ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی

عنوان موضوع فارسی:: گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم مدرسه تجارت مالی و حسابداری دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان عنوان موضوع انگلیسی::GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety Sonja Gallhofer and Jim Haslam School of Accountancy and Business Finance, University of Dundee, Dundee, […]

توضيحات بيشتر ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی