نگاهی به مجموعه شعر پیرهن پاره کن(احسام سلطانی)

شعر، مقاومتی خلاق ( نگاهی به مجموعه شعر پیرهن پاره کن از احسام سلطانی ) داریوش معمار مسئله ادبیات، مقاومت است. ادبیات تسلیم نمی‌شود، تن دادگی نیست، تن سپردگی نیست، ادبیات خلاقیتی بشارت دهنده است، مانند قطره آبی بر سنگ سخت، که ممکن است سالها زمان ببرد تا بشارت خود را فاش کند و شکافی […]

توضیحات بیشتر نگاهی به مجموعه شعر پیرهن پاره کن(احسام سلطانی)