جملاتی از کوروش کبیر

♦♦♦♦♦♦♦♦♦جملات کوروش کبیر♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان کوتاهتر از قامتم گردد. منم کورش: پسر بهشت در اوستا ، سیروس در تورات ، سایروس در انجیل ، ذوالقرنین در قرآن ، نخستین شاه جهان ، اولین داد گستر گیتی ، پدر ایران زمین وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره […]

توضيحات بيشتر جملاتی از کوروش کبیر