پایان نامه سنتز و شناسایی و بررسی خواص ساختاری و گرمایی کمپلکسهای جدید سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتیک دهنده نیتروژن

رشته شیمی

عنوان ::پایان نامه سنتز و شناسایی و بررسی خواص ساختاری و گرمایی کمپلکس های جدید سرب (II) با لیگاندهای هتروآروماتیک دهنده نیتروژن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: شیمی معدنی
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته شیمی
فرمت :Word
صفحات ::۹۸
قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

4900 تومان – اضافه و پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بخش اول: خواص سرب    ۲
۱ـ ۱ـ پیشگفتار    ۲
۱ ـ ۲ ـ تاریخچه    ۲
۱ ـ ۳ ـ فراوانی سرب در طبیعت    ۳
۱ ـ ۴ ـ خصوصیات     ۳
۱ ـ ۵ ـ ایزوتوپ های سرب     ۵
۱ ـ ۶ ـ ساختار بلوری     ۶
۱ ـ ۷ ـ خصوصیات فیزیکی و مکانیکی     ۶
۱ ـ ۸ ـ خصوصیات شیمیایی     ۷
۱-۹-ترکیبات سرب     ۸
۱ ـ ۹ ـ ۱ ـ نمک ها واکسیدهای سرب    ۸
۱ ـ ۹ ـ ۲ ـ سرب استات    ۱۰
۱ ـ ۹ ـ ۳ ـ سرب استات بدون آب    ۱۰
۱ ـ ۹ ـ ۴ ـ سرب استات بازی     ۱۰
۱ ـ ۹ ـ ۵ ـ سرب استات ۳ آبه    ۱۱
۱ ـ ۹ ـ ۶ سرب تترا استات    ۱۱
۱ ـ ۱۰ ـ کربنات های سرب    ۱۱
۱ ـ ۱۱ ـ هالیدهای سرب    ۱۲
۱ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ فلوئوریدهای سرب    ۱۳
۱ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ سرب کلرید     ۱۳
۱ ـ ۱۱ ـ ۳ ـ سرب برمید     ۱۴
۱ ـ ۱۱ ـ ۴ ـ سرب یدید    ۱۴
۱ ـ ۱۲ ـ سرب سولفات     ۱۴
۱ ـ ۱۲ ـ ۱ ـ سرب سولفات سه تایی    ۱۵
۱ ـ ۱۳ ـ نمکهای دیگر سرب    ۱۵
۱ ـ ۱۴ ـ ترکیبات آلی سرب    ۱۵
۱ ـ ۱۴ ـ ۱ ـ ویژگی ها    ۱۶
۱ ـ ۱۵ ـ عوارض زیست محیطی    ۱۶
بخش دوم: کریستالوگرافی مواد
۱-۱۶- تشکیل کریستال  ها    ۱۸
۱-۱۷ ـ رشد کریستال ها    ۱۹
۱-۱۸ ـ تبخیر حلال    ۱۹
۱-۱۹ ـ سرد کردن    ۱۹
۱-۲۰ ـ نفوذ حلال    ۲۰
۱-۲۱ ـ جداسازی و رشد بلور    ۲۰
۱-۲۲ ـ حلال برای شستشو و خشک کردن    ۲۱
۱-۲۳- توضیحی کوتاه از طیف سنجی مادون قرمز     ۲۲
۱-۲۴- توضیحی کوتاه در مورد طیف سنجی مغناطیسی هسته ای    ۲۲
۱-۲۵- هدف     ۲۳
۱-۲۶- معرفی لیگاند     ۲۳

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
۲ ـ ۱ ـ پلیمرهای کئوردیناسیونی    ۲۵
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ معرفی پلیمرهای کئوردیناسیونی    ۲۵
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ انواع پیوندها در ساختار پلیمر کئوردیناسیونی    ۲۶
۲ ـ ۱ ـ ۳ روشهای مختلف تهیۀ بلور از پلیمرهای کئوردیناسیونی    ۲۷
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ انواع شبکه های کئوردیناسیونی    ۲۹
۲ ـ ۱ ـ ۵ ـ پلیمرفیسم و ایزومرهای دیگر    ۳۸
۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ خواص پلیمرهای کئوردیناسیونی    ۴۰
۲-۲- مثال هایی از پلیمرهای کئوردیناسیونی سرب    ۴۵
۲-۲-۱- پلیمرکئوردیناسیونی یک بعدی سرب (II)     ۴۵
۲-۲-۲- پلیمر کئوردیناسیونی دو بعدی سرب (II)    ۴۶
۲-۲-۳- پلیمر کئوردیناسیونی سه بعدی سرب (II)    ۴۷
۲ -۲-۴- مروری بر سنتز برخی از پلیمرهای کئوردیناسیونی با لیگاندهای دهنـــــــده
نیتروژن.    ۴۸

فصل سوم: بخش تجربی
۳ ـ ۱ـ  مواد و حلال های مصرفی    ۵۸
۳ ـ ۲ـ دستگاههای مورد نیاز    ۵۸
۳ ـ ۳ ـ روش سنتز کمپلکس     ۵۹
۳-۴- سنتز کمپلکسهای سرب با استفاده از لیگاند مربوطه    ۶۱
۳-۴-۱- سنتز کمپلکس سرب با لیگاند ۲ـ مرکاپتوبنزوتیازول    ۶۱
۳-۴-۱- سنتز کمپلکس [Pb(L)SCN]    ۶۱
۳-۴-۲- سنتز کمپلکس [Pb(L) N3]    ۶۲
۳-۴-۳- سنتز کمپلکس [Pb(L) Cl]    ۶۳
۳-۴-۴- سنتز کمپلکس [Pb(L) ClO4]    ۶۴
۳-۴-۵- سنتز کمپلکس [PbL2]    ۶۵
۳-۴-۶- سنتز کمپلکس [Pb(L) I]    ۶۶
۳-۴-۷- سنتز کمپلکس [Pb(L) Br]    ۶۷

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- تفسیر طیف های IR و ۱H-NMR و آنالیز CHN لیگاند و کمپلکس های سنتز
شده    ۶۹
۴-۱-۱- تفسیر طیف IR لیگاند ۲- Mercapto Benzotiazole (قرص KBr)    ۶۹
۴-۱-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR لیگاند ۲- Mercapto Benzotiazole
(حلال DMSO)    ۶۹
۴-۲- تفسیر طیف های کمپلکس [Pb(L) SCN]    ۷۰
۴-۲-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) SCN] (قرص KBr)    ۷۰
۴-۲-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) SCN] (حلال DMSO)    ۷۰
۴-۳- تفسیر طیف های کمپلکس [Pb(L) N3]    ۷۲
۴-۳-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) N3] (قرص KBr)    ۷۲
۴-۳-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) N3] (حلال DMSO)    ۷۲
۴-۴- تفسیر طیف های کمپلکس [Pb(L) Cl]    ۷۳
۴-۴-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) Cl] (قرص KBr)    ۷۳
۴-۴-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) Cl] (حلال DMSO)    ۷۴
۴-۵- تفسیر طیف های کمپلکس [Pb(L) ClO4]    ۷۵
۴-۵-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) ClO4] (قرص KBr)    ۷۵
۴-۵-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) ClO4] (حلال DMSO)    ۷۵
۴-۶- تفسیر طیف های کمپلکس [[PbL2     ۷۷
۴-۶-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [PbL2] (قرص KBr)    ۷۷
۴-۶-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) ClO4] (حلال DMSO)    ۷۷
۴-۷- تفسیر طیف های کمپلکس [Pb(L) I]    ۷۸
۴-۷-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) I] (قرص KBr)    ۷۸
۴-۷-۲- تفسیر طیف ۱H-NMR کمپلکس [Pb(L) I] (حلال DMSO)    ۷۹
۴-۸- تفسیر طیف کمپلکس [Pb(L) Br]    ۸۰
۴-۸-۱- تفسیر طیف IR کمپلکس [Pb(L) Br] (قرص KBr)    ۸۰
۴-۸-۲- تفسیر آنالیز CHN کمپلکس [Pb(L) Br]    ۸۰
پیوست     ۸۲
بحث و نتیجه گیری    ۹۷
منابع     ۹۸

فهرست اشکال

شکل ۱-۱- ساختار گسترده لیگاند (۲ـ مرکاپتوبنزوتیازول)     ۲۳
شکل ۲ ـ ۱ ـ لیگاندهای اتصال دهنده و الکترون دهنده    ۲۹
شکل ۲ ـ ۲ ـ انواعی از شبکه های تک بعدی    ۳۰
شکل ۲ ـ ۳ ـ نمونه ای از یک ساختار خطی تک بعدی    ۳۰
شکل ۲ ـ ۴ ـ دو موقعیت دهندگی متفاوت برای نیتروژن در حلقه    ۳۱
شکل ۲ ـ ۵ ـ نمونه ای از یک ساختار تک بعدی زیگزاگی    ۳۱
شکل ۲ ـ ۶ ـ تصویری از یک ساختار تک بعدی دوتایی    ۳۲
شکل ۲ ـ ۷ ـ شمایی از یک ساختار تک بعدی نردبانی    ۳۲
شکل ۲ ـ ۸ ـ ساختار تک بعدی نردبانی    ۳۳
شکل ۲ ـ ۹ ـ نمایی از یک ساختار پیچ خوردۀ تک بعدی    ۳۳
شکل ۲ ـ ۱۰ ـ نمایی از یک ساختار پیچ خوردۀ تک بعدی دیگر    ۳۴
شکل ۲ ـ۱۱ ـ شبکۀ دو بعدی مربعی    ۳۴
شکل ۲ ـ ۱۲  ـ چند مثال از شبکه های دو بعدی T شکل    ۳۵
شکل ۲ ـ۱۳ ـ دو مثال از شبکه های  دو لایه ای T شکل    ۳۵
شکل ۲ ـ ۱۴ ـ نمایشی از شبکه های سه بعدی الماسی و اکتاهدرال    ۳۶
شکل ۲ ـ ۱۵ ـ شبکه های پلیمری با گره های الماسی و رسوخ شبکه ای در حفره ها    ۳۶
شکل ۲ ـ ۱۶ ـ انواعی از نامگذاریهای شبکه های سه بعدی    ۳۷
شکل ۲ ـ ۱۷ ـ ایزومری درشت مولکولی ساختاری    ۳۸
شکل ۲ ـ ۱۸ ـ دو ایزومر ساختاری از کبالت    ۳۹
شکل ۲ ـ ۱۹ ـ انتقال کریستال به کریستال در راستای جذب مولکولهای مهمان    ۴۱
شکل ۲ ـ ۲۰ ـ پلیمری از زیر کونیوم در نقش کاتالیزور    ۴۲
شکل ۲ ـ ۲۱ ـ پلیمری از تیتانیوم با خاصیت رسانایی الکتریکی    ۴۳
شکل ۲-۲۲ پلیمر کئوردیناسیونی [Pb(TFSA) (phen)]n    ۴۵
شکل ۲-۲۳- پلیمر کئوردیناسیونی یک بعدی سرب (II)    ۴۵
شکل ۲-۲۴- پلیمر کئوردیناسیونی دو بعدی سرب (II)    ۴۶
شکل ۲-۲۵- پلیمر کئوردیناسیونی      ۴۷
شکل ۲-۲۶- پلیمر کئوردیناسیونی سه بعدی      ۴۸
شکل ۲-۲۷- ساختار بلوری      ۴۹
شکل ۲-۲۸- ساختار بلوری      ۵۰
شکل ۲-۲۹- ساختار بلوری      ۵۱
شکل ۲-۳۰- پلیمرکئوردیناسیونی دوبعدی      ۵۲
شکل ۲-۳۱- ساختار بلوری      ۵۳
شکل ۲-۳۲- ساختار بلوری      ۵۴
شکل ۲-۳۳- پلیمر کئوردیناسیونی      ۵۵
شکل ۲-۳۴- پلیمر کئوردیناسیونی دو بعدی      ۵۵
شکل ۲-۳۵- ساختار بلوری      ۵۶
شکل ۲-۳۶- پلیمر کئوردیناسیونی دو بعدی     ۵۶
شکل ۳ ـ ۳۷- تهیه کمپلکسها با روش لوله شاخه دار (Branch tube)    ۵۹
شکل ۳ ـ ۳۸- طیف IR لیگاند ۲ـ مرکاپتوبنزوتیازول (قرص KBr)    ۸۳
شکل ۳-۳۹- طیف ۱H-NMR لیگاند ۲ـ مرکاپتوبنزوتیازول (حلال DMSO)    ۸۳
شکل ۳-۴۰- طیف IR ترکیب [Pb(L)SCN] (قرص KBr)    ۸۴
شکل ۳-۴۱- طیف ۱H-NMR ترکیب [Pb(L)SCN] (حلال DMSO)    ۸۵
شکل ۳-۴۲- طیف IR ترکیب [Pb(L) N3] (قرص KBr)    ۸۶
شکل ۳-۴۲ ـ طیف ۱H-NMR ترکیب [Pb(L) N3] (حلال DMSO)    ۸۷
شکل ۳-۴۴ ـ طیف IR ترکیب [Pb(L) Cl] (قرص KBr)    ۸۸
شکل ۳-۴۵ ـ طیف ۱H-NMR ترکیب [Pb(L) Cl] (حلال DMSO)    ۸۹
شکل ۳-۴۶ ـ طیف IR ترکیب [Pb(L) ClO4] (قرص KBr)    ۹۰
شکل ۳-۴۷ ـ طیف ۱H-NMR ترکیب [Pb(L) ClO4] (حلال DMSO)    ۹۱
شکل ۳-۴۸ ـ طیف IR ترکیب [PbL2] (قرص KBr)    ۹۲
شکل ۳-۴۹ ـ طیف ۱H-NMR ترکیب [PbL2] (حلال DMSO)    ۹۳
شکل ۳-۵۰ ـ طیف IR ترکیب [Pb(L) I] (قرص KBr)    ۹۴
شکل ۳-۵۱ ـ طیف ۱H-NMR ترکیب [Pb(L) I] (حلال DMSO)    ۹۵
شکل ۳-۵۲ ـ طیف IR ترکیب [Pb(L) Br] (قرص KBr)    ۹۶

فهرست جداول
عنوان                                        صفحه

جدول ۱-۱- خواص فیزیکی و مکانیکی سرب     ۷
جدول ۱-۲- برخی خواص فیزیکی هالیدهای سرب    ۱۲
جدول ۴-۱- نتایج آنالیز CHN ترکیب      ۸۱

چکیده:
برخی از پلیمرهای کئوردیناسیونی جدید از سرب (II) با لیگاند ۲- مرکاپتوبنزوتیازول شامل  ،  ،  ،  ،  ،   و   سنتز شدند. ترکیبات جدید سنتز شده به کمک روشهای طیف بینی   و   و آنالیز CHN مورد شناسایی قرار گرفتند. نقطه ذوب ترکیبات سنتز شده نیز تعیین شد و با نقطه ذوب مواد اولیه مقایسه شد.

کلمات کلیدی: کمپلکس، سرب (II)، لیگاند ۲ ـ مرکاپتوبنزوتیازول


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

4900 تومان – اضافه و پرداخت