تحقیق رایگان ویژگی اولوالالباب و خردمندان

ویژگی اولوالالباب و خردمندان در قرآن از عقل به عنوان لب یاد شده است. عقل، در قرآن بسیار ستایش شده البته آن چه مورد ستایش خداوند است، خردورزی و بهره مندی از عقل است؛ از این رو در تمامی کاربردهای قرآنی هرگز سخنی از عقل به شکل اسمی آن نیست و قرآن همواره آن را […]

توضیحات بیشتر تحقیق رایگان ویژگی اولوالالباب و خردمندان