چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

زندگي عشاير

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر بخشی از فهرست این مقاله هدفهای کمی بخش عمران عشایر در برنامه سوم هدفهای کمی بخش عمران عشایری (درصد) در برنامه سوم ایجاد و توسعه زیرساختهای اقتصادی – اجتماعی امور امنیتی و دفاعی کشور. الف – اهداف از نگاه گروه مطالعاتی هامون حاشیه ای و دورافتاده کشور اهداف کمی اهداف […]

توضيحات بيشتر چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر