اصول حاكم بر برنامه تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتدايي

اديان الهي ارائه دهنده ي معيارهايي هستند كه هر فرد مي تواند آنها را براي ارزشيابي آگاهانه آن چه در زندگي روزمره وي اتفاق مي افتد بكار گيرد. اين معيارها مهمترين مفاهيمي هستند كه مي بايد در فرايند تعليم و تربيت ديني بازشناخته شده و كاركرد هر يك به خوبي لمس شود. با اين تلقي […]

توضیحات بیشتر اصول حاكم بر برنامه تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتدايي