قلمكاري ، هنري برخاسته از تاريخ ايران زمين”رایگان”

قلمكاري

هنری بر خاسته از تاریخ کشورم ایران , قلمکاری هنر قلمكاري يكي از هنرهاي اصيل در صنايع دستي اين مرز و بوم به شمار مي رود كه قدمتي چند ساله در سرزمين ايران دارد. اصفهان يكي از مهمترين مراكز اين هنر است كه هنرمندانش از دير باز با اين هنر آشنا بوده اند. سازمان علمي […]

توضیحات بیشتر قلمكاري ، هنري برخاسته از تاريخ ايران زمين”رایگان”