بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

نام پروژه ::بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو جهت درس روش تحقیق و مأخذ شناسی نوع تحقیق  : بنیادی روش گردآوری داده ها : تست استاندارد (‌پرسشنامه ) روش تجزیه و تحلیل داده ها :از طریق نرم افزار SPSS اهداف تحقیق : بررسی رابطه رشته […]

توضیحات بیشتر بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی