مقاله اصول اساسی در تربیت دینی

8اصول اساسی در تربیت دینی اساسا” تربیت و آموزش فرزندان تا شش سالگی به عهده والدین است و از آن پس اطفال مراحل تربیت مدرسه ای را طی می کنند و مربیان و آموزگاران و دبیران آشنا میشوند و محیط رسمی مدرسه کنار محیط غیررسمی و عاطفی خانه قرار میگیرد . با توجه به اینکه […]

توضیحات بیشتر مقاله اصول اساسی در تربیت دینی