مقاله ای در مورد بیستون

نام کتاب : بیستونبیستون
نویسنده :
حجم : ۳۴۲کیلو بایت
دسته بندی :تاریخ
فرمت : pdf
صفحات :۱۹

فهرست:
بیستون٣
نقش برجسته و کتیبه بیستون٣
جزییات نقش برجسته و کتیبه بیستون۴
متن کتیبه داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی در بیستون٧
از گمانه زنی ها تا کشف واقعیت های بیستون١۴
خط میخی چیست١۵
خط میخی پارسی باستان١۵
سازنده خط میخی پارسی باستان کیست١٧
منابع١٩

دانلود لینک مستقیم