج ۶۲

بهبودپوشش در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقابلیت حرکت سنسورها

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

19000 تومان – پرداخت