Tag Archives: پرستاری

در باره رشته پرستاری

پرستاری

هدف : این برداشت که پرستاری به معنای مراقبت کردن از بیمار است، تا حدودی درست می‌باشد. البته مراقبت تنها شامل تزریق یا پانسمان نمی‌شود بلکه با گذشت زمان  و با پیشرفت علم و تکنولوژی ، مراقبت پرستاران نیز علمی‌تر