تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی

تجربه یک معلم از رفتار دانش آموزان

تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی ثبات رویه ،تصمیم گیری قاطع و صداقت در عمل :  راهکاری برای پیشبرد اهداف آموزشی وپرورشی ( ارزشیابی) در هنگام امتحان ماهیانه وتکوینی به علت تنبلی ، استرس و… ، دبیران مقاطع راهنمایی و دبیرستان اغلب با دانش آموزانی مواجه می شوند که خواهان کنسل […]

توضیحات بیشتر تجربیات مدون یک معلم از رفتار دانش آموزان در ارزشیابی