فلسفه مدیریت ژاپنی

نام پروژه ::فلسفه مدیریت ژاپنی یا (JIT)مدیریت ژاپنی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :: Word
صفحات ::

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

1900 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول:معرفی JIT 5
تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ۶
تعریف نظام بهنگام ۹
نظام بهنگام دریک نگاه ۱۰
مبانی تولید بهنگام ۱۴
اجزای تولید بهنگام ۱۵
اهداف تولید بهنگام ۱۸
مزایاومحدودیتهای JIT 20
منطق اجرایJIT 23
پیش نیازهای یک برنامه JIT 26
برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ۲۷
فصل دوم:اجرای برنامه JIT 36
مقدمه ۳۷
۱- ایجاد یک استراتژی اجرایی ۳۸
۲- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ۴۰
۱-۲-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود۴۲
۲-۲-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ۴۳
۳-  سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ۴۳
۴-  پروژه های آزمایشی(راهنما) ۴۷
۵- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها ۴۸
۱-۵- مقاومت کارکنان ۴۹
۲-۵- اتحادیه ها  ۵۰
۶- فرایند اجرای JIT 52
فصل سوم:کنترل JIT 54
کنترل تولیددرنظام بهنگام ۵۵
سیستم کانبان ۵۶
وظایف کانبان ۵۶
تولید یکنواخت ۵۷
کاهش زمان عملیات وزمان چرخه ۶۰
اجرای سیستم کانبان ۶۱
وظایف کانبان ۶۳
انواع جریان مواد ۶۴
گردش کانبان ۶۷
وسعت عمل کانبان ۶۹
فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ۷۱
شرکت تویوتا ۷۲
مقدمه ۷۳
تاریخچه ۷۳
سیستم تولیدتویوتا(TPS) 74
تولیدبهنگام(JIT) 76
کانبان ۷۶
JIDOKA 77
فلسفه وچشم اندازتویوتا ۷۷
فرهنگ سازمانی وارزشها ۷۸
آینده ۷۸
تشریح مفاهیم ۸۰
واژه نامه انگلیسی- فارسی ۸۳
فهرست منابع ۸۵

« فهرست جداول »
عنوان                                                                                    صفحه

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ۱۳

« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام ۲۰
برنامه ریزی نظام بهنگام ۲۰
سیستم حلقه بسته ۶۱
سیستم رانش به جلو ۶۵
سیستم کششی ازجلو ۶۷
گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه ۷۰

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

1900 تومان – خرید