مطالب موجود در بخش طرح پژوهشی

طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 22 تهران حجم فايل ::10.7 کيلوبايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::108 قيمت :15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح:

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 20 تهران حجم فايل ::6.17 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::121 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز

طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران حجم فايل ::8.4 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::152 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: خلاصه گزارش

طرح تفصیلی منطقه 17تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 17تهران حجم فايل ::6.37 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::125 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد

طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران حجم فايل ::6.93 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::173 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در

طرح تفصیلی منطقه ۱5تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱5 تهران حجم فايل ::6.19 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::119 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در

طرح تفصیلی منطقه ۱3 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱3 تهران حجم فايل ::7.69 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: Word صفحات ::228 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 12 تهران حجم فايل ::10.7 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::110 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 5 تهران حجم فايل ::10.751 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::204 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل

طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 11 تهران حجم فايل ::7.69 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::228 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز

طرح تفصیلی منطقه 10 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 10 تهران حجم فايل ::10.4 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf  صفحات ::146 قيمت :15000  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد

طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران حجم فایل ::۷٫۷۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۰ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه

طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 7 تهران حجم فايل ::1.6 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::220 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: (خريد

طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 8 تهران حجم فايل ::کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::173 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات

طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 6 تهران حجم فايل ::5.16 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::115 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحات کوتاه :

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

جغرافیا11

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 4 تهران تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه حجم فايل ::3.7 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::177 قيمت