مقاله رایگان اصول ارزشیابی توانمند ساز

شورانگيزي و انگيزه زايي در دانش آموزان

مقاله رشته علوم تربیتی (اصول ارزشیابی توانمند ساز) لینک مستقیم مقاله pdf   مقدمه : طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،‌تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است . این طرح بهصورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد […]

توضيحات بيشتر مقاله رایگان اصول ارزشیابی توانمند ساز