پایان نامه بررسی کمی تاثیر خشکسالی برعملکرد محصول جو درآذربایجان شرقی

عنوان ::پایان نامه بررسی کمی تاثیر خشکسالی برعملکرد محصول جو درآذربایجان شرقی

” مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک و شبکه عصبی “
حجم فایل :: ۱۱٫۷ مگابایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا
فرمت :Word
صفحات ::۱۳۰
قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه وهدف
۱-۱ مقدمه
۱-۱-۱ خسارت ناشی از خشکسالی
۲-۱-۱ مدیریت خشکسالی
۲-۱ هدف
فصل دوم : تعاریف وکلیات
۱-۲ تعاریف خشکسالی
۲-۲ ویژگی های زمانی ومکانی خشکسالی
۳-۲ برخی الگوها در خشکسالی
۴-۲ شاخصهای اقلیمی خشکسالی
۱-۴-۲ شاخص درصدازنرمال
۲-۴-۲ شاخص دهک ها
۳-۴-۲ شاخص شدت خشکسالی پالمر
۴-۴-۲ شاخص استانداردشده بارش
۵-۴-۲ شاخص بارندگی سالانه استاندارد
۶-۴-۲ شاخص خشکسالی درطول فصل رشد
۷-۴-۲ شاخص رشد محصول
۸-۴-۲ شاخص نسبت دمایی
۹-۴-۲ شاخص هیدروترمال
۱۰-۴-۲ شاخص رطوبت
۱۱-۴-۲ شاخص رفع نیاز آبی
۱۲-۴-۲ شاخص خشکی مرکب بر حسب عملکرد محصول دمیترنیکو
۱۳-۴-۲ شاخص خشکسالی پد
۱۴-۴-۲ شاخص مکانی جبران نیاز آبی
۱۵-۴-۲ شاخص ایومنوح
۱۶-۴-۲ شاخص خشکسالی ماهانه وسالانه نگوین
۱۷-۴-۲ شاخص خشکی بودوکو
۱۸-۴-۲ شاخص خشکی محصول
۱۹-۴-۲ شاخص خشکی AI
۲۰-۴-۲ شاخص رطوبت ترانسو
۲۱-۴-۲ شاخص ناهنجاری بارندگی
فصل سوم : مروری بر منابع   
۱-۳ کشور لهستان
۲-۳ کشور پرتقال
۳-۳ کشور روسیه
۴-۳ کشور اوکراین
۵-۳ کشور شرق نزدیک  Near East
۶-۳ کشور افریقا
۷-۳ کشور هندوستان
۸-۳ کشور تایلند
۹-۳ کشور ویتنام
۱۰-۳ کشور چین
۱۱-۳ آمریکای لاتین
۱۲-۳ کشور مکزیک
۱۳-۳ مطالعات برخی محققین
فصل چهارم : مبانی وویژگی های محصول جو
۱-۴ مقدمه واهمیت جو
۲-۴ مشخصات گیاهشناسی جو
۱-۲-۴  سیستم ریشه ای
۲-۲-۴  ساقه
۳-۲-۴  برگ
۴-۲-۴  پنجه
۵-۲-۴  گل آذین
۶-۲-۴  ریشک
۷-۲-۴  دانه
۳-۴  طبقه بندی جو
۴-۴  آب وهوا
۵-۴  خاک مناسب برای کاشت جو
۶-۴  زمان کاشت جو
۷-۴  اثر عوامل نامساعد
۱-۷-۴  سرماویخبندان
۲-۷-۴  ورس
۳-۷-۴  آفات جو
۴-۷-۴  بیماریهای جو
۵-۷-۴  علف های هرز
۶-۷-۴  زردی
۷-۷-۴  ریزش باران
۸-۴  برداشت جو
۹-۴  عملکرد جو
۱۰-۴  مراحل فنولوژیکی
۱-۱۰-۴  مرحله توسعه ونمو گیاهچه وسبزشدن
۲-۱۰-۴  مرحله پنجه زدن
۳-۱۰-۴  مرحله ساقه رفتن
۴-۱۰-۴  مرحله خوشه رفتن
۵-۱۰-۴  مرحله رسیدن
۱۱-۴  مشکلات تولیدجو
فصل پنجم : مدل های آماری کلاسیک و مدل شبکه عصبی مصنوعی
۱-۵ مدل های آماری کلاسیک
۱-۱-۵ روش رگرسیون regression
۱-۱-۱-۵ رگرسیون ساده خطی یک متغیره simple linear-regression
۲-۱-۱-۵ همبستگی چندگانه خطی multiple linear regression
۲-۱-۵ روشهای زمین آماری
۱-۲-۱-۵ کریجینگ
۲-۲-۱-۵ میانگین‌گیری متحرک وزنی
۳-۲-۱-۵ TPSS
۳-۱-۵ روش شبکه عصبی
۲-۵ مدل شبکه عصبی مصنوعی
۱-۲ -۵آشنایی با شبکه های عصبی
۲-۲ -۵ویژگیها و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی
۳-۲-۵ ساختار شبکه عصبی مصنوعی
۱-۳-۲-۵ پرسپترون چند لایه
۲-۳-۲ -۵روند آموزش شبکه های عصبی چندلایه
۱-۲-۳-۲ -۵آموزش الگو به الگو
۲-۲-۳-۲ -۵آموزش گروهی
۴-۲-۵ نحوه ارائه و آماده سازی و انتخاب داده های یادگیری
۱-۴-۲-۵ تعداد نرونهای لایه میانی
۲-۴-۲ -۵تعیین مقدار اپاک
۳-۴-۲-۵ نرخ یادگیری
۴-۴-۲-۵مومنتوم و سرعت یادگیری
۳-۵ شاخصهای ارزیابی عملکرد مدل
فصل ششم : موادوروشها
۱-۶ چگونگی انتخاب محل تحقیق
۲-۶ شاخصهای خشکسالی محاسبه شده
۳-۶ پارامترهای هواشناسی بکارگرفته شده
۴-۶ بررسی نرمال بودن
۱-۴-۶بررسی نرمال بودن شاخصهای خشکسالی
۲-۴-۶ بررسی نرمال بودن پارامترهای هواشناسی
۳-۴-۶ بررسی نرمال بودن عملکرد محصول جودیم
۴-۴-۶ بررسی نرمال بودن عملکرد محصول جوآبی
۵-۶ بررسی اثر همراستایی (اثرمتقابل)
۱-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد دیم وپارامترهای هواشناسی
۲-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد دیم و شاخصهای خشکسالی
۳-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد دیم وپارامترهای هواشناسی و شاخصهای خشکسالی
۴-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد آبی وپارامترهای هواشناسی
۲-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد آبی و شاخصهای خشکسالی
۳-۵-۶ اثر همراستایی بین عملکرد آبی وپارامترهای هواشناسی و شاخصهای خشکسالی
۶-۶ بررسی مدلهای آماری برای جو دیم
۱-۶-۶ روابط معنی داربین هرکدام ازپارامترهای هواشناسی بطورمستقل،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو دیم
۲-۶-۶ روابط معنی دارپارامترهای هواشناسی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو دیم
۳-۶-۶ روابط معنی داربین هرکدام شاخصهای خشکسالی بطورمستقل،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو دیم
۴-۶-۶ روابط معنی دار شاخصهای خشکسالی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو دیم
۵-۶-۶ روابط معنی دار شاخصهای خشکسالی وپارامترهای هواشناسی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو دیم
۷-۶ بررسی مدلهای آماری برای جو آبی
۱-۷-۶ روابط معنی داربین هرکدام ازپارامترهای هواشناسی بطورمستقل،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو آبی
۲-۷-۶ روابط معنی دارپارامترهای هواشناسی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو آبی
۳-۷-۶ روابط معنی داربین هرکدام شاخصهای خشکسالی بطورمستقل،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو آبی
۴-۷-۶ روابط معنی دار شاخصهای خشکسالی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو آبی
۵-۷-۶ روابط معنی دار شاخصهای خشکسالی وپارامترهای هواشناسی بطور گروهی،دردوره رشد محصول،باعملکرد جو آبی
۸-۶ بررسی مدل شبکه عصبی برای جو دیم
۱-۸-۶ انتخاب عناصربردارورودی
۲-۸-۶ مشخصات شبکه مورد استفاده
۳-۸-۶ ارزیابی عملکرد شبکه
فصل هفتم : نتایج وپیشنهادها
۱-۷  نتایج بدست آمده ازمدلهای آمار کلاسیک وارائه مدلهای بهینه
۲-۷  نتایج بدست آمده ازمدلهای شبکه عصبی وارائه مدلهای بهینه
۳-۷ ارزیابی مدلها
۴-۷ جمع بندی وبیان نتایج
۵-۷ توصیه هاوپیشنهادها
فهرست مراجع
پیوست

 فهرست جداول

۱-۲) طبقه‌بندی وسعت خشکسالی سایراهامانیام۲۲
۲-۲) درجه‌بندی خشکسالی برحسب درصد نرمال۲۴
۳-۲) درجه‌بندی خشکسالی براساس شاخص دهک‌ها۲۵
۴-۲) درجه‌بندی شاخص شدت خشکسالی پالمر۲۶
۵-۲) درجه‌بندی خشکسالی براساس شاخص SPI27
۶-۲) درجه‌بندی خشکسالی براساس شاخص SIAP28
۷-۲) جدول متغیرها و کلاسه‌های مورد استفاده در شاخص خشکسالی D ایومنوح ۳۲
۸-۲) کلاسه‌های هفت‌گانه طبقه‌بندی براساس شاخص ترانسو ۳۴
۹-۲) طبقات شدت خشکسالی براساس شاخص RAI35
۱-۳) طبقه‌بندی براساس شاخص‌های مختلف خشکسالی در روسیه ۴۷
۲-۳) اولویت کثرت غلات در کشورهای شرق نزدیک Near East49
۳-۳) متغیرها و وزن آنها جهت محاسبه شاخص خشکسالی D در تایلند ۵۷
۴-۳) ضرایب معرفی شده در مدل زمانی هواشناسی زیستی را برلستون ۸۱
۱-۴) درصد مواد تشکیل‌دهنده دانه و کاه جو ۸۵
۲-۴) رابطه درجه حرارت زمان کاشت و مدت لازم جهت تولید جوانه در جو ۹۱
۱-۵) توابع تبدیل با علائم قراردادی در شبکه عصبی مصنوعی ۱۱۶

فهرست شکل‌ها

۱-۱) الگوی عمومی تغییرات حساسیت گیاه به خشکی و تبخیر تعرق گیاه در طول رشد۳
۲-۱) الگوی تواتری شدت خشکی و زمان آبیاری یا بارش، در دو حالت توزیع مناسب و نامناسب۴
۳-۱) نقشه Land-Use استرالیا در سال ۲۰۰۰۱۱
۴-۱) سیستم مدیریت خشکسالی مدل BRASP11
۱-۲) روند شکل‌گیری خشکسالی و چهار مرحله آن۱۷
۱-۳) تغییرات شرایط رشد محصول در ماه‌هایی از سال نرمال ۲۰۰۱ با استفاده از NDVI 38
۲-۳) توزیع مقدار در غرب لهستان بارای نشان دادن شرایط رطوبتی خاک ۴۰
۳-۳) استفاده از شاخص خشکی پالمر جهت پایش خشکسالی در پرتقال ۴۱
۴-۳) نوسانات نسبی تولید جو از خط برازش در مهمترین کشورهای تولید جو در غرب آسیا۴۹
۵-۳) رابطه بین عملکرد ذرت و شاخص PDSI (پالمر) در ایالات Saopaulo 64
۶-۳) رابطه بین عملکرد ذرت و لوبیا و شاخص SPI-3 در برخی مناطق شمالی مکزیک۶۶
۷-۳) ارتباط ممکن بین انسو و خشکسالی در برزیل، استرالیا و آفریقا۸۲
۱-۵) مدل نرون یا چند ورودی در شبکه عصبی مصنوعی۱۱۴
۲-۵) ساختار کلی شبکه‌های عصبی مصنوعی۱۱۷

چکیده
اصولاً خشکسالی پدیده لغزنده وآرام طبیعت است که به طور خزنده ایجاد می‌شود و طبیعتاً اینگونه پدیده‌ها آثار تخریبی گسترده و شدیدی را به جای می‌گذارند. همه ساله خسارات زیادی از آثار مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی به کشور ما وارد می‌آید.
پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی نیاز به پیش‌بینی عملکرد محصول دارد. و متغیرهای آب و هوایی نقش اصلی را در مراحل پیش‌بینی ایفا می‌کنند. این تحقیق درراستای یافتن روش های مناسب جهت پایش وپیش بینی خشکسالی کشاورزی ، سعی در بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی وشاخصهای خشکسالی درعملکرد محصول  ونیز قابلیت استفاده از مدل شبکه عصبی در این راستا ، دارد وبا مقایسه روشهای آماری کلاسیک و شبکه عصبی سعی در ارائه بهترین وموثرترین مدل جهت پایش خشکسالی کشاورزی وتاثیر آن درعملکرد محصول ،نموده است .
دراین تحقیق عملکرد محصول جو بعنوان پارامتری وابسته و پارامترهای هواشناسی وشاخصهای خشکسالی بعنوان پارامترهای مستقل در نظر گرفته شده و تلاش شده است که با بررسی اثر متقابل انها برهم ، موثر ترین پارامترها برعملکرد در منطقه آذربایجان شرقی معرفی گردند.
در این تحقیق پارامترهای هواشناسی موردبررسی عبارتنداز:
بارندگی، میانگین دمای ماکزیمم، میانگین دمای مینیمم، میانگین دمای متوسط ، مجموع دماهای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد، تبخیر، فشار بخار آب هوا(به هکتوپاسکال)، متوسط سرعت باد ( به نات) و تعداد ساعتهای آفتابی در دوره رشد محصول ودرسالهای زراعی موردبررسی
شاخصهای خشکسالی محاسبه شده نیز در این تحقیق عبارتنداز :
شاخص درصدازنرمال(PNPI) ، شاخص بارندگی سالانه استاندارد) (SIAP ، شاخص هیدروترمال) (HT تغییریافته ،

شاخص نگوین) (Km، شاخص ترانسو)  (Ihتغییریافته ، شاخص استانداردشده بارش) (SPI ، شاخص رطوبتی شاشکو
)  (mdو شاخص ناهنجاری بارش)  (RAI
در ابتدا پارامترهای هواشناسی وشاخصهای خشکسالی ،قبل از بررسی روابط موجود بین آنها وراندمان محصول، از نظر نرمال بودن وهم راستایی (اثرمتقابل ) سنجش شدند.
درکل برای سه شهر، تبریز با دوره آماری ۳۰ سال (جودیم وآبی) و تبریز ومیانه با دوره آماری ۱۷ سال (جودیم) روابط رگرسیونی یک و چندمتغیره با پارامترهای هواشناسی وشاخصهای خشکسالی وعملکرد محصول جو بدست آمد. جمعا از بین ۱۰۰ رابطه بدست آمده در آمار کلاسیک ، بهترین مدل مربوط به مدل یک متغیره بارندگی وپس از آن مدل یک متغیره شاخص هیدروترمال تغییریافته با  عملکرد جودیم در تبریز با دوره آماری ۱۷  سال، بدست آمد.
ودر بین مدلهای حاصله از شبکه عصبی نیز مدل پیش بینی عملکرد با ورودیهای شاخص رطوبت ترانسوتغییریافته ، شاخص ناهنجاری بارش ، شاخص بارش استاندارد شده با دوره برگشت ۲۴ ماهه ، متوسط دمای مینیمم و تعداد ساعات آفتابی وخروجی عملکرد جودیم در شهر تبریز با دوره آماری ۳۰ سال ، بعنوان مدل بهینه انتخاب گردید .

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

9900 تومان – اضافه و پرداخت